Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i idrett (kull 2010 - 2013)

Bachelor i idrett (kull 2010 - 2013)


Fagområde
Idrettsfag
Avdeling
Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap
Kode
210440
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Marit Roland Udnæs

Gjennom studiet får du grundig kunnskap i idrettsfysiologi som gir deg bakgrunn til å forstå hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan påvirke kroppen. Du vil også lære hvordan du kan tilrettelegge fysisk aktivitetfor ulike målgrupper. Studentene skal tilegne seg kunnskap om å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak. Det vil bli lagt vekt på både samfunnsvitenskapelige og biologiske perspektiver på fysisk aktivitet og inaktivitet. Du vil lære hvordan alder, sykdom og funksjonshemming endrer fysisk yteevne, samt at du vil lære å måle prestasjonsevne og forklare kroppens reaksjon på en arbeidsøkt.

Denne kunnskapen vil kunne kvalifisere deg for helsefremmende og forebyggende arbeid i offentlig og privat virksomhet. Kompetansen vil også kunne være relevant innenfor skolesektoren, idrettsorganisasjoner, treningssentre, trenervirksomhet osv. Bachelor i idrett er lagt til rette for toppidrettsstudenter, slik at det vil være mulig å kombinere en idrettssatsing med studiet.

Videre studier

Bachelor i idrett kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn- og utland.

Studiemiljøet på Bachelor og Årsstudium i idrett vant Læringsmiljøprisen 2010 - les mer.Studiemodell Bachelor i idrett

bachelor i idrett: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IDR1002/1 Idrett, individ og samfunn 15 O 15          
IDR1010 Idrettsbiologi 15 O 15          
IDR1003/1 Idrettsaktiviteter 15 O 5 10        
IDR1011 Trenings- og bevegelseslære 15 O   15        
IDR1006 Humanfysiologi 15 O     15      
IDR2004 Arbeidsfysiologi og metode 15 O     15      
IDR1008 Fysisk aktivitet og helse I 15 O       15    
IDR1005 Aktivitetsledelse med praksis 15 O       15    
IDR2001 Idrettsfysiologi 15 O         15  
IDR2006 Molekylær cellebiologi 10 O         10  
IDR2002 Fysisk aktivitet og helse II 20 O           20
IDR2003 Bacheloroppgave Idrettsvitenskap 15 O         5 10
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Det første studieåret gis det en bred innføring i fenomenet idrett gjennom både praktiske og teoretiske emner. Emnene strekker seg over et bredt faglig spekter fra idrettsfysiologi og treningslære til ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver.

I andre studieår vil studentene få en generell innføring i teori knyttet både til fysisk aktivitet og helse og idrettsfysiologi. Idrettsfysiologien blir fulgt opp med praktisk laboratoriearbeid. I løpet av andre studieår skal studentene ut i praksis tilsvarende 80 timer. Det legges opp til at studentene gjennom dette skal få innsyn og erfaring med praksisfeltet. De kan velge mellom praksis på en institusjon, i idrettslag, i en toppidrettsklubb, i testlaboratorium, i skolen. Det stilles krav om at studentene leverer en praksisrapport i etterkant av gjennomført praksis.

I tredje studieår vil studentene få anledning til å gå mer i dybden på enkelte områder. Det forventes at studenten har nådd et kunnskapsnivå som setter dem i stand til å skape noe på egenhånd. Videre at de kan anvende og presentere sin kunnskap tilpasset bestemte målgrupper.

Det forutsettes av emne på nivå I er bestått før emner på nivå II. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis skrives i 6. semester.

Overordnet mål for studiet:

 • Målet er at studentene skal oppleve en kvalitativ endring i forståelse av fenomenet idrett i løpet av bachelorprogrammet.
 • Målet er at studentene i løpet av studiet skal oppleve læring og erkjennelse i samarbeid med andre.
 • Studiet vil legge vekt på en praktisk og teoretisk tilnærming til fenomenet idrett.
 • Målet er at dette skal være et studieprogram som oppleves som fleksibelt og tilrettelagt for målgruppen toppidrettsstudenter, uten at dette går på bekostning av de andre målgruppene.

