Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > Matematikk 2, 5. - 10. trinn, nettbasert (2017 - 2018)

Matematikk 2, 5. - 10. trinn, nettbasert (2017 - 2018)


Studielengde
2 semestre
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
30
Grad/ kompetanse
Videreutdanning
Opptak
Kode
NETTMAT2
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2017/2018
Kontaktinformasjon

Prosjektleder:
egil.hartberg@inn.no

Mob: 95 08 56 16

Tidligere års studieplaner
2014/2016
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Nettstudiet er en del av den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet, og retter seg spesielt mot studenter som mottar stipend. Dette kan benyttes på ulike måter, f.eks. til å frikjøpe deg selv fra undervisning om det skulle være behov for det. Studietilbudet vil også passe godt for lærere med vanlig frikjøp som ønsker en fleksibel og reisefri studiegjennomføring.Opptakskrav

Opptakskravet er gjennomført Lærerutdanning og bestått Matematikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Hvordan søker jeg?

Du søker via Utdanningsdirektoratet sin søkerportal for Kompetanse for kvalitet innen 1. mars.

Les mer her: http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/


Matematikk 2, 5. - 10. trinn: Struktur/emneoppbygging

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
MATTE1 Argumentasjon og begrunnelse i
matematikk; Algebra og funksjonsteori
15 O 15  
MATTE2 Eksperimentering i matematikk; Geometri,
statistikk og sannsynlighet
15 O   15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Heltid/ deltid
Deltid
Studielengde
2 semestre
Grad/ kompetanse
Videreutdanning
Kull
2017/2018
Kontaktinformasjon

Prosjektleder:
egil.hartberg@inn.no

Mob: 95 08 56 16

Faglig innhold/læringsutbytte

Bestått Matematikk 2 (5-10) vil i kombinasjon med bestått Matematikk 1 (5-10) gi undervisningskompetanse i faget på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studenten:

 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med enkle matematiske teoribygninger innenfor tallære og algebra
 • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosess: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
 • har god kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og enkle matematiske modeller
 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen geometri, kombinatorikk og sannsynlighetsregning
 • har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning
 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet

FERDIGHETER

Studenten:

 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og fagets egenart, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring
 • kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
 • kan bidra i lokalt læreplanarbeid
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og / eller matematikkfaglig emne

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis
Undervisnings- og læringsmetode

Hvert emne er organisert i 7 moduler av 2 ukers varighet, der du arbeider med videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver, tester og andre nettressurser. De matematikkfaglige tema vil kontinuerlig knyttes til undervisningspraksis i matematikk, og utprøving og refleksjon knyttet til egen praksis vil være en viktig del av studiet.

Du får muligheten til å studere når det passer deg og hvor du vil innenfor tidsrammene til hver enkelt modul. Modulene er «LIVE» i 2-3 uker. De inneholder obligatoriske oppgaver med gitte tidsfrister. Det er et styrt løp som skal hjelpe deg å studere uten å bli liggende etter og ende opp med store skippertak.

Samtidig som modulene løper, vil du bli utfordret til å arbeide med et selvvalgt utviklingsprosjekt (innenfor fagrammene). På dette utviklingsprosjektet vil du få veiledning av egen veileder samt få feedback fra medstudenter. Utviklingsprosjektet i emne 1 blir en del av eksamen til emne 1, og utviklingsprosjektet til emne 2 blir en del av eksamen i emne 2. Arbeidet med utviklingsprosjektet samt lesing av pensumlitteratur har du større grad mulighet til å gjennomføre i perioder av semesteret da du har best tid.

Vi legger opp til læringsfellesskap og erfaringsdeling i hver enkelt modul. Du kan benytte ulike verktøy i læringsprosessen. Fra analoge verktøy til bruk av pc, nettbrett og mobil. Selve eksamen blir heldigital, slik at du ikke trenger å reise til en av høgskolene for å gjennomføre eksamen. Alle læringsressurser og aktiviteter blir liggende på nett, slik at du i prinsippet kan studere uten å være borte fra jobb med unntak av eksamen. Det digitale læringsmiljøet krever ikke avanserte datakunnskaper, og er svært brukervennlig tilrettelagt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L