Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Bachelor i reiselivsledelse (2016 - 2019)

Bachelor i reiselivsledelse (2016 - 2019)


Jeanette og Constanse studerer reiseliv
Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor
Opptak
Samordna opptak
Kode
210317
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Terje Onshus

Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

 

Er du interessert i å arbeide med markedsføring, salg og utvikling av reiselivsdestinasjoner og reiselivsbedrifter, kan bachelor i reiselivsutvikling være et aktuelt utdanningsalternativ for deg.

Reiselivsnæringen vokser hurtig og er i rask utvikling pga. nye kommunikasjonskanaler, nye markeder og en bedre infrastruktur.

Utdanningen gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeidet med utvikling av konkurransedyktige og bærekraftige attraksjoner og destinasjoner. Her kombineres innsikt fra reiselivs-, og  opplevelsesproduksjon,  markedsføring, salg, økonomi  og innovasjon/nyskapning.

Se studiene i reiseliv sin promoteringsside på Facebook.

Bli med i Facebook-gruppa til reiselivsstudiene ved HiL, og møt studenter, ansatte og søkere.

Praksis

Studiet legger vekt på å kombinere teori med praktiske tilnærminger. I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praktiske problemstillinger. I studieemnet prosjektledelse skal studentene gjennomføre prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i reiselivsnæringen. I tredje studieår tilbys et eget praksisemne hvor studenten arbeider med oppgaver i en reiselivsvirksomhet i 6 uker.

Dobbeltgrad og mulighet for delstudier i utlandet
HiL har avtale med og tilbyr dobbeltgrad med Hochschule Harz i Tyskland. Studenter fra disse institusjonen kan ta andre studieår ved HIL og alle emner går da på engelsk. Mange av våre studenter tar et semester i utlandet og vi forventer at noen tar en dobbeltgrad fra høsten 2015.

Videre studier?

Høgskolen i Lillehammer tilbyr Master i Innovasjon, med spesialisering i organisasjon og ledelse og i økonomi. Studiet gir mulighet til å søke opptak på andre masterstudier i Norge og utlandet.

Jobbmuligheter:

Etter endt utdanning er studentene spesielt kvalifisert til å jobbe i/med:

 • Drifts- og ledelsesoppgaver i destinasjonsselskaper
 • Produktpakking og salg i reisearrangørvirksomhet,
 • Arbeid med reiselivs- næringsutvikling i fylkeskommuner og primærkommuner,
 • Salg og markedsarbeid i opplevelsesbedrifter og attraksjoner
 • Rådgivningsarbeid
 • Ulike stillinger i overnattingsbedrifter inkl. hotellkjeder,
 • Ulike driftsoppgaver i museumssektoren. 

Du er kvalifisert for mange jobber innen markedsarbeid og salg  innenfor tjenesteytende sektor generelt. Viktigste arbeidsoppgaver i en undersøkelse som kartla yrkeskarrieren til  kandidater fra BA Reiselivsledelse på HIL var; salg, markedsføring, produktutvikling og prosjektarbeid.

Karriere etter HiL

Traineeordning for reiselivet
Høgskolen i Lillehammer har avtale med tre fylkeskommuner om tilskudd til et traineeprogram for ferdige reiselivskandidater. Ordningen går ut på at traineen arbeider et år i en reiselivsvirksomhet i fylkeskommunen med et konkret utviklingsprosjekt. Traineen har faglig støtte til løsning av oppgaven gjennom en veileder fra høgskolen.

God studiekvalitet

Studiet gjorde det veldig bra den store nasjonal studiekvalitetsundersøkelsen - Studiebarometeret. Se resultatene fra undersøkelse herStudiemodell Bachelor i reiselivsledelse 2016 - 19
Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Søkere med Årsstudium i reiseliv og turisme kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår.


