Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap (2010 - 2013)

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap (2010 - 2013)


Fagområde
Film- og fjernsynsfag
Avdeling
Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap
Kode
210149
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Jan Anders Diesen

Film- og fjernsynsvitenskap utvikler studentenes evne til å analysere film og fjernsynsprogram og å utvikle kunnskap og forståelse om de levende bilders betydning i vår samtid.

Film- og fjernsynsvitenskap starter med filmens historie. Her behandles emner som tysk ekspresjonisme, sovjetisk montasjefilm, franske nye bølger, italiensk neorealisme, norsk filmhistorie og Nye Hollywood. Dernest følger dokumentarens historie og ulike uttrykksformer, mens emnet fjernsyn konsentrerer seg om sentrale TV-sjangere og fjernsynets historie. Det første året avsluttes med emnet film- og fjernsynsanalyse hvor ulike teoretiske innfallsvinkler presenteres og anvendes i analyse av filmer og fjernsynsprogrammer.

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap gir deg en grunnleggende innføring i mediene film og fjernsyn. Første studieår består av emner som er obligatoriske, mens du i andre studieår kan velge blant ulike dybde- og breddeemner). Eksempel på dybdeemner ved HiL, hvert på 15 studie-poeng:

 • Television and new media
 • Videoproduksjon
 • Kritikk og kulturformidling
 • Sjanger i film og TV-drama
 • Nordisk film
 • Musikk og lyd i film og fjernsyn

Breddeemnene kan utdype ulike aspekter ved film- og fjernsynsfagene, og vil også supplere disse i forhold til interesse og yrkesplaner. Aktuelle breddefag kan være:

 • Økonomisk/administrative fag
 • Andre kunst- eller kulturfag
 • Historie- eller samfunnsfag
 • Organisasjon og ledelse
 • Pedagogikk

Du vil lære å problematisere og finne svar på spørsmål som: Hvordan er fortellinger bygget opp? Hvilke ulike filmatiske virkemidler tar de i bruk? Hvilket budskap har enkelte filmer og fjernsynsprogram? Hvordan kan vi forstå og fortolke de ulike uttrykkene og filmstilene? I hvilken grad og på hvilken måte reflekterer film og fjernsyn samfunnet og kulturen? Gjennom analyse, historie og teori belyses de levende bilder innen en rekke film- og fjernsynssjangere.

Videre studier
Ved fullført bachelorstudium kan du søke om opptak til Master i film- og fjernsynsvitenskap.Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap studiemodell

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap: Struktur/emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
FFV1004/1 Filmhistorie 20 O 20          
FFV1002/1 Dokumentar 10 O 10          
FFV1003/2 Film- og fjernsynsanalyse 15 O   15        
FFV1005/1 Fjernsyn 15 O   15        
Fordypnings- og breddeemner - Bachelor i
film- og fjernsynsvitenskap
0 V     30 30 15  
2EXPH/1 Examen Philosophicum (Ex. phil) 10 O         10  
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O         5  
FFV1006/1 Examen Facultatum II - fordypning i
etikk og vitenskapsteori (for BAFFV)
5 O           5
FFV2003 Bacheloroppgave i film- og
fjernsynsvitenskap
25 O           25
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap: Dybdeemner

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
FFV2004/1 Television and New Media 15 V     15   15  
FFV2001 Nordisk film 15 V     15   15  
FFV2002/1 Musikk og lyd i film og fjernsyn 15 V       15    
FFV2006/1 Kritikk og kulturformidling 15 V       15    
FFV2005/1 Sjanger i film og TV-drama 15 V     15   15  
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap: Breddeemner

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
FFV1001 Fotososiologi 15 O       15    
KUN1001 Kunstfilosofi og estetikk 15 O     15      
KPL2005/1 Kultursosiologi 15 O     15      
KPL2004/1 Festivaler 15 O       15    
OLA1002/1 Arbeidslivets sosiologi 15 O     15      
OLA2001 Arbeids- og organisasjonspsykologi 15 O     15      
OLA1004/1 Prosjektledelse 15 O       15    
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiekostnader
Ordinær semesteravgift
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Bachelorutdanningen i film -og fjernsynsvitenskap fokuserer på de (audio) visuelle uttrykk og hvordan disse fungerer i vårt kultur- og samfunnsliv. Både som underholdning, kunst og meningsytring tar de visuelle mediene pulsen på samtiden og bidrar til fortolkningen av vår fortid. Bachelor i film -og fjernsynsvitenskap tar i hovedsak for seg film og fjernsyn, men også billedkunst og andre visuelle uttrykk trekkes inn i form av valgfrie emner.

I løpet av det obligatoriske første året introduseres studentene til film-og fjernsynsvitenskap gjennom innblikk i filmhistorien, dokumentar-genren, film - og fjernsynsanalyse og fjernsynsgenre. Disse fire emnene utgjør innføringsåret i bachelorutdanningen. Dernest tilbys valgfrie emner, bl.a et kurs i praktisk videoproduksjon, et emne om nordisk film, om Sjanger i film og TV-drama samt en rekke kunsthistoriske emner. I det avsluttende semesteret sammenfattes den oppnådde kompetansen i en bacheloroppgave.

Krav for å kunne starte på bacheloroppgaven
For å kunne begynne på bacheloroppgaven (25 sp) i tredje året må studentene ha gjennomført ex.phil (10 sp), ex. fac I (5 sp) og ex. fac II (5 sp) og ha valgt og gjennnomført minst et av de teoretiske dybdeemnene (Dvs. minst et av emnene Sjanger i film og TV-drama, Television and new media, Nordisk film og Musikk og lyd i film og fjernsyn)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Fordypning/spesialisering

I andre og tredje år velger studentene fordypningsemner og breddeemner.

Fordypningsemnene som tilbys i film og fjernsyn er: Nordisk film (15 sp), Musikk og lyd i film og fjernsyn (15 sp), Sjanger i film og TV-drama (15 sp), Kritikk og kulturformidling (15 sp), Television and new media (15 sp).

Emnene som tilbys vurderes kontinuerlig og HiL forbeholder seg retten til å gjøre endringer i studieplaner.

For å kunne begynne på bacheloroppgaven (25 sp) i tredje året må studentene ha valgt og gjennnomført minst et av de teoretiske dybdeemnene (Dvs. minst et av emnene Medier og samfunn, Nordisk film og Musikk og lyd i film og fjernsyn)

Yrkesmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til yrkesområder hvor kjennskap til og forståelse av audiovisuell medier er en sentral kompetanse, f.eks. mediepedagogikk, kulturjournalistikk og jobber innen kulturadministrasjon og praktisk medievirksomhet.

Videre utdanning

Studiet kan kvalifisere for videre utdanning på masternivå ved Høgskolen i Lillehammer (Master i film- og fjernsynsvitenskap) eller ved andre institusjoner i Norge.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen kombinerer forelesninger, analyseseminar, skriftlig/muntlig veiledning, visning av filmer og fjernsynsprogram samt gruppeoppgaver og individuelle oppgaver.

Eksamensform

Hvert emne har en avsluttende eksamen (se under hvert enkelt emne for detaljer). På de praktisk-teoretiske emnene Videososiologi og Videoproduksjon vil det være en evaluering av praktisk arbeid/produkt til avsluttende eksamen.

Studentene leverer som oftest gruppearbeid eller individuelt arbeid som arbeidskrav. Disse arbeidskravene blir bedømt som godkjent/ikke godkjent. Oppgavene må godkjennes før studentene får gå opp til eksamen.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Tore Ulrik Helseth 20.04.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L