Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Kommunikasjonsrådgivning (2010 - 12)

Kommunikasjonsrådgivning (2010 - 12)


Fagområde
Samfunnsvitenskap, humanistiske fag og juss
Ledelse, organisasjon og økonomi
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kode
1004
Opptak
Lokalt opptak
Antall studiepoeng
60
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Kontaktinformasjon

For mer informasjon kontakt Senter for livslang læring v/Bente Langvik Olsen, e-mail: bente.langvik.olsen@hil.no.

Faglig ansvarlig: Høgskolelektor Anders Lindstad

Det stilles stadig større krav til virksomheters interne og eksterne kommunikasjon. Både organisasjoner, offentlige virksomheter og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper. Som følge av dette er det behov for kompetanse innen kommunikasjon. Behovet kan dekkes ved å ansette egne kommunikasjonsrådgivere, eller ved å benytte seg av tjenestene til kommunikasjonsrådgiverfirmaer. Begge deler gjør kommunikasjonsrådgivning til et meget aktuelt fagområde.

Årsstudiet i kommunikasjonsrådgivning er et deltidsstudium på 60 studiepoeng, som gjennomføres over to år. Det er også mulig å avslutte studiet med eksamen etter ett år. Studiet består av 10 moduler som er satt sammen i et helhetlig system. Hver modul tilsvarer 6 studiepoeng. Hovedområdene er informasjon, kommunikasjon og ledelse.

Auditorium A

Studiet retter seg mot personer som allerede jobber innen kommunikasjon, eller som ønsker å arbeide med kommunikasjon i offentlig eller privat sektor. Opptakskravet er generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

For hver modul arrangeres det en samling over to dager på Høgskolen i Lillehammer. Mellom samlingene arbeider studentene med innleveringer under veiledning. For studiet er det lagt opp til bruk av mappeevaluering, med bruk av digitale mapper. Både arbeidskrav/innleveringer og eksamen leveres som digitale mapper. Valg av digitale verktøy vil være frivillig. Sluttevalueringen vil bli en samlet og revidert digital presentasjon (mappe) som vurderes av sensor.

Samlingsdatoer høst 2010/vår 2011

- 9. og 10. september 2010

- 4. og 5. november 2010

- 20. og 21. januar 2011

- 24. og 25. mars 2011

- 5. og 6. mai 2011

Det betales en studieavgift på kr 4.000 per modul. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur og studiemateriell, samt reise og opphold i forbindelse med studiesamlingene. Det betales også ordinær semesteravgift (inkl ikt- og kopinoravgiftavgift for IKT) per semester.

Pensum for studieåret 2010/2011


I dag er de fleste private og offentlige virksomheter klar over viktigheten av å benytte både interne og eksterne informasjons- og kommunikasjonssystemer på en effektiv måte. Disse ressurser er blitt sentrale innsatsfaktorer for de fleste moderne virksomheter, og benyttes både i utvikling av virksomheters strategi og virksomhetsplaner. Informasjons- og kommunikasjonsrådgivere er derfor i ferd med å bli en profesjon hvor informasjonssekretæren, informasjonskonsulenten, informasjonsledere, informasjonsrådgivere, kommunikasjonsrådgivere og informasjonsmeglere har sine daglige arbeidsoppgaver.

Hovedmålet for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør at de kan jobbe i virksomheters kommunikasjons- og informasjonsavdelinger. Videre skal de også tilegne seg kunnskap om kildebruk, refleksjoner omkring læringsprosesser og argumentasjon, og kompetanse innen digitale medier. I tillegg er det et mål at studentene skal forstå viktigheten av kommunikasjons- og informasjonsflyt i organisasjoner, i mediebildet og i samfunnet generelt.


Emner - Kommunikasjonsrådgiverstudiet

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
KOM1001/1 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, del 1
(Modul 1-5)
30 O 15 15    
KOM1002/1 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, del 2
(Modul 6-10)
30 O     15 15
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

VisSe hele studieplanen..

Heltid/deltid
Deltid
Studielengde
2 år
Grad/kompetanse
Årsstudium
Kull
2010/2012
Studiestart
09.09.2010
Studiekostnader
Kommunikasjonsrådgiverstudiet er finansiert ved studieavgifter. Avgift er kr. 4.000,- per modul. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur og kostnader knyttet til reise og opphold på Lillehammer i forbindelse med studiesamlingene. Studentene må også betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland.
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold

Kommunikasjonsrådgiverstudiet ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) er et deltidsstudium i informasjon, kommunikasjon og ledelse - studiet teller 60 studiepoeng, og gjennomføres over 2 år på deltid.

Kommunikasjonsrådgiverstudiet er delt i 2 emner hver på 30 studiepoeng (innen det enkelte emne er det 5 moduler som hver utgjør ca. 6 studiepoeng) Studiet er tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb, omsorgsoppgaver eller andre studier. Studiet retter seg mot personer som ønsker å arbeide med informasjon og kommunikasjon i offentlig og privat sektor.

Studieåret 2010 - 2011 undervises det i følgende moduler (tilsvarende 30 studiepoeng):

  • Innføring i informasjon, kommunikasjon og ledelse
  • Utvikling av team
  • Samfunnsvitenskapelig metode og markedsanalyse
  • Lobbyvirksomhet og samfunnskontakt
  • Informasjonsberedskap og krisekommunikasjon

Studieåret 2011 - 2012 undervises det i følgende moduler (tilsvarende 30 studiepoeng):

  • Intern og ekstern informasjon- og kommunikasjon i virksomheter
  • Informasjon som lederverktøy
  • Kommunikasjon i en digital verden
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Organisasjon, endring og kommunikasjon
Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Yrkesmuligheter

Det yrkesmessige målet med studiet er at studentene etter gjennomført studiumet (2 år) skal kunne gå inn i rekrutteringsstillinger i virksomhetens informasjonsstab. Et annen mål er å danne grunnlaget for videre studier for å utdype både i dybde og i bredde den kunnskap som studentene erverver gjennom dette studium.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av Bachelorgrad f.eks. innenfor statsvitenskap, samfunnsfag, økonomiske fag eller ledelses- og organisasjonsfag.

Undervisnings- og læringsmetode

Det pedagogiske opplegget vil i hovedsak bli fokusert rundt problembasert læring (PBL). Med dette mener vi her at studentene i hver modul vil bli gjort kjent med sentrale begreper og problemstillinger som er knyttet til modulen. Deretter skal de diskutere i grupper, innhente informasjon, gjennomføre praktiske utredninger, og komme fram til løsninger. Løsningene skal de senere presentere i klassen. Presentasjonen skal være både skriftlig og muntlig.

I praksis vil dette si at studentene får få klassiske forelesningstimer. Selvstendige problem- og emneorienterte prosjektoppgaver danner hovedstammen i studiets pedagogiske struktur.

Mellom de enkelte modulene vil studentene få problemstillinger som de i grupper eller alene skal arbeide med, for så å presentere dem på samlingene hvor de vil bli kritisert av faglærer og de andre studentene.

Eksamensform

To hjemme-eksamener over 14 dager - hver på 30 studiepoeng. Eksamenene gjennomføres da ved avslutningen av hvert studieår.

Eksamen kan gjennomføres i gruppe eller individuelt etter eget valg og avsluttes med en muntlig overprøving med intern og ekstern sensor. Det benyttes bokstavskarakterer A-F ved evaluering.

Back Tilbake   Back Til toppen
Sist oppdatert av: Arve Bernhard Thorsberg 11.10.2010
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L