Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > Bachelor i kulturprosjektledelse (kull 2013 - 2016)

Bachelor i kulturprosjektledelse (kull 2013 - 2016)


Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor
Opptak
Samordna opptak
Kode
210308
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2013/2016
Kontaktinformasjon

Studieleder: Jo Sondre Moseng 

Studiekostnader
Semesteravgift
Vedlegg
application/pdf KPL brosjyre 2012.pdf 1,96 MB
Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Stadig flere kulturaktiviteter blir organisert som prosjekt– det være seg festivaler, utstillinger, teaterproduksjoner, konserter eller nettbaserte evenement.

Studiet gir deg kompetanse som gjør deg i stand til å utvikle og gjennomføre prosjekter. Studiet er både teoretisk og praktisk.

I det første året arrangerer studentene festivaler: Jazzinkubator- en festival i festivalen under Dølajazzen- her får unge talenter et stort, viktig publikum. Kulturnatt er en bredt anlagt, endags kulturfestival i samarbeid med partnere i Lillehammer. Amandusfestivalen for unge filmskapere er det største arrangementet med filmkonkurranse, TV-sendt prisutdelingsshow, workshops, kinoprogram med mer.

Delstudier i utlandet
5. semester kan tas i utlandet.

Videre studier
Etter fullført bachelorgrad i kulturprosjektledelse kan du søke deg inn på et masterstudium i for eksempel innovasjon og næringsutvikling, organisasjons- og ledelsesfag og kulturstudier.

Søknad om opptak
I tillegg til søknaden til Samordna opptak må søkerne innen 15. april sende følgende til Høgskolen i Lillehammer v/Opptakskontoret, Postboks 952, 2604 Lillehammer, i 4 - fire - eksemplarer:

  1. En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for oss å vite om deg, samt et passfoto.
  2. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider om deg og hvorfor du søker studiet.


Studiemodell Bachelor i kulturprosjektledelse ved HiL 2013 - 2016
Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Opptak til bachelorstudiet skjer på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering etter forskrift og tilleggspoeng gjennom opptaksprøve.

I tillegg til dokumentasjon av generell studiekompetanse må søkere sende inn fire eksemplarer av:

  1. En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for oss å vite om deg, samt et passfoto.
  2. Et essay på 1-2 maskinskrevne sider om deg og hvorfor du søker studiet.

CV m/passfoto og essay skal sendes i 4. eks. til Høgskolen i Lillehammer v/Opptakskontoret, Postboks 952, 2604 Lillehammer innen 15. april. Samtidig skal du sende inn vanlig søknad til Samordna opptak.


Emnestruktur Bachelor i kulturprosjektledelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
KPL1007/1 Prosjekt, organisering, marked 30 O 30          
KPL1008/1 Kultur, politikk og økonomi 30 O   30        
KPL2005/1 Kultursosiologi 15 O     15      
FFV1008/1 Examen philosophicum (for BAFFV og
BAKPL)
10 O     10      
PED1011/1 Examen facultatum I, Fellesdel i
vitenskapsteori og metode
5 O     5      
KPL2004/2 Festivaler 10 O       10    
FFV2006/1 Kritikk og kulturformidling 15 O       15    
KPL1009/1 Vitenskapelig metode 5 O       5    
Valgfritt emne 15/30 V         30  
KPL2006/1 Bachelorprosjekt (kulturprosjektledelse) 30 O           30
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner: alternativer

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
FFV1007/1 Film- og fjernsynsbransjen 15 O         15  
FFV1004/2 Filmhistorie 15 V         15  
FFV2010/1 Contemporary Scandinavian Fiction 15 V         15  
FFV1007/1 Film- og fjernsynsbransjen 15 O         15  
MLT1002/1 Kreative prosesser 15 O         15  
OLA2007/1 Arbeids- og organisasjonspsykologi 7,5 O         7,5  
OLA2008/1 Human Resources (HR) 7,5 O         7,5  
OLA2009/1 Grunnleggende personalarbeid 7,5 O         7,5  
OLA1010/1 Innføring i innovasjon og
entreprenørskap
7,5 O         7,5  
OLA1010/1 Innføring i innovasjon og
entreprenørskap
7,5 O         7,5  
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 7,5 O         7,5  
MLT1002/1 Kreative prosesser 15 O         15  
Utvekslingsopphold 30 O         30  
Sum: 0 0 0 0 30 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/ kompetanse
Bachelor
Kull
2013/2016
Kontaktinformasjon

