Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (2010 - 2013)

Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (2010 - 2013)


Fagområde
Ledelse, organisasjon og økonomi
Opplevelses,- reiselivs- og kulturfag
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kode
210319
Opptak
Samordna opptak
Antall studiepoeng
180
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

Studieleder Terje Onshus

Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser gir deg en solid utdanning innen markedsføring og ledelse med fokus på å planlegge, utvikle og tilrettelegge for turismeopplevelser. I dette studiet vil du blant annet få kunnskaper om viktigheten av kreative prosesser og utvikle dine evner og ferdigheter knyttet til det å lede en idéprosess frem til at tilbudet markedsføres for aktuelle kundegrupper.

Studiets første år gir deg grunnleggende kunnskaper knyttet til ledelse, markedsføring og reiseliv. Et kjerneemne første året er Attraksjons- og opplevelsesutvikling.

Studiets andre år vil gi deg ytterligere kunnskaper og ferdigheter hvor fokuset er lagt på ulike aspekter av markedsføringsledelse. Et sentralt emne er Kreative prosesser med vekt på kreativt lederskap for innovasjon og nytenkning.

I studiets tredje år er kjerneemnene Event management (arrangementsledelse) og Entreprenørskap og bedriftsutvikling. I tillegg legges det vekt på å anvende de kunnskaper du har tilegnet deg i løpet av de to foregående år. Studiet avsluttes med bacheloroppgave.Bachelorutdanningene i reiselivsledelse og markedsføring og ledelse av turismeopplevelser har felles første år. Etter første studieår kan studentene bytte fra det ene bachelorstudiet til det andre.

Utenlandsopphold
Studentene kan ta et studieopphold i utlandet i 4. semester. Vi har for tiden utvekslingsavtaler med universiteter i Finland, Latvia, England, Tyskland, Østerrike, Spania, Tyrkia, Australia, Hawaii og De Arabiske Emirater.

Yrkesmuligheter
Gjennom studiet er du godt kvalifisert til jobber innen markedsføring i bedrifter generelt, men du vil være spesielt kvalifisert for arbeidsoppgaver innenfor markedsføring og ledelse knyttet til for eksempel festivaler og bedrifter som tilbyr aktivitets-, opplevelses- og arrangements-tilbud.

Bedriftsstipendiatordning
Enkelte studenter tilbys å fortsette karriereløpet i en stipendiatstilling tilknyttet en reiselivsbedrift. Stipendiaten får i denne perioden faglig veiledning fra høgskolen, og oppfølging fra intern veileder i bedriften. For mange studenter har stipendiatstillinger gitt stor læring og vært inngangsporten for en videre yrkeskarriere.

Videre studier
Studiet gir mulighet for opptak på masterstudier i inn- og utland. Ved Høgskolen i Lillehammer gir studiet grunnlag for å søke opptak til Master i innovasjon og næringsutvikling og til Master in Public Administration. Studiet gir også mulighet til å søke opptak til andre masterstudier i Norge og i utlandet.

Bli med i studiets Facebookgruppe og møt studenter, ansatte og søkere.Studiemodell Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser

Emnetabell

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
RLT1001 Innføring i reiseliv 15 O 15          
RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling 15 O 15          
OLA1004/1 Prosjektledelse 15 O   15        
ØKA1013/2 Markedsføring O   7,5        
ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode 0 O   7,5        
MLT1001/1 Serviceledelse 7,5 O     7,5      
MLT1002/1 Kreative prosesser 15 O     15      
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 7,5 O     7,5      
Valgemnepakker eller utenlandsopphold 30 O       30    
MLT2002/1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 15 O         15  
MLT2001/1 Event management 15 O         15  
RLL2003/1 Contemporary issues in tourism 0 O           7,5
RLL2004/1 + MLT2003/1 Bacheloroppgave med metodeseminar O           22,5
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/kompetanse
Bachelorstudium
Kull
2010/2013
Studiestart
17.08.2010
Studiested

HiL

Faglig innhold

Studiets første år omfatter grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen, attraksjons- og opplevelsesproduksjon, foruten markedsføring, prosjektledelse og samfunnsvitenskapelig metode som et viktig verktøyfag. I studiets andre og tredje år føres studentene videre i studiets hovedtema som er utvikling av attraktive opplevelsestilbud, med emnene kreative prosesser, serviceledelse, event management, entreprenørskap og bedriftsutvikling, og fullføres med en bacheloroppgave innenfor temaet. I andre studieår inngår også bedriftsøkonomi som et relevant verktøyfag. I emnet contemporary issues i tredje studieår får studentene anledning til å fordype seg i aktuelle problemstillinger med tilhørende faglitteratur, som en forberedelse til den avsluttende bacheloroppgaven. Studentene gis anledning til å ha et halvt års opphold ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon (se nedenfor).

