Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Assistentkompetanse i barnehagen

Assistentkompetanse i barnehagen

Studielengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
15
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Kode
ASSKOMP
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2017
Kontaktinformasjon

Fagansvarlig:

Lene Nyhus

Studieadministrativt ansvarlig:

Marianne Sveen

Tidligere års studieplaner
2013
2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Studiet Assistentkompetanse i barnehagen er fullfinansiert av Kunnskapsdepartementet, og det er Fylkesmannen i Oppland som har bedt Høgskolen i Lillehammer om å gjennomføre studiet.

Studiet er praksisorientert og tar utgangspunkt i assistentenes arbeid i barnehagen. Studenter som har gjennomført studiet mener det har gjort dem tryggere og bedre i jobben, og ikke minst har det blitt morsommere og mer inspirerende å jobbe nå når de tenker mer over hvorfor de handler som de gjør i hverdagen. Studentene bruker blant annet blogging som en rapporteringsform i studiet, og har fått utdelt IPad til dette formålet.


Studiet er rettet mot personalgruppen assistenter i private og offentlige barnehager, og skal utvikle aktuell kompetanse for denne gruppen. Studiet bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, Stortingsmelding 41 ”Kvalitet i barnehagen” og nyere forskning.


Opptakskrav


Dette er et oppdrag for Hadelandregionen vår 2017 og kun deltakere plukket ut der kan delta.

Ved spørsmål om dette ta kontakt med Marianne Sveen på e-post: marianne.sveen@hil.no eller tlf 61 28 83 21

For å ta eksamen må man bli tatt opp på grunnlag av generell studiekompetanse eller vurdering av godkjent realkompetanse.

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Ved sluttført studie skal studentene ha:

Kunnskaper om

 • offentlige lover og rammeplaner for barnehagesektoren
 • grunnbegrep som danning, læring, lek og omsorg
 • barnehagen som organisasjon, roller og kompetansebehov
 • relasjonen mellom voksen og barn
 • kommunikasjon, språk og kulturelt mangfold og inkludering

Ferdigheter - studentene kan

 • observere egen og andres praksis og beskrive og tolke denne
 • lese, tolke og forstå relevant faglitteratur og offentlige dokumenter i feltet
 • reflektere over begrep og teori og kunne drøfte dette med medstudenter og faglærere
 • skrive faglige tekster med bruk av teori
 • reflektere over egne relasjoner og påvirke disse gjennom endringsarbeid

Generell kompetanse - studentene har

 • bevissthet om barnehagens samfunnsmandat og oppgaver
 • forståelse for den voksnes betydning og ansvar for kvalitet i barnehagen
 • evne til å vurdere egen rolle og kompetanse

Hvordan anvendes forskning i studiet?
Studiet benytter fagpersoner både fra universitets- og høgskolemiljø som vil anvende forskning i forelesninger og i fagstoffet som presenteres studentene. Pensum vil også reflektere forskning i feltet.

Undervisnings- og læringsmetode

Det vil bli arbeidet med undervisnings- og læringsrammer som gir mulighet for at begrep og teoristoff skal kunne knyttes til praktisk handling.

Det arrangeres 5 samlinger. På samlingene benyttes varierte arbeidsmåter som forelesninger, gruppearbeid, framlegg, praksisfortellinger, øvelser og refleksjonsoppgaver.

Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaver knyttet til egen praksis og med relevans for arbeidet i barnehagen.

Det skal gjennomføres arbeidskrav tilknyttet tre parallelle prosesser i løpet av studiet; treningsoppgaver tilknyttet pensum (lesing, skriving og refleksjon), fortellinger fra egen praksis og utviklingsarbeid fra egen barnehage. Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen

Det gjennomføres en muntlig individuell eksamen. Studenten skal gjennom den muntlige eksamen vise læringsutbytte gjennom en faglig samtale omkring sentrale tema i studiet, samt gjennom begrunnelser og refleksjoner rundt egne arbeider i studiet.

Eksamen vurderes med karaktersymbolene A-F.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L