Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Master i pedagogikk (2016 - 2018/2020)

Master i pedagogikk (2016 - 2018/2020)


Master i pedagogikk (2016 - 2018/2020)
Studielengde
2 år//4 år
Heltid/ deltid
Heltid/deltid
Antall studiepoeng
120
Grad/ kompetanse
Master
Opptak
Lokalt opptak
Kode
3012
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2016/2020
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Ingrid Tvete

Studiekoordinator:
Hans Anders Hanslien

Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

 

Aldri før har kunnskap og kunnskapsproduksjon vært viktigere for samfunnsutviklingen og i kunnskapssamfunnet er det stort behov for personer som har innsikt i hvordan kunnskap blir til, hvordan den formidles, hvilke effekter den har og hvordan bruken av den kan vurderes og kritiseres. Pedagogikk er faget for deg som ønsker å studere hvordan viten om verden inngår i samfunnets prosesser

Studiet passer for deg som allerede har en Bachelor i pedagogikk eller spesialpedagogikk,  lærerutdanning, eller førskolelærerutdanning/ barnehagelærerutdanning. Studiet er også egnet for deg som har en BA-utdanning i psykologi, som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier, med nødvendig tilleggsutdanning i pedagogikk.

På masterstudiet legger vi særlig vekt på at du skal tilegne deg en selvstendig og vitenskapelig reflektert forståelse av teoretiske og praktiske emner i studiet. Studiet gir innsikt og øving i vitenskapelig tenkning og i pedagogisk forskning. Studentene får anledning til å spesialisere seg innenfor ulike emner og forskningsområder i faget. Det kan eksempelvis være emner av teoretisk karakter innenfor pedagogisk filosofi og idéhistorie, eller emner knyttet til områder som skoleforskning, didaktikk og teknologi, og barn og unges oppvekst og sosialisering. Underveis i studiet arbeider studentene med problemorienterte oppgaver innenfor de ulike emnene. Hvert av emnene avsluttes med en eksamen.

Studiet vil gi deg gode forutsetninger for å drive kreativt utviklingsarbeid i offentlige eller private organisasjoner eller andre kontekster for læring. Studiet danner også basis for videre forskning i faget.

Studiet består av fire obligatoriske emner i tillegg til masteroppgaven. Det kan også velges et valgemne og en kortere masteroppgave.

Masteren er normert til to år på fulltid og gir 120 studiepoeng, men kan også tas som et deltidsstudium over fire år. Heltidsstudenter tar to emner pr semester, mens deltidsstudenter tar ett eller et halvt 30stp-emne.Master i pedagogikk - studiemodell heltid/deltid
Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorutdanning, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning på minimum 3 års omfang. Krav til opptak er at utdanningen inneholder minimum 80 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Avlagt 3 år av allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning eller førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning gir grunnlag for opptak. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie og bachelor i psykologi ved HiL med tilleggsutdanning på minimum 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk gir også grunnlag for opptak.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng

Innpassing av annen utdanning

Dersom studenten har annen relevant utdanning innen pedagogiske emner kan det være mulig å søke om innpassing på Master i pedagogikk. Master i pedagogikk er tilrettelagt for at studenter som har utdanning for eksempel innen Rådgivning, Veiledning, Karriereveiledning, Sosialpedagogisk veiledning, Utdanningsledelse/Ledelse av skoler i utvikling, Vurdering med mer kan søke innpass for inntil 30 stp. Ved innpassing er det eventuelt Valgemnet samt Fordypningsemnet det kan søkes fritak fra.


