Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > Bachelor i Sport Management (2015 - 2018)

Bachelor i Sport Management (2015 - 2018)


Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor
Opptak
Samordna opptak
Kode
210485
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2015/2018
Kontaktinformasjon

Anders Lindstad og Trine Løvold Syversen

Vedlegg
image/jpeg Sport Management Nordseter.jpg 3,81 MB
Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Bachelor i Sport Management

Er du interessert i kombinasjonen idrett, organisasjon og ledelse kan Bachelor i Sport Management ved Høgskolen i Lillehammer være et aktuelt utdanningsalternativ for deg.

Lillehammerregionen er kjent for en rekke idrettsarrangement for både elite og mosjonister, med OL arrangementer (Vinter OL i 1994 og Ungdoms OL i 2016), ulike World Cup arrangementer, Birkebeinerarrangementene m.m. De store arrangementene gir store ringvirkninger i regionen, og betyr mye for regionens kvaliteter, både når det gjelder tilflytting, innbyggertilfredshet, økonomi, omdømme og aktivitet. Næringen vokser både i Norge og internasjonalt, og det er i stadig større grad behov for kompetent arbeidskraft innen sektoren.

Bachelor i Sport Management bygger på det etablerte Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL) ved Høgskolen i Lillehammer, som i 2012 vant Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Utdanningen trekker videre veksler på høgskolens kompetanse innen idrett og medie- og TV-fag. Bachelor i Sport Management gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med organisasjon og ledelse, kombinert med kunnskaper om idrett, frivillighet, arrangement og kommunikasjonsrelaterte fag som sosial kommunikasjon, medierelasjoner, sponsing og markedsføring.

Studiet legger vekt på å kombinere organisasjons- og ledelsesteori med praktiske tilnærminger. I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praksis og til praktiske problemstillinger innen sportsadministrasjon og arrangementsledelse. Utdanningen vil på denne måten bidra til å utvikle studentenes analytiske ferdigheter, i tillegg til praktiske ferdigheter

Praksis

I studiets første år, i forbindelse med studieemnet Prosjektledelse, skal studentene gjennomføre praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten. I forbindelse med studieemnet Arrangementsledelse i studiets andre år skal studentene gjennomføre ulike arbeidsoppgaver i tilknytning til idrettsarrangementer. For de første kullene vil YOG 2016 (ungdoms OL) være et av de sentrale arrangementene som bachelorstudentene i SportManagement skal engasjeres i. 

Sport Management Nordseter

 

Delstudier i utlandet og valgemner

I studiets femte semester kan studentene ta valgemner ved Høgskolen i Lillehammer eller ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Jobbmuligheter og videre studier

Om jobbmuligheter

  • Ledelse og organisering av store arrangement
  • Jobbe med sponsorprogram og profilering
  • Ledelse og utvikling av anlegg og idrettsdestinasjoner
  • Ulike stillinger innen virksomheter knyttet til sport og idrett
  • Frivillige organisasjoner
  • Offentlig sektor: Idrettskonsulenter, anleggsansvarlige, etc

Aktuelle masterstudier ved HIL og andre studiesteder

Se introfilm
Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.


Bachelor i Sports Management: Emnestruktur

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
OLA1011/1 Studentbedrift og grunnleggende
økonomiforståelse
10 O 10          
OLA1001/2 Innføring i organisasjon, ledelse og
arbeidsliv
20 O 20          
OLA1004/2 Prosjektledelse 20 O   20        
IDR1012/1 Idrett, individ og samfunn 10 O   10        
ØKA1013/1 Markedsføring 7,5 O     7,5      
MLT2001/1 Event management 15 O     15      
RLT1004/1 Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 O     7,5      
MLT1003/1 Regnskap og budsjettering 7,5 O       7,5    
SPM2001/1 Arrangement og ledelse av frivillige 15 O       15    
OLA1008/1 Etikk og samfunnsansvar 7,5 O       7,5    
Valgfritt emne / utvekslingsopphold 15/30 V         30  
SPM2003 Praksisemne - sport management 30 V         30  
OLA2003/3 Arbeidsrett 10 O           10
SPM2002/1 Bacheloroppgave - Sport Management 20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemnepakke 1

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SPM2003 Praksisemne - sport management 30 V         30  
Sum: 0 0 0 0 30 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemnepakke 2

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
OLA2008/1 Human Resources (HR) 7,5 V         7,5  
OLA2009/1 Grunnleggende personalarbeid 7,5 V         7,5  
OLA1010/1 Innføring i innovasjon og
entreprenørskap
7,5 V         7,5  
ØKA1021/1 Strategy 7,5 V         7,5  
Sum: 0 0 0 0 30 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemnepakke 3

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid 30 V         30  
Sum: 0 0 0 0 30 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/ kompetanse
Bachelor
Kull
2015/2018
Kontaktinformasjon

Anders Lindstad og Trine Løvold Syversen

Studiested

Høgskolen i Lillehammer

Undervisnings- og læringsmetode

Det brukes ulike undervisningsformer, og disse er omtalt i emnebeskrivelsene.

På alle emner i studiet er det arbeidskrav i en eller annen form. Det kan være i form av skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner, obligatorisk deltakelse på enkelte seminarer og/ eller forelesninger. Dette vil variere fra emne til emne, og godkjenning av arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Eksamen

Alle emner avsluttes med eksamen. Eksamensform og arbeidskrav som forutsetning for å ta eksamen er spesifisert for hvert emne i emnebeskrivelsene.

Utenlandsopphold

Mulighet for utenlandsopphold ved samarbeidende eller andre institusjoner.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L