Kunnskaper, ferdigheter og holdninger studenten skal ha ved sluttført studium
I løpet av bachelorprogrammet forventes det at studentene skal ha tilegnet seg visse kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Nedenfor følger en beskrivelse av kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål.

Kunnskapsmål

 • Studentene skal kunne forklare kroppens reaksjon på et akutt arbeid.
 • Studentene skal kunne beskrive fysiologiske effekter av fysisk trening og forstå hvordan dette kan påvirke prestasjonsevnen.
 • Studentene skal kunne forstå idrettens organisering og idrettens betydning for individ og samfunn.
 • Studentene skal kjenne til viktige etiske problemstillinger i tilknytning til idretten
 • Studentene skal kunne forholde seg kritisk til forholdet mellom idrett og samfunn
 • Studentene skal ha kunnskap om helsegevinster ved fysisk aktivitet og på bakgrunn av denne kunnskapen skulle kunne forklare hvordan dette kan brukes mot ulike målgrupper
 • Studentene skal lage sin egen konferanse hvor de har laget ulike posters som skal presenteres.
 • Studentene skal kunne forstå og forklare idrettsfaglige problemstillinger på bakgrunn av sosiologisk teori.

Ferdighetsmål

 • Studentene skal kunne gjennomføre fysiologiske tester/prestasjonstester
 • Studentene skal kunne analysere og anvende resultater fra gjennomførte tester
 • Studentene skal kunne utarbeide individuelle treningsprogram for ulike målgrupper
 • Studentene skal kunne tilpasse og lede fysisk aktivitet for ulike målgrupper
 • Studentene skal kunne instruere i enkle styrketreningsøvelser
 • Studentene skal kunne formidle/presentere forskningsbasert viten

Holdningsmål

 • Studentene skal ha kjennskap til forskningsetiske problemstillinger.
 • Studentene skal ha kunnskap om forskningsetikk og skal kunne forholde seg til dette i praktiske situasjoner.
Yrkesmuligheter

Utdanningen vil gi kompetanse til videre studier på masternivå innen fysisk aktivitet og helse, idrettsbiologi og trenerrollen. Studentene skal ha oppnådd kompetanse slik at de kan arbeide med helsefremmende tiltak i offentlig og privat virksomhet. Kompetansen vil også være relevant innenfor skolesektoren, idrettsorganisasjoner, treningssentre osv

Videre utdanning

Det er et mål at bachelorprogrammet i idrett skal kunne kvalifiserer for videre studier ved utdanningsinstitusjoner som tilbyr master i idrett.

Årsstudium i idrett vil kunne inngå i sin helhet i en bachelor i samfunnsfag med fordypning i samtidshistorie, sosiologi, pedagogikk eller spesialpedagogikk. Det vil også være mulig for studenter med Årsstudium i idrett å søke om innpass på bachelor i film- og fjernsynsvitenskap.

Undervisnings- og læringsmetode

Hva gjør dette for våre valg av pedagogisk tilrettelegging?
Vi legger blant annet opp til samarbeidslæring gjennom gruppearbeid og prosjektarbeid. Studentene vil gjennom hele studiet oppleve at praktisk aktivitet blir knyttet tett sammen med en teoretisk tilnærming. Dette skjer blant annet gjennom at flere emner undervises parallelt, og en oppnår en vekselvis undervisning på de to feltene. Det legges også opp til en praksisperiode i løpet av bachelorprogrammet, noe som bidrar til at studenten kommer i kontakt med praksisfeltet og får erfaringer å bygge videre på.

Obligatorisk praksis tilsvarende 80 timer i løpet av andre studieår

Eksamensform

Se under det enkelte emne

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Spesielle reglement/lover

Det kreves gyldig politiattest i forbindelse med praksis i andre studieår

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 27.07.2012
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L