HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Master i spesialpedagogikk - Rådgivning og endring (2016 - 2018/2020)

Skriv ut Skriv ut

Master i spesialpedagogikk - Rådgivning og endring (2016 - 2018/2020)


Master i spesialpedagogikk - Rådgivning og endring (2016 - 2018/2020)
Studielengde
2 år/4 år
Heltid/ deltid
Heltid/deltid
Antall studiepoeng
120
Grad/ kompetanse
Master
Opptak
Lokalt opptak
Kode
3011
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2016/2020
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Synnøve Myklestad

Studiekoordinator:
Hans Anders Hanslien

Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Studiet passer for deg som allerede har en Bachelor i pedagogikk eller spesialpedagogikk, lærerutdanning, eller førskolelærerutdanning/ barnehagelærerutdanning. Studiet er også for deg som har utdanning som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier, med nødvendig tilleggsutdanning i pedagogikk.

I dette masterstudiet legges det vekt på at du skal tilegne deg selvstendig og vitenskapelig reflektert forståelse av teoretiske og praktiske emner i faget. Studiet gir i tillegg innsikt i vitenskapelig tenkning og metode slik at du også kan kvalifisere for en videre forskerutdanning.

Masterstudiet i spesialpedagogikk er spesielt rettet inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte, og skal forberede deg for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå. Du vil få økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet - og tiltak i denne forbindelse.

Det tilbys to fordypningsretninger for masterstudiet, hver på 30 sp:

 • Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid 
 • Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker

Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Denne retningen passer særlig for deg som ønsker å arbeide med rådgivning, veiledning og endringsarbeid innenfor m.a. barnehage, skole, voksenopplæring, PP-tjeneste, kompetansesentre og andre opplærings-/opptreningstiltak.

Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker. Denne retningen passer særlig for deg som ønsker å arbeide med språkproblematikk som et sentralt element innen forebyggende og grunnleggende opplæring av barn i i barnehage, skole og andre opplærings-/opptreningstiltak.

Det er en fordel med minst 2 års praksis fra opplæring av barn unge for å gjennomføre studiet.

Studiet tilbys både som heltids- og deltidsstudium Master i spesialpedagogikk - fordypning i rådgivning og endringsarbeid
Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorutdanning, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. Krav til opptak er at utdanningen inneholder minimum 80 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Avlagt 3 år av allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning eller førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning gir grunnlag for opptak. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie og bachelor i psykologi ved HiL med tilleggsutdanning på minimum 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk gir også grunnlag for opptak.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng


Emneoversikt - Master i Spesialpedagogikk - fordypning i rådgiving og endringsarbeid (Deltidsvariant)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
SBU3001/1 Velferdsstaten: Utviklingstrekk,
institusjoner og profesjoner
15 O 15              
SPE3002/2 Spesialpedagogisk teori 15 O   15            
SPE3008/1 Spesialpedagogisk rådgiving og
endringsarbeid
30 O     15 15        
1MAVITEN/01 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(MAKARR/MAPED/MARBU/MASBU/MASPE/MAVFF)
15 O         15      
SPE3009/1 Fagpraksis i spesialpedagogikk 15 V         7,5 7,5    
SPE3010/1 Masteroppgave i Spesialpedagogikk 30 V           7,5 15 7,5
SPE3006/1 Masteroppgave i Spesialpedagogikk 45 O           15 15 15
Sum: 15 15 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Emneoversikt: Master i Spesialpedagogikk: fordypning i rådgivning og endringsarbeid (heltidsvariant)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
SBU3001/1 Velferdsstaten: Utviklingstrekk,
institusjoner og profesjoner
15 O 15      
SPE3008/1 Spesialpedagogisk rådgiving og
endringsarbeid
30 O 15 15    
SPE3002/2 Spesialpedagogisk teori 15 O   15    
1MAVITEN/01 Vitenskapsteori og forskningsmetode
(MAKARR/MAPED/MARBU/MASBU/MASPE/MAVFF)
15 O     15  
SPE3009/1 Fagpraksis i spesialpedagogikk 15 V     15  
SPE3010/1 Masteroppgave i Spesialpedagogikk 30 V       30
SPE3006/1 Masteroppgave i Spesialpedagogikk 45 O     15 30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Heltid/deltid
Studielengde
2 år/4 år
Grad/ kompetanse
Master
Kull
2016/2020
Kontaktinformasjon

Studieleder:
Synnøve Myklestad

Studiekoordinator:
Hans Anders Hanslien

Faglig innhold/læringsutbytte

Mål med studiet

Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk gir kompetanse for allmenn pedagogisk virksomhet på et høyt nivå, sammen med fordypning i spesialpedagogikk. Det skal bygge på ulike utdanninger og kombinasjoner på bachelornivå, gi mulighet for innpassing av tidligere utdanninger i spesialpedagogikk og kvalifisere for opptak i forskerutdanning.

Studiet skal spesielt rettes inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte. Det er et tilbud til de som ønsker økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet.

