Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > Årsstudium i kulturprosjektledelse (2013 - 2014)

Årsstudium i kulturprosjektledelse (2013 - 2014)


Studielengde
1 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
60
Grad/ kompetanse
Årsstudium
Opptak
Samordna opptak
Kode
210654
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2013/2014
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Jo Sondre Moseng

Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Årsstudiet i kulturprosjektledelse tilsvarer første studieår på Bachelor i kulturprosjektledelse. Allerede i første semester deltar du i utvikling og gjennomføring av praktiske prosjekter som stiller krav til kreativitet og organiseringsevne.

Studiet kan tas som en selvstendig enhet, men egner seg også godt for deg som har studert kulturfag fra før (f.eks. musikkvitenskap, teaterfag, osv) og som ønsker en påbygning som gjør deg i stand til å lede prosjekter innenfor spesialiseringsområdet ditt.

Det er ingen spesielle opptaksprosedyrer til Årsstudium i kulturprosjektledelse, slik tilfellet er for bachelorstudiet.

Dersom en ønsker opptak til Bachelor i kulturprosjektledelse, gjelder spesielle opptakskrav, se Bachelor i kulturprosjektledelse. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på Bachelor i kulturprosjektledelse, må søke samordna opptak og får ved opptak fritak for første studieår.Studiemodell aarsstudium i kulturprosjektledelse 2013-2014
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse


Emneoversikt Årsstudium i kulturprosjektledelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
KPL1007/1 Prosjekt, organisering, marked 30 O 30  
KPL1008/1 Kultur, politikk og økonomi 30 O   30
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Heltid
Studielengde
1 år
Grad/ kompetanse
Årsstudium
Kull
2013/2014
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Jo Sondre Moseng

Faglig innhold/læringsutbytte

Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring av kulturprosjekter.

Gjennom grunnkurs over et bredt faglig spekter (prosjektledelse, organisasjonsteori, kulturpolitikk og –teori, markedsføring og økonomi/budsjett/regnskap) får studentene kunnskap og innsikt i relevante sider ved det feltet de skal arbeide i. De får også praktisk erfaring i det å organisere og gjennomføre kulturarrangementer, i nært samarbeid med aktører i lokalt kultur- og samfunnsliv.

Fordypning/spesialisering

Ingen spesialisering

Forkunnskaper som kreves

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Praktisk erfaring fra kultursektoren

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet baserer seg på en kombinasjon av teori og praksis. Undervisningsformene varierer fra forelesninger og seminarer, workshops og gruppearbeid. Studentene forventes ikke bare til å trene opp analytiske emner i form av skriftlige arbeider, men også å legge fram stoff muntlig, skrive prosjektbeskrivelser og pitche disse. I løpet av studiet blir studentene også engasjert i praktisk arbeid med planlegging, gjennomføring og evaluering av kulturprosjekter, under veiledning.

Eksamen

Det benyttes forskjellige eksamens- og evalueringsmåter. Se under hvert emne for detaljer.

Utenlandsopphold

I løpet av årsstudium er det ikke anledning å ta deler i utlandet.

Yrkesmuligheter

Årsstudium i kulturprosjektledelse i kombinasjon med andre kulturfag gir grunnlag for å utvikle og lede kulturprosjekter slik som festivaler, teater- og kunstprosjekter. Gjennom studiet får studentene både praktisk og teoretisk erfaring som er direkte anvendbar i yrkeslivet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L