Master i pedagogikk: (heltid)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
SBU3001/1 Velferdsstaten: Utviklingstrekk,
institusjoner og profesjoner
15 O 15      
PED3013/1 Danning, utdanning og oppdragelse i en
globalisert verden
30 O 15 15    
PED3014/1 Aktuelle pedagogiske utfordringer
(fordypningsemne)
15 V   15    
1MAKOMSA/2 Kommunikasjon i profesjonelle kontekster 15 V   15    
MHL4031 Lokalt utviklingsarbeid i en globalisert
verden: Et mangfold av praksiser
15 V   15    
1MAVITEN/01 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(MAKARR/MAPED/MARBU/MASBU/MASPE/MAVFF)
15 O     15  
PED3008/1 Masteroppgave i pedagogikk - 45 45 O     15 30
PED3015/1 Masteroppgave i pedagogikk - 30 sp 30 O       30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Master i pedagogikk: (deltid)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
PED3013/1 Danning, utdanning og oppdragelse i en
globalisert verden
30 O 15 15            
SBU3001/1 Velferdsstaten: Utviklingstrekk,
institusjoner og profesjoner
15 O     15          
PED3014/1 Aktuelle pedagogiske utfordringer
(fordypningsemne)
15 V       15        
1MAKOMSA/2 Kommunikasjon i profesjonelle kontekster 15 V       15        
MHL4031 Lokalt utviklingsarbeid i en globalisert
verden: Et mangfold av praksiser
15 V       15        
1MAVITEN/01 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(MAKARR/MAPED/MARBU/MASBU/MASPE/MAVFF)
15 O         15      
PED3008/1 Masteroppgave i pedagogikk - 45 45 O           15 15 15
PED3015/1 Masteroppgave i pedagogikk - 30 sp 30 V             15 15
Sum: 15 15 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Heltid/deltid
Studielengde
2 år//4 år
Grad/ kompetanse
Master
Kull
2016/2020
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Ingrid Tvete

Studiekoordinator:
Hans Anders Hanslien

Faglig innhold/læringsutbytte

Individuell læreplan
På den første samlingen vil det bli satt av tid til informasjon om studieplanen, studieforløpet, bruk av IT/ Fronter m.m. Her vil studentene få en oversikt over hva som forventes av dem og hvordan arbeidet organiseres. Studentene skal fylle ut individuell læreplan som angir den enkeltes studieforløp (heltid/ deltid).

Det vil være mulig å få innpasset tidligere utdanning istedenfor fordypningsemnet/valgemnet.

Læringsutbytte

Etter fullførst studium skal kandidaten ha:

Kunnskaper

 • avansert kunnskap innen fagområdet pedagogikk og spesialisert innsikt i det området som masteroppgava omhandler
 • inngående kunnskap om fagområdets kjernebegreper
 • inngående kunnskap om fagets vitenskapelige arbeidsmåter

Ferdigheter

 • ferdigheter til å kunne gjennomføre et avgrensa forskingsprosjekt innenfor gjeldende forskingsetiske normer
 • ferdigheter til å kunne nytte pedagogisk kunnskap på nye område der pedagogikk er relevant
 • ferdigheter i å kommunisere om faglige problemstillinger ved hjelp av ulike medier
 • kunnskap og ferdigheter til å kunne analysere pedagogiske problemstillinger

Generell kompetanse

 • kompetanse til å kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre
 • kompetanse i å analysere relevante etiske problemstillinger knyttet til pedagogisk forskning og praksis
 • kompetanse til å kunne bruke relevante forskingsmetoder
 • kompetanse til å formidle faglig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer

 

Masteroppgaven

Arbeidet med masteroppgaven i studiet utgjør p.t 45 studiepoeng (med mulighet for 30 studiepoengs masteroppgave og et valgemne/innpasset emne på 15 sp). Oppgaven skal beskrive og analysere pedagogiske forhold gjennom en teoretisk eller empirisk undersøkelse. Den representerer et omfattende og selvstendig arbeid der et problem stilles opp og belyses vitenskapelig. Masteroppgaven kan bestå i en studie av teori og/eller bygge på et empirisk materiale. Tematisk skal oppgaven ligge innenfor pedagogikkens fagområde. I de obligatoriske emnene i studiet er det mulig å utvikle tekster som understøtter studentenes temavalg for masteroppgaven.

Studenter kan også samarbeide om oppgaven. Dette innebærer i så fall at arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt. Opplegget for masteroppgaven presenteres i en prosjektplan som godkjennes av studieleder for masterstudiet, og som danner grunnlag for oppnevning av veileder. Dette skjer vanligvis i løpet av andre semester, men det er anledning til å levere inn prosjektplanen for godkjenning allerede i første semester.

Det er viktig at studentene tidlig i studiet begynner å formulere ideer og utkast til problemformulering. Derfor er det lagt inn to arbeidskrav i studiet knyttet til arbeidet med masteroppgaven. Det første arbeidskravet er lagt inn i første studieår med et seminar tidlig i høstsemesteret og et ved avslutningen av vårsemesteret. I disse seminarene skal studentene arbeide med utvikling av en prosjektplan for masteroppgaven. I det første seminar presenteres idéskisse for masteroppgaven, i det siste ferdig prosjektplan som danner grunnlag for oppnevning av veileder for masteroppgaven. Det andre arbeidskravet er lagt inn i andre studieår i form av to seminar, ett tidlig i høstsemesteret og et ved avslutningen av høstsemesteret. Studentene presenterer her framdriftsrapport for arbeid med masteroppgaven, og det holdes kurs knyttet til skriveprosessen og masteroppgaven som sjangerform. Alle seminarene strekker seg over en dag

Forskningsbasert undervisning
Undervisningen på masterstudiet legges opp slik at studentene øver kritisk refleksjon og metodevurderinger. Dette skjer gjennom formidling av oppdatert og sentral forskning på pedagogikkstudiets områder samt gjennom arbeidskravene og veiledningen knyttet til disse.

