Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > Bachelor i organisasjon og ledelse (2011 - 2014)

Bachelor i organisasjon og ledelse (2011 - 2014)


Niels studerer organisasjon og ledelse
Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor
Opptak
Samordna opptak
Kode
210867
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2011/2014
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Sveinung Berild

Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Alle virksomheter behøver ansatte med kompetanse om organisasjonsutvikling, økonomi og ledelse.

Studiet kombinerer kompetanse i personalledelse med innovasjon og entreprenørskap.

Studiet er både teoretisk og praktisk. Du får praksis både første studieår og gjennom traineeordningen som er en del av studiets tredje år. Du kan også starte din egen studentbedrift.

Utdanningen gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med ledelses-, organisasjons- og personalspørsmål i det moderne arbeidsliv. Her kombineres innsikt fra samfunnsvitenskap, sosiologi, statsvitenskap, psykologi, juss og økonomi.

Gjennom den flerfaglige tilnærmingen vil du tilegne deg kunnskap, analytisk ferdighet og holdninger som gjør deg i stand til å arbeide med drift, utvikling og strategi i offentlige, private og ideelle organisasjoner.

Delstudier i utlandet
HiL legger til rette for et utenlandsopphold i 4. semester.

Videre studier
Studiet er en selvstendig utdanning, men fullført bachelorgrad gir mulighet for å søke opptak til masterstudier i inn- og utland. Ved HiL kan du søke om opptak til Master i innovasjon og næringsutvikling og til Master in Public Administration.

Studiemiljøet på Bachelor i organisasjon og ledelse vant HiLs Læringsmiljøpris 2010 - les mer.


Studiet er for deg som ønsker en bred innføring til å arbeide med organisasjon, ledelse, administrasjon og mer spesielt personalarbeid (HR-arbeid) innenfor alle deler av arbeids- og samfunnslivet. Studiet er flerfaglig og bygger hovedsaklig på sentrale samfunnsfag som arbeids­livets sosiologi, organisasjons- og ledelsesteori, arbeids- og organisasjonspsykologi, og dess­uten arbeidsrett. Personal- og kompetanseledelse og organisasjonsendring er egne emner.

Emner i prosjektledelse bringer studentene direkte i kontakt med prosjektarbeid i arbeidslivet, og et valgbart emne gir mulighet for selvstendig praksis i en organisasjon. I studiet inngår også innføring i samfunnsvitenskapelig metode og bacheloroppgave som et større selvstendig arbeid i slutten av studiet. I tillegg åpner studiet for valgemner som kan bidra til spesialisering på visse områder, som for eksempel bedriftsøkonomiske fag. Alternativt kan valgemner i et semester tas ved utenlandske studiesteder.

Personalarbeid, i dag brukes det internasjonale Human Resources (HR) mye, betegner arbeidsoppgaver som rekruttering av nye medarbeidere, kompetanseutvikling i arbeidslivet, arbeidsmiljø og motivasjon, personalpolitikk og personalplanlegging, og dessuten om HR-arbeidets strategiske betydning i organisasjonen, og dets samfunnsmessige betydning.

Dette er omfattende oppgaver i moderne arbeidsliv. Arbeidet utføres av personer i en rekke stillinger, alle slags ledere, dessuten av konsulenter og rådgivere som er spesialisert på en eller flere av disse arbeidsoppgavene. Studiet gir et bredt og godt faglig grunnlag for å starte en yrkeskarriere på dette området.


Studiemodell Bachelor i organisasjon og ledelse
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse


Bachelor i organisasjon og ledelse: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
OLA1001/1 Innføring i organisasjon og ledelse 15 O 15          
OLA1002/1 Arbeidslivets sosiologi 15 O 15          
OLA1007/1 Samfunnsvitenskapelig metode - for BOL 10 O   10        
OLA1004/2 Prosjektledelse 20 O   20        
OLA2001/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi 15 O     15      
OLA2002/1 Personal- og kompetanseledelse 15 O     15      
Valgfritt emne 15 V       30    
OLA2004 Organisasjonsendring 15 O         15  
OLA2005/1 Praksisemnet organisasjon og ledelse 15 V         15  
OLA2003/3 Arbeidsrett 10 O           10
OLA2006/2 Bacheloroppgave i organisasjon og
ledelse
20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Tilleggsemnemulighet

