Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap (2013 - 2016)

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap (2013 - 2016)


Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor
Opptak
Samordna opptak
Kode
210149
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2013/2016
Kontaktinformasjon

Studieleder:
 Jo Sondre Moseng

Studiekostnader
Semesteravgift
Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Hvordan har det seg at Hollywood dominerer filmmarkedene verden over? Hva kjennetegner dennorskefilm- og tv-bransjen? Hvorfor har skandinaviske krimserier blitt så populære? Hva er karakteristisk for filmhistoriens sentrale stilretninger? Hvordan utvikles nye tv-formater? Hvilken betydning har teknologi, mediepolitikk og økonomiske rammebetingelser for produksjon av film og tv?

Slike spørsmål er utgangspunktet for studier i Film- og fjernsynsvitenskap. Bachelorprogrammet gir spesialkompetanse i de to medienes innhold, form og organisering – i dag og gjennom historien.

Utdanningen legger vekt på å utvikle studentenes analytiske ferdigheter og kommunikasjonsevner. Etter endt utdanning skal studenten kunne foreta reflekterte og faglig begrunnede valg i praktiske arbeidsoppgaver på mediefeltet.

Praksis
I sjette semester gis studenter mulighet til praksisopphold i en bedrift eller annen virksomhet på medie- eller kulturfeltet. Praksisoppholdet bringer studenten i kontakt med konkrete problemstillinger og prosjekter i arbeidslivet.

Jobbmuligheter
Utdanningen kvalifiserer til arbeid på yrkesområder som forutsetter grundig kunnskap om film og tv. Dette inkluderer

 • Analyse- og utredningsarbeid i produksjonsselskaper (film/tv)
 • Innkjøp og praktisk strategiarbeid i tv-kanaler
 • Medieforvaltning/kulturforvaltning i offentlig sektor
 • Kulturjournalistikk og informasjonsarbeid
 • Kinodrift og filmfestivaler
 • Medieundervisning


Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap studiemodell 2013 - 2016
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Søkere med årsstudium
Søkere med Årsstudium i film-og fjernsynsvitenskap, søker bachelorutdanningen gjennom samordna opptak, og konkurrerer om studieplass på lik linje med alle andre søkere.

Søkere som får opptak til Bachelor i film-og fjernsynsvitenskap kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede studieplasser på 2.studieår.


Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap: Struktur/emneoversikt

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
FFV1007/1 Film- og fjernsynsbransjen 15 O   15        
FFV1004/2 Filmhistorie 15 O 15          
FFV1005/1 Fjernsyn 15 O 15          
FFV1003/2 Film- og fjernsynsanalyse 15 O   15        
FFV1008/1 Examen philosophicum (for BAFFV og
BAKPL)
10 O     10      
FFV2007/1 Aktuelt prosjektemne 20 O     20      
KPL1008/1 Kultur, politikk og økonomi 30 O       30    
FFV2002/1 Musikk og lyd i film og fjernsyn 15 O         15  
FFV2010/1 Contemporary Scandinavian Fiction 15 O         15  
1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O           5
KPL1009/1 Vitenskapelig metode 5 O           5
FFV2008/1 Bacheloroppgave i film- og
fjernsynsvitenskap
20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/ kompetanse
Bachelor
Kull
2013/2016
Kontaktinformasjon

Studieleder:
 Jo Sondre Moseng

Studiekostnader
Semesteravgift
Faglig innhold/læringsutbytte
 • Første studieår gir en generell innføring i film- og tv, det vil si deres historie og estetikk, bransjemessige organisering samt politiske reguleringer. I tillegg skal studentene introduseres til faglig formidling.
 • Andre studieår består av emner som videreutvikler studentenes analytiske ferdigheter og teoretiske grunnlag. Gjennom dette året skal studentene dessuten utforske film og tv i relasjon til andre kulturfelt, tilegne seg kunnskap om kulturøkonomi og dessuten øves i praktisk budsjettering.
 • Tredje studieår byr på faglig fordypning og øvelse i sentrale analyseverktøy. Utdanningen avsluttes med en større, skriftlig bacheloroppgave (med eller uten tilhørende praksisopphold) der studenten skal vise faglig oversikt og modenhet i omgang med fagets sentrale teorier, perspektiver og informasjonskilder. Bacheloroppgaven avsluttes med muntlig eksamen hvor studenten skal kunne resonnere og diskutere med utgangspunkt i kunnskapsbaserte argumenter.

Læringsutbytte for studiet

Kunnskapsmål

 • Studenten har bred kunnskap om filmens og fjernsynets historie, samt en forståelse av disse medienes estetiske og samfunnsmessige betydning
 • Studenten har innsikt i sammenhengene mellom medienes uttrykksformer og de økonomiske, sosiale, teknologiske og kulturhistoriske rammebetingelser for disse
 • Studenten har god innsikt i film- og tv-bransjens produksjons- og distribusjonsformer, og forstår dynamikken mellom det nasjonale og internasjonale som preger dagens medieproduksjon

Ferdighetsmål

 • Studenten kan reflektere kritisk over medienes rolle i samfunnet
 • Studenten kan formulere relevante faglige problemstillinger, og delta i faglige og offentlige diskusjoner med kunnskapsbaserte argumenter
 • Studenten kan formidle faglig kunnskap i ulike muntlige og skriftlige sjangre
 • Studenten kan foreta selvstendige og grundige analyser
 • Studenten har kjennskap til faglig relevante metoder og analyseverktøy, og kan anvende og vurdere disse i møte med forskjellige typer data
 • Studenten kan finne frem til kunnskapskilder og vurdere hva som er pålitelig informasjon, samt anvende dette i ulike arbeidsoppgaver

Generell kompetanse

 • Studenten kan planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver
 • Studenten kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet
 • Studenten har et bevisst forhold til sentrale etiske problemstillinger på mediefeltet og i medieforskningen
 • Studenten kan samarbeide om faglige oppgaver, vurdere og gi tilbakemelding på andres arbeider, samt justere eget arbeid under veiledning
Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen kombinerer forelesninger, analyseseminar, skriftlig/muntlig veiledning, visning av filmer og fjernsynsprogram samt gruppeoppgaver og individuelle oppgaver.

Eksamen

Hvert emne har en avsluttende eksamen (se under hvert enkelt emne for detaljer). På praktisk-teoretiske emner vil en evaluering av praktisk arbeid/produkt være del av vurderingen til avsluttende eksamen. Studentene leverer som oftest gruppearbeid eller individuelt arbeid som arbeidskrav. Disse arbeidskravene blir bedømt som godkjent/ikke godkjent. Oppgavene må godkjennes før studentene kan gå opp til eksamen.

Utenlandsopphold

Studentene anbefales å ta et studieopphold i utlandet i 5. semester.

Informasjonskompetanse

Studentene skal kunne finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærere og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Yrkesmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til arbeid på yrkesområder som forutsetter solid kompetanse på de audiovisuelle medier, analytiske ferdigheter og gode kommunikasjonsevner. Dette inluderer blant annet

 • Analyse- og utviklingsarbeid i produksjonsselskaper (film/tv)
 • Innkjøp, planlegging og strategiarbeid i fjernsynskanalene
 • Kulturjournalistikk og informasjonsarbeid
 • Research og utredningsarbeid i medie- og kulturforvaltningen
 • Markedsføringsarbeid i filmdistribusjonsselskaper
 • Filmfestivaler
 • Kinoadministrasjon
 • Medielærer
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L