Emnetabell Bachelor i reiselivsledelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
RLT1005/1 Innføring i reiseliv 7,5 O 7,5          
RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling 15 O 15          
ØKA1013/1 Markedsføring 7,5 O 7,5          
OLA1012/1 Verdiskapende prosjektledelse 7,5 O   7,5        
OLA1013/1 Prosjektledelse i praksis 7,5 O   7,5        
ØKA1017/1 Organisasjonsfag 7,5 O   7,5        
MLT1003/1 Regnskap og budsjettering 7,5 O   7,5        
RLU2002/1 Reiseliv som verdiskaper 7,5 O     7,5      
RLU2001/1 Pakking, distribusjon og prissetting av
reiselivs-og opplevelsesprodukter inkl.
reisejuss
7,5 O     7,5      
OLA1010/1 Innføring i innovasjon og
entreprenørskap
7,5 O     7,5      
ØKA1021/1 Strategy 7,5 O     7,5      
Valgfritt emne 15/30 O       30    
RLT1004 Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 O         7,5  
RLL2001/1 Destinasjonsledelse 15 O         15  
Tjenestelogikk 7,5 O         7,5  
OLA1008/1 Etikk og samfunnsansvar 7,5 V           7,5
Økonomiske effekter av arrangementer 7,5 V           7,5
RLL2007/1 Praksisemne 15 V           15
MLT2003/RLL2004 Bacheloroppgave 15 O           15
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemnepakke 1 - Reiseliv og økonomi

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ØKA2004/1 Økonomi og organisasjon 7,5 V       7,5    
ØKA1024/1 Brand Management 7,5 V       7,5    
RLL1003/1 Nature-based tourism and ecotourism 7,5 V       7,5    
2RL30/1 Snow business 15 V       15    
OLA1053/2 Studentbedrift 7,5 V     2,0 5,5    
Sum: 0 0 0 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemnepakke 2 - Bærekraft, etikk og psykologi

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
BÆR1001/1 Bærekraftig samfunn - nye perspektiver
på utvikling, utdanning, menneske og
miljø
15 V       15    
FIL1001/1 Etikk og moralske problemer 15 V       15    
Sum: 0 0 0 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Heltid
Studielengde
3 år
Grad/ kompetanse
Bachelor
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Terje Onshus

Faglig innhold/læringsutbytte

Første semester tar for seg emnene innføring i reiseliv, markedsføring og attraksjons-  og opplevelsesutvikling. I andre semester fortsetter studiet med verktøyfag som prosjektledelse, organisasjonsfag og regnskap/budsjettering.  Prosjektledelse gir en grundig innføring i prosjektarbeid og omhandler styring, organisering og ledelse i forbindelse med prosjektarbeidsformen. Akademisk skriving som tilbys i første semester vil ha et fokus gjennom hele utdanningsløpet.

 I emnet reiseliv som verdiskaper i tredje semester gis innsikt i de ulike reiselivsnæringenes økonomiske betydning. Dette er sammen med foretaksstrategi viktige støttefag for den faglige spissingen som hovedsakelig skjer siste studieår. Reisearrangørvirksomhet og pakkereiser har et særlig fokus i studiet blant annet gjennom emnet  pakking, distribusjon og prissetting av reiselivs- og opplevelsesprodukter går i tredje semester. Dette emnet omhandler også passasjerenes juridiske rettigheter hjemlet i pakkereiseloven.

I fjerde semester velger studentene valgbare emner fra høgskolens emneportefølje eller fra andre universiteter og høgskoler i inn- og utland. Samarbeid, strategi, destinasjonsmarkedsføring, innovasjon/nyskapning og utvikling av tjenester er tematiske byggeklosser i emnet destinasjonsutvikling som går i femte semester sammen med emnet tjenestelogikk.  I femte semester tilbys også emnet samfunnsvitenskapelig metode.

I første del av 6. semester skal 15 studenter ut i praksis i en reiselivsvirksomhet. Studentene velges ut med utgangspunkt i karakterer og personlig intervju. Praksisemnet skal bidra til at studentene får anledning til å reflektere over den teorien de har tilegnet seg og betrakte teorien i forhold til opplevd praksis. Studenter som ikke tar praksisemne gis tilbud om emnene etikk og samfunnsansvar og økonomiske effekter av arrangementer.  I sjette semester skriver studentene sin bacheloroppgave knyttet til utdanningens hovedtematikk.