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
OLA2005/1 Praksisemnet organisasjon og ledelse 15 V         15  
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 7,5 V         7,5  
ØKA1021/1 Foretaksstrategi 7,5 V         7,5  
MLT1001/1 Serviceledelse 7,5 V         7,5  
MLT2001/1 Event management 15 V         15  
MLT1002/1 Kreative prosesser 15 V         15  
Sum: 0 0 0 0 30 5
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/ kompetanse
Bachelor
Kull
2011/2014
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Sveinung Berild

Studiested

Lillehammer

Faglig innhold/læringsutbytte

Etter gjennomført studium har kandidatene følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap:

  • Kandidaten har grunnleggende kunnskap innenfor de forskjellige fagdisiplinene studiet bygger på. Det omfatter teoretisk kunnskap og kunnskap om hvordan teorier og modeller kan legges til grunn for praktisk yrkesutøvelse.
  • Kandidaten skal ha kunnskap om det brede faglige grunnlaget for organisasjon og ledelse, og for HR-/ personalarbeid spesielt, og hvilken betydning dette arbeidet har for enkelt­individ, virksomhet og samfunn.

Ferdigheter:

  • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og analytiske ferdigheter til å håndtere praktiske oppgaver og utfordringer, og kan bidra til reflekterte valg i praktisk problemløsning innen­for fagfeltet.
  • Kandidaten kan grunnleggende teori innenfor fagfeltet, og kan selvstendig søke og vur­dere ny informasjon, og formulere sentrale faglige problemstillinger.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten kan formidle fagstoffet fra studiet skriftlig om muntlig, og kan utveksle syns­punkter og erfaringer innenfor fagområdet, oppdatere sin kunnskap og kjenner til nytenk­ning og innovasjonsprosesser innenfor sentrale fagområder av studiet.
  • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innenfor praksisfeltet, og kjenner til aktuelle fag- og yrkesetiske problemstillinger dette kan skape.

I første semester tilbys studentene Innføring i organisasjon og ledelse som en introduksjon til hele studieprogrammet. Samme semester tar studentene også Arbeidslivets sosiologi.

I andre semester tar studentene faget Prosjektledelse. Det gir en grundig innføring i hva det innebærer å drive med prosjektarbeid, samt styring, organisering og ledelse i forbindelse med prosjektarbeidsformen. Det andre emnet i andre semester er Samfunnvitenskapelig metode.

I tredje semester videreføres temaer fra innføringsemnene. Dette semesteret består av to emner med en personalfaglig og en organisasjonspsykologisk profil. Det dreier seg om de videregående emnene Personal- og kompetanseledelse  og Arbeids- og organisasjonspsykologi . Emnene gir grunnleggende innføring i begreper, teori og arbeidsmåter og har særlig fokus på arbeidsmiljø og ulike typer personalarbeid.

I fjerde semester er en valgemneperiode. Det er definert aktuelle valgemnepakker. Ev. utenlandsopphold kan tas i dette semesteret.

I femte semester ligger en studenttraineeordning eller praksisemne og emnet Organisasjonsendring

Sjette og siste semester består av emnet Arbeidsrett (10 sp) som er en juridisk disiplin og gir innføring i lov- og avtaleverket for arbeidslivet der spesielt Arbeidsmiljøloven står sentralt. Semesterets andre emne er bacheloroppgave (20 sp)

Undervisnings- og læringsmetode

Det brukes ulike undervisningsformer, og disse er omtalt i emnebeskrivelsene.

Eksamen

Alle emner avsluttes med eksamen. Eksamensform og arbeidskrav som forutsetning for å ta eksamen er spesifisert for hvert emne i emnebeskrivelsene.

Utenlandsopphold

Mulighet for utenlandsopphold ved samarbeidende eller andre institusjoner.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Yrkesmuligheter

Studiet gir et bredt teoretisk, delvis også metodisk grunnlag for å arbeide med ulike oppgaver innen organisasjon, ledelse og administrasjon, og spesielt med personalarbeid i ulike sammenhenger. Dermed kan det kvalifisere for forskjellige jobber i bedrifter i det private næringsliv, i offentlige institusjoner og virksomheter innen kommunal og statlig sektor, samt frivillige organisasjoner, innen idrett og kultur, humanitære og religiøse organisasjoner, interesseorganisasjoner, politiske organisasjoner og annet.

Aktuelle arbeidsområder med denne kompetansen vil være knyttet til ledelse og styring av formelle organisasjoner, endring og utvikling av organisasjon og arbeidsmiljø, forskjellige typer personalarbeid, forebyggende helsearbeid i arbeidslivet, osv.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L