Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (2016 - 2019)

Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (2016 - 2019)


Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (2016 - 2019)
Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor
Opptak
Samordna opptak
Kode
210319
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Terje Onshus

Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

 

Er du interessert å arbeide med planlegging, utvikling og tilrettelegging for verdifulle opplevelser innen reiseliv? Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (BAMLT) gir deg en utdanning innen markedsføring og ledelse med hovedfokus på utvikling og drift av turismeopplevelser kan da være et utdanningsalternativ for deg.

Utdanningen gis en bred og grundig innføring i fagområder knyttet til arbeidet med ideutvikling, planlegging og drift av en opplevelsesbedrift samt planlegging, organisering og ledelse av arrangementer og events. I studiet kombineres innsikter fra opplevelsesproduksjon, prosjektstyring, markedsføring, bedriftsøkonomi og innovasjon/nyskapning. Entrepenørskap er en integrert del av studiet. 

Se studiene i reiseliv sin promoteringsside på Facebook.

Bli med i Facebook-gruppa til reiselivsstudiene ved HiL, og møt studenter, ansatte og søkere.

Praksis

I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praktiske problemstillinger. I studieemnet prosjektledelse skal studentene gjennomføre prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i reiselivsnæringen. I emnet `Event management` jobber studentene med prosjekter knyttet til et eller flere arrangementer i regionen. Utdanningen vil på denne måten bidra til å utvikle studentenes ferdigheter.  Relevante gjesteforelesere fra næringen bidrar til at undervisningen er dagsaktuell.

God studiekvalitet

Studiet gjorde det veldig bra i en stor nasjonal studiekvalitetsundersøkelse - Studiebarometeret . Se resultatene fra undersøkelsen her

Dobbeltgrad og mulighet for delstudier i utlandet

HiL  har avtale med og tilbyr dobbeltgrader ved Universitetet i Normandie i Frankrike . Studenter fra denne institusjonen kan ta andre studieår ved HIL og alle emner går da på engelsk. Mange av våre studenter tar et semester i utlandet og vi forventer at noen tar en dobbeltgrad fra høsten 2015.

Videre studier

Høgskolen i Lillehammer tilbyr Master i Innovasjon, med spesialisering i organisasjon og ledelse og i økonomi. Studiet gir mulighet til å søke opptak på andre masterstudier i Norge og utlandet.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning er studentene spesielt kvalifisert til å jobbe i/med:

 • Arrangementer og arrangementsselskaper
 • Utviklings- og markedsarbeid ved attraksjoner
 • Drift og utvikling av aktivitetstilbud i overnattings- og aktivitetsbedrifter
 • Rådgivningsarbeid
 • Starte eget foretak innenfor opplevelser.

Karriere etter HiL

Traineeordning for reiselivet

Høgskolen i Lillehammer har avtale med tre fylkeskommuner om tilskudd til et traineeprogram for ferdige reiselivskandidater. Ordningen går ut på at traineen arbeider et år i en reiselivsvirksomhet i fylkeskommunen med et konkret utviklingsprosjekt. Traineen har faglig støtte til løsning av oppgaven gjennom en veileder fra høgskolen.Studiemodell Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser
Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.


Emnetabell

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
RLT1005/1 Innføring i reiseliv 7,5 O 7,5          
RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling 15 O 15          
ØKA1013/1 Markedsføring 7,5 O 7,5          
OLA1012/1 Verdiskapende prosjektledelse 7,5 O   7,5        
OLA1013/1 Prosjektledelse i praksis 7,5 O   7,5        
ØKA1017/1 Organisasjonsfag 7,5 O   7,5        
MLT1003/1 Regnskap og budsjettering 7,5 O   7,5        
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 7,5 O     7,5      
MLT2004/1 Digital markedsføring 7,5 O     7,5      
OLA1010/1 Innføring i innovasjon og
entreprenørskap
7,5 O     7,5      
ØKA1021/1 Strategy 7,5 O     7,5      
Valgfritt emne 15/30 O       30    
MLT2002/1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 15 O         7,5 7,5
MLT2001/1 Event management 15 O         15  
RLT1004 Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 O         7,5  
Økonomiske effekter av arrangementer 7,5 O           7,5
MLT2003/RLL2004 Bacheloroppgave 15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemnepakke 1 - Reiseliv og økonomi

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ØKA2004/1 Økonomi og organisasjon 7,5 V       7,5    
ØKA1024/1 Brand Management 7,5 V       7,5    
RLL1003/1 Nature-based tourism and ecotourism 7,5 V       7,5    
2RL30/1 Snow business 15 V       15    
OLA1053/2 Studentbedrift 7,5 V     2,0 5,5    
Sum: 0 0 0 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemnepakke 2 - Bærekraft, etikk og psykologi

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
BÆR1001/1 Bærekraftig samfunn - nye perspektiver
på utvikling, utdanning, menneske og
miljø
15 V       15    
FIL1001/1 Etikk og moralske problemer 15 V       15    
Sum: 0 0 0 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/ kompetanse
Bachelor
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Terje Onshus

Faglig innhold/læringsutbytte

Første semester tar for seg emnene innføring i reiseliv, markedsføring og attraksjons-  og opplevelsesutvikling. I andre semester fortsetter studiet med verktøyfag som prosjektledelse, organisasjonsfag og regnskap/budsjettering.  Prosjektledelse gir en grundig innføring i prosjektarbeid og omhandler styring, organisering og ledelse i forbindelse med prosjektarbeidsformen. Akademisk skriving som tilbys i første semester vil ha et fokus gjennom hele utdanningsløpet.