 

Etter endt studium har kandidaten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Studenter skal ha kunnskap om reiselivsproduksjon, markeder, markedsføring og reiselivets virkninger på det øvrige samfunn.
 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan en destinasjon bør utvikles.
 • Studentene skal ha kunnskap hvordan man arbeider med innovasjons- og utviklingsprosesser i bedrifter og nettverk.
 • Studentene skal ha kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor fagområdet.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne delta aktivt i prosesser for å utvikle destinasjoner og destinasjonsprodukter.
 • Studentene skal kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • Studentene skal kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse

 • Kandidater skal kunne utveksle erfaringer og synspunkter med relevante aktører med bakgrunn fra fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Studentene skal kunne formidle fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig.  
 • Studentene skal kunne planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i grupper
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet kombinerer teoretiske kunnskaper fra ulike emner med praksisnære undervisningsopplegg for at studentene skal komme nærmere den praktiske virkeligheten de skal jobbe i etter endt utdanning. Studiet har varierte arbeids- og evalueringsformer. Ved siden av forelesninger bruker vi veiledning, case, seminarer og workshops i undervisningsopplegget. Vi har arbeidskrav i de fleste emner.

Undervisningsmetodene tar sikte på å fremme en helhetlig forståelse for ulike problemstillinger og utfordringer som gjør seg gjeldene på fagområdet. I tillegg til høgskolens faste stab vil det også bli benyttet forelesere fra næringslivet og andre forskningsmiljøer.

Gjesteforelesere vil også benyttes for å illustrere og virkeliggjøre de ulike arbeidssituasjonene studentene må forventes å beherske. I tillegg kan gjesteforelesere bidra med spisskompetanse innen bestemte fagområder og temaer.

Eksamen

Det brukes ulike eksamenformer, dvs en blanding av skole- og hjemmeeksamen. Skoleeksamen er valgt på de emner som har et innføringspreg, og der målet er at studentene skal vise at de behersker grunnleggende begreper, perspektiver og resonnementer i faget. I tillegg er det enkelte innføringsemner der det legges vekt på at studentene har kunnskap om utviklingsprosesser. I disse tilfellene er det valgt hjemmeeksamen av en mer analytisk karakter. I tillegg er det lagt opp til hjemmeeksamener i andre emner senere i studiet der hjemmeeksamen vil gi studentene større mulighet for å vise faglig forståelse og modenhet ved en flerdagers hjemmeeksamen enn ved en skoleeksamen.

Utenlandsopphold

Studentene har muligheten til å ta et studieopphold i utlandet i 4. semester. Høgskolen i Lillehammer har for tiden utvekslingsavtaler med universiteter i Finland, Latvia, England, Tyskland, Østerrike, Spania, Tyrkia, Australia, Hawaii og De Arabiske Emirater.

Som alternativ til utenlandsopphold, kan studentene velge emner tilsvarende 30 studiepoeng fra den tilbudte emneporteføljen over valgemner. Her kan studentene rådføre seg med studentveiledere og studieleder om sammensetning av valgemner.

 

HiL har avtale med og tilbyr dobbeltgrad ved Hochschule Harz  i Tyskland fra høsten 2014. Studenter fra denne institusjonen kan ta andre studieår ved HIL og alle emner går da på engelsk. Mange av våre studenter tar et semester i utlandet og vi forventer at noen tar en dobbeltgrad fra høsten 2015.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder og bruke disse på riktig måte bl.a. ved oppgaveskriving. I studiet gis innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv og riktig måte.

Yrkesmuligheter

Etter endt utdanning, er studentene kvalifisert til å få jobb relatert til følgende områder:

 • Destinasjonsselskaper (ledelses- og driftsfunksjoner)
 • Turoperatørvirksomhet
 • Markedssjef for attraksjoner/destinasjoner/nasjonalparker
 • Prosjektmedarbeider i offentlig og privat sektor
 • Ledelse og salg av aktivitetstilbud i reiselivet
 • Kurs og konferansemarkedet
 • etc

Bedriftsstipendiatordningen for reiselivet
 Høgskolen i Lillehammer har avtale med flere fylkeskommuner om tilskudd til et stipendiatprogram for ferdige reiselivskandidater. Ordningen går ut på at stipendiaten arbeider tilnærmet et år i en reiselivsbedrift i fylket med et konkret utviklingsprosjekt. Stipendiaten har faglig støtte til løsning av oppgaven gjennom en veileder fra høgskolen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L