HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Master i karriereveiledning (2016-2020)

Skriv ut Skriv ut

Master i karriereveiledning (2016-2020)


Studielengde
4 år på deltid
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
120
Grad/ kompetanse
Master
Opptak
Lokalt opptak
Kode
makarr
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2016/2020
Kontaktinformasjon

Annelise Eng-Øvermo

Torild Schulstok

Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Utdanningen har som mål å utvikle studentenes personlige kompetanser til å håndtere utfordringer i yrket i sitt arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i karriereveiledning.

Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at studentenes erfaringer med å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er et utgangspunkt for læreprosesser. Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for derigjennom å videreutvikle sin kompetanse. 

Utdanningen har en læringsfilosofi som forstår kunnskap som sosialt konstruert i kommunikasjon og samhandling i praksisfellesskaper. Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Utdanningen forutsetter at studentene har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør en rik kilde til læring.

Utdanningen Master i karriereveiledning er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Lillehammer. For de som søker seg til Høgskolen i Lillehammer vil undervisningen foregå på Lillehammer.

Bredde- eller dybdemaster?

Master i karriereveiledning tilbys både som breddemaster (erfaringsbasert, 120 sp) og som dybdemaster (120 sp). Undervisningen på fagemne er felles, men opptakskravet er forskjellig og kravene til masteroppgaven på bredde- og dybdemaster er også ulike.

 • Breddemasteren passer for deg som ønsker en kortere og mer praksisrettet masteroppgave, og kvalifiserer til stillinger som karriereveileder, i offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering.
 • Dybdemasteren gir større muligheter for teoretisk fordypning enn breddemasteren og kan kvalifisere direkte til videre forskerutdanning.

 


Master i karriereveiledning - studiemodell
Opptakskrav

Opptakskrav breddemaster (studiekode 3041)

Opptak krever ett av følgende fullførte utdanningsløp:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende fra profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag eller profesjonsutdanninger for pedagogisk virksomhet i barnehage eller skole.
 • Annen grad eller yrkesutdanning av minst 180 studiepoeng omfang, og som inkluderer minst 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner (samfunnsfaglige emner kan være pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori). Søkere som ikke fyller kravet om minst 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner, men som har relevant tilleggsutdanning og yrkeserfaring fra karriereveiledning, kan etter individuell vurdering bli kvalifisert til studiet.

  I tillegg stilles det krav om minst 2 års relevant yrkespraksis.

I henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer er det faglige minstekravet karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer. Det gis tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.

 

Opptakskrav dybdemaster (studiekode 3040)

Opptak krever ett av følgende fullførte utdanningsløp:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende fra profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag eller profesjonsutdanninger for pedagogisk virksomhet i barnehage eller skole.
 • Annen grad eller yrkesutdanning av minst 180 studiepoeng omfang, og som inkluderer minst 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner (samfunnsfaglige emner kan være pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori). 

I tillegg stilles det krav om minst 2 års relevant yrkespraksis.

I henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer er det faglige minstekravet karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer. Det gis tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.


Emnebeskrivelser (Kull oppstart høst 2016)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
KARR3002/1 Karriereutvikling og karriereveiledning
i forandring
15 O 15              
KARR3004/1 Å veilede - prosesser og arbeidsmåter 15 O   15            
KARR3003/1 Arbeid, utdanning og sosial inkludering 15 O     15          
KARR3001/1 Karriereveiledning i et individ- og
samfunnsperspektiv
15 O       15        
1MAVITEN/01 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(MAKARR/MAPED/MARBU/MASBU/MASPE/MAVFF)
15 O         15      
KARR3006/1 Masteroppgave - karriereveiledning
(Dybdemaster)
45 O           15 15 15
KARR3005/1 Masteroppgave - karriereveiledning
(Breddemaster)
30 O             15 15
Utdanningsvalg 15 V           15    
1MAKOMSA/2 Kommunikasjon i profesjonelle kontekster 15 V           15    
SVF3002/1 Arbeidsinkludering og sosialfaglig
arbeid
15 V           15    
Sum: 15 15 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Deltid
Studielengde
4 år på deltid
Grad/ kompetanse
Master
Kull
2016/2020
Kontaktinformasjon

Annelise Eng-Øvermo

Torild Schulstok

Faglig innhold/læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans for fagområdene i masterprogrammet
 • har avansert kunnskap om karriereveiledningens utvikling på individ- og samfunnsnivå
 • har omfattende kunnskap til ulike retninger og tradisjoner innen karriereveiledning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan demonstrere innsikt i hvordan livslang læring har betydning for utforming av karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger
 • kan analysere og kritisk vurdere de barrierer og muligheter som ligger i mangfoldsamfunnet når det gjelder utdanning, arbeid og sosialt liv
 • har en utviklet evne til å tilpasse arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kritisk analysere relevante forskningsmetodiske og etiske problemstillinger innenfor karriereveiledning
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning, innovasjon og formidling innenfor karriereveiledning
 • kan bidra til at forskningsbasert kunnskap blir brukt og utviklet i arbeid med karriereveiledning på individ- og samfunnsnivå

 

Korte beskrivelser av de obligatoriske emnene

Karriereveiledning har både internasjonalt og nasjonalt lange tradisjoner i å ha en regulerende funksjon på befolkningens forhold til utdanning og arbeid. I vår samtid blir karriereveiledning både betraktet som et politisk redskap og en individuell service. 