Mål for studiet er at studentene gjennom faglig fordypning skal tilegne seg:

 • Kunnskap om teoretiske og praktiske problemstillinger i spesialpedagogikk generelt og innen studiets områder for fordypning
 • Kunnskap om demokrati, medborgerskap og inkluderende anerkjennelse, i lokal så vel som i global sammenheng
 • Kunnskap om, og kompetanse for arbeid med avvik, individuelle og kulturelle forskjeller innenfor undervisning, veiledning og ledelse
 • Kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode

Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk har et omfang på 120 poeng og tilbys med to fordypninger. Studiet har et styrt forløp der emnene bygger på hverandre og vanligvis må gjennomføres i den rekkefølge de framkommer i studieplanen.

Kandidatens læringsutbytte

Generell kompetanse

 • Å tilegne seg en teoribasis for forståelse av spesialpedagogikkens grunnlagsproblemer opp mot spesialpedagogisk praksis.

Kunnskaper

 • Studenten skal kunne forstå relasjonsforholdet mellom teorier om knyttet til avvik og funksjonshemminger og deres implikasjoner på den spesialpedagogiske praksisen.

Ferdigheter

 • Studenten skal gjennom flere skriftlige arbeider bli i stand til å presentere og drøfte spesialpedagogisk teori.
 • Gjennom valgt fordypning skal studenten ha et praktisk grunnlag for framtidig yrkesutøvelse innen spesialpedagogikk.
Fordypning/spesialisering

Det tilbys to fordypningsretninger for masterstudiet

 • Fordypning i rådgiving og endringsarbeid, 25 studieplasser
 • Fordypning i språk, lesing og skriving , 20 studieplasser

En søker seg til den enkelte fordypning via Søknadsweb (Henholdsvis kode 3011 og 3029)

Eksamen

Studentene skal dokumentere sine kvalifikasjoner gjennom diskusjoner, tekster og annet materiale produsert for dette formålet. Evalueringen skal i størst mulig grad vurdere de av kandidatenes kvalifikasjoner som vil komme til anvendelse i de pedagogiske virksomheter mennesker med masterstudier går inn i: Utredninger, konsultasjoner, presentasjon, veiledning, planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, teoretisk analyse såvel som empirisk datainnsamling. Studentene må ta sikte på å bygge opp egen dokumentasjon på en slik måte at slike kvalifikasjoner tilegnes gradvis gjennom studiet. Studentenes arbeid vil bli vurdert underveis i studiet av studiets lærere og veiledere. Det er en forutsetning at disse godkjenner arbeidet etter hvert problemområde.

Eksamen

Eksamener før mastergradsoppgaven vil være vurdering av ett framlagt essay til hvert enkelt emne, som skal være bestått. Essayene kan være teoretiske drøftinger eller bruk av teori for analyse av empiri fra praksisfeltet.Problemstillingen skal godkjennes av emneansvarlig. Her legges det vekt på sammenheng mellom valgt problemstilling og studentens fordypningsområde.

Essayene skal vanligvis ha en lengde på 12-15 sider. Oppgavene vurderes av studiets lærere og veiledere, og det gis graderte bokstavkarakterer.A-F, hvor "A" er høyest oppnåelige karakter, og "F" er "Ikke bestått";.

Den avsluttende masteroppgaven vurderes av ekstern sensor sammen med intern sensor. Det gis gradert bokstavkarakter.En avsluttende muntlig eksamen, knyttet til masteroppgaven og pensum, nyttes til justering av karakteren på masteroppgaven.

Utenlandsopphold

Det vil bli lagt til rette for at studenter kan tilbys opphold ved utenlandske institusjoner ved valgemner og under arbeidet med mastergradsoppgaven.Slike opphold vil ha ulik varighet. Aktuelle institusjoner avtales med emneansvarlig/veileder.

Spesielle reglement/lover

Gyldig politiattest, jfr FOR 2007-01-31: Forskrift om opptak til høyere utdanning kap 6, § 6-3

Yrkesmuligheter

Generelt

Det er stort behov for spesialpedagogisk kompetanse i skoler, barnehager og ulike veilednings- og rådgivningstjenester på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dette behovet har blitt sterkere aktualisert etter gjennomføring av store reformer på utdannings- og omsorgsområdet under 1990-tallet. Lokalmiljø og kommuner har fått et større ansvar for varierte tilbud for alle sine innbyggere. Studiet skal forberede for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå. Det skal bidra til at studentene tilegner seg innsikt i forhold på individnivå såvel som på samfunnsnivå, som har betydning for analyse, tilrettelegging og praksis i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. Studentene skal utvikle handlingsberedskap som gjør dem i stand til å bidra i tilrettelegging av gode lærings- og oppvekstmiljø, som ivaretar menneskers faglige, personlige og sosiale lærings- og utviklingsprosesser. Studenter som tidligere har gjennomført utdanninger på mastergradsnivå, kan søke om innpass og fritak for enkeltemner.

Gjennomført studium gir Mastergrad i spesialpedagogikk. Kompetansen kan mellom annet nyttes for stillinger i pedagogisk-psykologisk tjeneste, annen rådgivnings-, veilednings- og konsulentvirksomhet, og undervisningsstillinger i utdanningssystemet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L