Læringsmål/læringsutbytte for studiet:

Kunnskaper
Studiet gir grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen og om attraksjons- og opplevelsesproduksjon. Den videre kunnskapsoppbyggingen dreier seg om ulike emner i ledelse, markedsføring, kreative prosesser og entreprenørskap. Kandidater skal i løpet av studiet ha tilegnet seg en bred kunnskapsbase om sentrale temaer, problemstillinger og verktøy innenfor studiets fagområde. Videre skal kandidater ha god kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor fagområdet.

Ferdigheter
Studentene skal i løpet av studiet ha tilegnet seg tilstrekkelig med ferdigheter til å kunne analysere, planlegge og tilrettelegge for gjennomføring av arrangementer. Studentene skal også ha ferdigheter slik at de både kan etablere og utvikle sin egen opplevelsesbedrift så vel som å utvikle opplevelsesbedrifter i samarbeid med eiere og medarbeidere. Det er også et viktig mål at studentene skal utvikle samarbeidsevne og ferdigheter i muntlig og skriftlig fremstilling og formidling, samt kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse
Kandidater skal etter endt studium ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne utveksle kunnskaper, erfaringer og synspunkter med relevante aktører og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis. Således er det et mål at studentene skal utvikle evne til analytisk, systematisk og kritisk tekning, og kunne vurdere hvilke faktorer som er relevante både i forhold til problemstillinger og utfordringer man står ovenfor, og vurdere alternative løsninger på disse problemstillingene og utfordringene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Yrkesmuligheter

Norsk reiselivsnæring opplever i dag et økt press for å kunne hevde seg i konkurransen med andre reiselivsaktører både nasjonalt og internasjonalt. Norske reiselivs- og opplevelsesbedrifter er følgelig avhengig av å styrke evnen som tilrettelegger og produsent av individuelle reiselivsopplevelser. Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser ved Høgskolen i Lillehammer har som mål å tilføre studentene kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for at reiselivsvirksomheter kan planlegge, utvikle og tilrettelegge for verdifulle opplevelser for sine markeder samtidig som krav til lønnsomhet ivaretaes. Således er Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser i samsvar med regjeringens økte fokus på reiselivet i Norge gjennom den nasjonale reiselivsstrategien hvor visjonen for strategien er ”verdifulle opplevelser”.

Etter endt utdanning, er studentene spesielt kvalifisert til å jobbe i :

 • Arrangementer og arrangementsselskaper
 • Aktivitets- og attraksjonsfirmaer
 • Overnattingsbedrifter med egne aktivitets- og arrangementstilbud
 • Museumssektoren
 • Aktivitets- og arrangementsselskaper generelt med arbeidsoppgaver knyttet til prosjekt- og markedsføringsarbeid.
 • Festivalledelse
 • etc.

I tillegg har studentene forutsetninger for å etablere egen bedrift

Videre utdanning

Studiet gir også mulighet for opptak på masterstudier i inn- og utland. Ved Høgskolen i Lillehammer gir studiet grunnlag for å søke opptak til Master i innovasjon og næringsutvikling og til Master in Public Administration.

Undervisnings- og læringsmetode

I tillegg til tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger og gruppearbeid, legges det vekt på studieformer som krever aktiv innsats og engasjement fra studentenes side som f.eks.:

 • Seminarer
 • ekskursjoner
 • case-oppgaver
 • workshop
 • muntlige presentasjoner både individuelt og gruppevis

Undervisningsmetodene tar sikte på å fremme en helhetlig forståelse for ulike problemstillinger og utfordringer som gjør seg gjeldene på fagområdet. I tillegg til høgskolens faste stab vil det også bli benyttet forelesere fra næringslivet og andre forskningsmiljøer.

Gjesteforelesere vil også benyttes for å illustrere og virkeliggjøre de ulike arbeidssituasjonene studentene må forventes å beherske. I tillegg kan gjesteforelesere bidra med spisskompetanse innen bestemte fagområder og temaer.

Eksamensform

Det brukes ulike eksamenformer, dvs en blanding av skole- og hjemmeeksamen. Skoleeksamen er valgt på de emner som har et innføringspreg, og der målet er at studentene skal vise at de behersker grunnleggende begreper, perspektiver og resonnementer i faget. I tillegg er det enkelte innføringsemner der det legges vekt på at studentene har kunnskap om utviklingsprosesser. I disse tilfellene er det valgt hjemmeeksamen av en mer analytisk karakter. I tillegg er det lagt opp til hjemmeeksamener i andre emner senere i studiet der hjemmeeksamen vil gi studentene større mulighet for å vise faglig forståelse og modenhet ved en flerdagers hjemmeeksamen enn ved en skoleeksamen.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Gro Vasbotten 20.05.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L