Emnet Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring (15 sp ) tar for seg ulike karriereteoretiske retninger, og retter et kritisk blikk på hvordan de ulike teoriene kan nyttiggjøres i profesjonell karriereveiledning. Teoriene har betydning for karriereveilednings kontekster, i møte med enkeltmennesker, grupper og i og imellom ulike organisasjoner. Emnet retter seg særlig mot utviklingen av den enkelte karriereveileders kompetanse i å vurdere og planlegge karriereveiledning basert på en avansert teoretisk forståelse. Emnet legger til grunn et livslangt perspektiv på karriereutvikling. Emnet ser på karriereutvikling som en prosess hvor menneskets mange livsroller og de sammenhenger karrierevalgene tas innenfor må tas med i betraktning i planlegging av karriereveiledning.

Innholdet organiseres i følgende tema:

 • Karriereteoretisk utvikling
 • Kontekstuell og institusjonalisert karriereveiledning
 • Valgkompetanse i et livslangt perspektiv

I emnet Å veilede - prosesser og arbeidsmåter (15 sp) utvikler studentene sin innsikt i veiledningsprosessen. Det innebærer å videreutvikle evner til å planlegge, begrunne, gjennomføre, evaluere og utvikle veiledning av den/de andre i karrierevalg. I emnet integrerer deltakerne veiledningsteori og metoder i sine personlige arbeidsmåter. De lærer å reflektere faglig og systematisk over sine erfaringer i den hensikt å utvikle sin kompetanse til å lede og veilede den andre i utvikling av endrings- og handlingskompetanse.

Innholdet er organisert i temaene:

 • Metoder, prosesser og arbeidsmåter i veiledning
 • Tverrfaglig samarbeidskompetanse i karriereveiledning

Emnet Arbeid, utdanning og sosial inkludering (15 sp) gir studentene en forståelse av hvordan god karriereveiledning forutsetter avansert kunnskap om og en helhetlig forståelse av hvordan utdanning, arbeid og sosialt liv innvirker på menneskers identitet i et livslangt perspektiv. Studentene utvikler kompetanse om karriereveiledningens oppgaver på høyt nivå.

Innholdet organiseres i følgende fire temaer:

 • Historiske og aktuelle utviklingslinjer i samfunnets politikk vedrørende utdanning og arbeid
 • Overgangsfaser gjennom livet
 • Mangfoldsamfunnet
 • Mekanismer for inkludering og ekskludering

 Emnet Karriereveiledning i et individ- og samfunnsperspektiv (15 sp) retter fokus mot potensielle spenninger, muligheter og etiske utfordringer som kan finne sted mellom samfunnets behov og individets frihet.

Innholdet organiseres i følgende tema:

 • Ulike perspektiver på samfunnsutvikling og karrierevalg
 • Karriereveiledning som politisk virkemiddel og individuell service
 • Menneskesyn og etikk
 • Karriereveiledning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger til individuelle oppgaver og selvstudium. Det blir lagt vekt på refleksjon og utveksling av kunnskaper og erfaringer i et læringsfellesskap. Derfor skal studentene samarbeide og være aktive gjennom bidrag i diskusjoner og dialoger i større og mindre grupper, muntlige presentasjoner og tilbakemeldinger til andre. Det er lagt vekt på at studentene veileder medstudenter i skriveprosesser og faglige arbeider innenfor de enkelte emnene.

 Samlingsdatoer for 2016-2017(med forbehold av små endringer)

Introduksjonsdag: 30. august

1. samling: 31.-august - 2. september 2016

2. samling: 23.-25. november 2016

Datoer for vår 2017 kommer.

Eksamen

Vurderingsformene har til hensikt å tilrettelegge for læring og fremme nivået på studentenes læringsutbytte. Hvert emne er en selvstendig enhet samtidig som studentene utvikler kompetanser som de trenger for å kunne svare til de krav som stilles til masteroppgaven. I masteroppgaven dokumenterer studentene kompetanse til å initiere, planlegge, samle oppslutning og samarbeide med kolleger, lede, gjennomføre og evaluere forsknings- og faglige utviklingsarbeider. Hvert emne setter i forgrunnen kompetanse som studentene trenger for å gjennomføre masteroppgaven. Studentene skal vise at det er i stand til å gi situasjonsbeskrivelser fra karriereveiledningens praksisfelt, reflektere, reise problemstillinger, undersøke situasjonsbeskrivelsene i ulike teoretiske perspektiver, diskutere fortolkninger og løsningsforslag samt skape og iverksette handlingsalternativer. Dette stiller krav til stor grad av selvstendighet og samtidig evne til å samarbeide med kolleger, brukere og i tverrfaglige fellesskap. Vurderingsformene legger rammer slik at studentene deltar i samarbeidende læringsformer gjennom å legge fram egne arbeider og gi tilbakemeldinger på medstudenter sine arbeider. Studentene gjør på denne måten erfaringer som er rike på muligheter til å lære av egne og andres erfaringer gjennom tilbakemeldinger fra kolleger og gjennom selvrefleksjon. Disse kompetansene har en høy grad av relevans og anvendbarhet i karriereveiledningens praksisfelter.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer til stillinger som karriereveileder, i offentlig forvaltning og organisasjoner som driver politikkutforming innen feltene utdanning, arbeidsliv og sosial inkludering og/eller til videre forskerutdanning. Utdanningen er yrkesrettet og gir kompetanse for å lede, utøve og utvikle karriereveiledning som fag- og praksisfelt i relasjon til personer, organisasjoner og institusjoner.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L