Studieleder: Jo Sondre Moseng 

Studiekostnader
Semesteravgift
Studiested

Lillehammer

Faglig innhold/læringsutbytte

Studiet gir studentene teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring av kulturprosjekter.

Gjennom første studieårs grunnkurs over et bredt faglig spekter (prosjektledelse, organisasjonsteori, kulturpolitikk og –teori, markedsføring og økonomi/budsjett/regnskap) får studentene kunnskap og innsikt i relevante sider ved det feltet de skal arbeide i. De får også praktisk erfaring i det å organisere og gjennomføre kulturarrangementer, i nært samarbeid med aktører i lokalt kultur- og samfunnsliv.

Andre studieåret består av obligatoriske emner: Kritikk og kulturformidling, Kunstfilosofi, Kultursosiolgi og Festivaler. Gjennom disse opparbeider studentene mer av både teoretisk innsikt og ferdigheter, av verdi for ulike typer arbeid i kultursektoren.

I femte semester velger studentene fordypningsemner i et selvvalgt fagområde. Seksjon for kulturprosjektledelse og film- og fjernsynsvitenskap tilbyr blant annet fordypningsemnene Film- og fjernsynsbransjen (15 studiepoeng) og Contemporary Scandinavian Fiction (15 studiepoeng). Høgskolen i Lillehammer tilbyr også andre fordypningsområder, blant annet adminstrasjons- og organisasjonsfag. Dette semesteret kan også tas ved andre studiesteder i Norge eller utenlands.

I studiets siste semester tar studenten et kurs i samfunnsvitenskapelig metode, samt avsluttende bachelorpraksis og -oppgave. Metodekurset gir grunnlag for datainnsamling og –analyse, for bruk av og refleksjon rundt andres forskning, og for å bestille forskning og evaluering rundt egen virksomhet. Bacheloroppgaven skal være basert på en praksisperiode (minst 8 ukers varighet) i en organisasjon eller institusjon i kulturlivet, fortrinnsvis innen studentens fordypningsområde, eller på eget prosjekt. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for praksisperioden. Etter praksisen skriver studenten sin avsluttende bacheloroppgave over et tema med tilknytning til praksisen.

Anbefalte forkunnskaper

Praktisk erfaring fra kultursektoren

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet baserer seg på en kombinasjon av teori og praksis. Undervisningsformene varierer fra forelesninger og seminarer, workshops og gruppearbeid. Studentene forventes ikke bare å trene opp analytiske evner gjennom skriftlige arbeider, men også å legge fram stoff muntlig, skrive prosjektbeskrivelser og pitche disse. I løpet av studiet blir studentene også engasjert i praktisk arbeid med planlegging, gjennomføring og evaluering av kulturprosjekter, under veiledning. Bacheloroppgaven baserer seg på en praksisperiode i kultursektoren.

Eksamen

Studiet anvender ulike evalueringsformer. Se under hvert emne for detaljer.

Utenlandsopphold

Høgskolen anbefaler at en tar hele eller deler av 5. semester i utlandet. Høgskolen i Lillehammer er med i utvekslingsprogrammet Erasmus (for studier i EU-land) og Nordplus (for studier i Norden) og har også andre samarbeidsavtaler innen flere av høgskolens studier. Man kan også reise uavhengig av høgskolens avtaler.

Yrkesmuligheter

Gjennom studiet får studentene både praktisk og teoretisk erfaring som er direkte anvendbar i yrkeslivet. Avhengig av valgt spesialisering vil de kunne gå inn som medarbeidere og ledere av prosjekter og andre virksomheter innenfor kulturlivet, f.eks. kulturorganisasjoner, festivaler eller egne foretak.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L