I tredje semester tilbys de fire emnene digital markedsføring bedriftsøkonomisk analyse, innovasjon og foretaksstrategi som alle er relevante verktøyfag.

I fjerde semester velger studentene valgbare emner fra høgskolens emneportefølje eller fra andre universiteter og høgskoler i inn- og utland.

I studiets tredje år  føres studentene videre i studiets hovedtema som er utvikling av attraktive opplevelsestilbud gjennom emnene entreprenørskap og bedriftsutvikling,  event  management og den avsluttende bacheloroppgaven.  I femte semester tilbys emnet samfunnsvitenskapelig metode.

 I sjette semester gis ved siden av bacheloroppgaven tilbud om emnene etikk og samfunnsansvar og økonomiske effekter av arrangementer. 

Studiet kombinerer teoretiske kunnskaper fra ulike emner med praksisnære undervisningsopplegg for at studentene skal komme nærmere den praktiske virkeligheten de skal jobbe i etter endt utdanning.

Kandidatens læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Studentene skal ha kunnskap om opplevelsesproduksjon, kreative prosser, marked og markedsføring.
 • Studentene skal ha kunnskap om bedriftsetablering.
 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan man utvikler, planlegger og gjennomfører ulike events og arrangementer.
 • Studentene skal ha kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor fagområdet

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne utvikle, bidra og lede gjennomføringen av arrangementer og events.
 • Studentene skal kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • Studentene skal kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

 • Kandidater skal kunne utveksle erfaringer og synspunkter med relevante aktører med bakgrunn fra fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Studentene skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe.
 • Studentene skal kunne formidle fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig. 
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet kombinerer teoretiske kunnskaper fra ulike emner med praksisnære undervisningsopplegg for at studentene skal komme nærmere den praktiske virkeligheten de skal jobbe i etter endt utdanning. Studiet har varierte arbeids- og evalueringsformer. Ved siden av forelesninger bruker vi veiledning, case, seminarer  og workshops i undervisningsopplegget. Vi har arbeidskrav i de fleste emner.

Undervisningsmetodene tar sikte på å fremme en helhetlig forståelse for ulike problemstillinger og utfordringer som gjør seg gjeldene på fagområdet. I tillegg til høgskolens faste stab vil det også bli benyttet forelesere fra næringslivet og andre forskningsmiljøer.

Gjesteforelesere vil også benyttes for å illustrere og virkeliggjøre de ulike arbeidssituasjonene studentene må forventes å beherske. I tillegg kan gjesteforelesere bidra med spisskompetanse innen bestemte fagområder og temaer.

Eksamen

Det brukes ulike eksamenformer, dvs en blanding av skole- og hjemmeeksamen. Skoleeksamen er valgt på de emner som har et innføringspreg, og der målet er at studentene skal vise at de behersker grunnleggende begreper, perspektiver og resonnementer i faget. I tillegg er det enkelte innføringsemner der det legges vekt på at studentene har kunnskap om utviklingsprosesser. I disse tilfellene er det valgt hjemmeeksamen av en mer analytisk karakter. I tillegg er det lagt opp til hjemmeeksamener i andre emner senere i studiet der hjemmeeksamen vil gi studentene større mulighet for å vise faglig forståelse og modenhet ved en flerdagers hjemmeeksamen enn ved en skoleeksamen.

Utenlandsopphold

HiL  har avtale med og tilbyr dobbeltgrader ved Universitetet i Normandie i Frankrike . Studenter fra denne institusjonen kan ta andre studieår ved HIL og alle emner går da på engelsk. Mange av våre studenter tar et semester i utlandet og vi forventer at noen tar en dobbeltgrad fra høsten 2015.

Studentene har også muligheten til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester. Høgskolen i Lillehammer har for tiden utvekslingsavtaler med universiteter i Finland, Latvia, England, Tyskland, Østerrike, Spania, Tyrkia, Australia, Hawaii og De Arabiske Emirater.

Som alternativ til utenlandsopphold, kan studentene velge emner tilsvarende 30 studiepoeng fra den tilbudte emneporteføljen over valgemner. Her kan studentene rådføre seg med studentveiledere og studieleder om sammensetning av valgemner.

Internasjonalt kontor ved Hil vil koordinere dette tilbudet om å ta ett semester i utlandet.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Yrkesmuligheter

Norsk reiselivsnæring opplever i dag et økt press for å kunne hevde seg i konkurransen med andre reiselivsaktører både nasjonalt og internasjonalt. Norske reiselivs- og opplevelsesbedrifter er følgelig avhengig av å styrke evnen som tilrettelegger og produsent av individuelle reiselivsopplevelser. Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser ved Høgskolen i Lillehammer har som mål å tilføre studentene kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for at reiselivsvirksomheter kan planlegge, utvikle og tilrettelegge for verdifulle opplevelser for sine markeder samtidig som krav til lønnsomhet ivaretaes. Således er Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser i samsvar med regjeringens økte fokus på reiselivet i Norge gjennom den nasjonale reiselivsstrategien hvor visjonen for strategien er ”verdifulle opplevelser”.  

Etter endt utdanning, er studentene spesielt kvalifisert til å jobbe i :

 • Arrangementer og arrangementsselskaper
 • Aktivitets- og attraksjonsfirmaer
 • Overnattingsbedrifter med egne aktivitets- og arrangementstilbud
 • Museumssektoren
 • Aktivitets- og arrangementsselskaper generelt med arbeidsoppgaver knyttet til prosjekt- og markedsføringsarbeid.
 • Festivalledelse
 • etc.

 I tillegg har studentene forutsetninger for å etablere egen bedrift

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L