Undervisningen har til mål å utvikle innsikt i vitenskapelig arbeid som angår pedagogiske virksomheter og som er styrende for pedagogisk praksis.

Entreprenørskapskompetanse
Entreprenørielle og kreative tilnærminger til læring vil stå sentralt i undervisningen på masteremnet. Med dette forstås undervisningsformer som er studentaktive og som krever både konkret medvirkning og som legger opp til å bruke kontekstuelle (praksisnære/situasjonsbestemte) læresituasjoner. Ulike medier vil bli tatt i bruk.

Videre har utdanningen som mål at studentene skal tilegne seg entreprenørskapskompetanse. Dette innebærer at studentene skal kunne anvende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse på innovative måter der en lærer å stille seg kritisk undrende til pedagogiske problemstillinger. I dette ligger vilje og evne til skapertrang og til å utfordre etablerte mønstre.

Undervisnings- og læringsmetode

Å studere på masternivå innebærer at studentene leser foreslått litteratur og bidrar i faglige diskusjoner underveis i studiet. I studiet vil studentene delta i mange ulike studieaktiviteter med muntlige framlegg, skriftlige bidrag, vurderinger av egen og andres bidrag, tar utfordringer og viser engasjement i møtene med faglige problem. Studiet vil bli presentert gjennom forelesninger, seminarer, diskusjoner og arbeid med case, tekster og andre representasjoner av faglig relevant stoff fra kunst, fiksjonslitteratur, populærkultur og aktualitetsstoff. Det benyttes ulike medier på studiet som gir rom for forskjellige uttrykksformer.

Eksamen

Vurderingsformene på studiet varierer i forhold til hvilke læringsmål som søkes nådd og hvilke arbeidsformer som velges for best mulig måloppnåelse. I de ulike emnene vil det bli brukt flere vurderingsformer, med essayskriving, skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen og ulike arbeidskrav.

Yrkesmuligheter

Masterstudiet i pedagogikk gir kompetanse for forskning og ulike typer pedagogisk arbeid innenfor offentlig og privat sektor i arbeidslivet. Ledelse og utviklingsarbeid innen organisasjoner, i næringslivet og i offentlige virksomheter, tilrettelegging for kompetanseutvikling og utredningsarbeid, forskning og undervisning på ulike nivå, er eksempler på arbeidsområder masterstudiet kvalifiserer for.

Studiet egner seg for studenter med spesiell interesse for og/eller erfaring fra arbeid med ulike former for opplæring, utdanning, oppdragelse og danningsprosesser. Dette kan dreie seg om for eksempel lærere, barnehagelærere og andre med profesjonsutdanninger med relevans for pedagogiske praksiser. Det kan også være for utøvere innen organisasjoner, bedrifter, fritidssektoren med mere.  Studiet skal utdanne kompetente og reflekterte pedagoger som kan jobbe på ulike områder og på ulike nivåer i samfunnet. Det skal gi kunnskaper og ferdigheter for personer i ulike fagstillinger, som ledere, rådgivere, utredere eller utøvere innen pedagogiske området på lokalt, regionalt og sentralt nivå, eller som vil drive utviklingsarbeid innen pedagogiske felt.

Masteroppgaven kan bestemme hva du vil bli:
- Utdanningsansvarlig i bedrift, kommune eller fylke
- Internasjonalt arbeid innen pedagogikk (barn, unge, voksne m.m)
- PP-tjenste
- Skoleledelse eller barnehageledelse
- Forlagsvirksomhet - lærebøker, kursmateriell m.m.
- Profesjonell formidler - eks. museumspedagog
- Forsker og underviser innen høyere utdanning
- Profesjonell byråkrat i departement, fylke eller kommune (barn, unge, voksne m.m)
- Undervisningsrelatert arbeid, for eksempel arbeid med etter-og videreutdanning, nettstudier m.m.
- Veileder, coach
- .....og mye,mye mer  

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L