Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

Studielengde
3-4 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
PhD/Forskerutdanning

Opptak

Kode
10000
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
Tidligere års studieplaner
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

PhD-utdanningen Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling

PhD programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling er en interdisiplinær doktorgradsutdanning. Utdanningens mål er å utdanne forskere som ønsker å bygge og formidle kunnskap om barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling i deres møte med et komplekst samfunn.

PhD-utdanningen skal bidra til grunnforskning og anvendt forskning innenfor fagområdet barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling. En slik forskning vil også kunne bidra med forskningsbasert kunnskap som er relevant for profesjoner som arbeider med barn og unge. I den forstand vil utdanningen også bidra til profesjonsrelevant forskning, det vil si, forskning som har direkte eller indirekte relevans for profesjonelle virksomheter som i forskjellige former arbeider med å legge til rette for barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling på ulike områder.

De faglige læringsmålene for PhD-utdanningen er formulert ut fra kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Læringsmålene er følgende:

1. Kandidatene skal beherske generell vitenskapsteori og metode, og de skal ha innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske diskusjoner.

2. Gi kandidatene et grunnlag for innsikt i og kritisk refleksjon om teoriers, den empiriske forskningens og praksisfeltets forståelser av barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling, samt om samfunnets og profesjoners forskjellige innsatser på dette området.

3. Gi kandidatene kunnskap om sentrale problemstillinger i forskningsfronten på det faglige kjerneområdet barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling og eget spesialområde.

4. Gi kunnskapsgrunnlag for at kandidatene etter endt utdanning har kompetanse til å undervise og veilede innen feltet barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling og eget spesialiseringsområde

5. Gi kunnskapsgrunnlag for og trening i å drive og formidle forskning på internasjonalt nivå.

PhD-utdanningen omfatter:

 

  • En godkjent opplæringsdel
  • Et selvstendig forskningsarbeid i samarbeid med veiledere og eventuelt andre forskere
  • Utarbeidelse av en doktorgradsavhandling basert på forskningsarbeidet
  • Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt
  • Faglig formidling som er nært relatert til doktorgradsarbeidet

Opptakskrav


Mer om opptak og søknad se her

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte
PhD-utdanningen Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling, er utviklet som et svar på utfordringer knyttet til et samspill mellom fire vesentlige samfunnstendenser. Den første tendensen er at barns og unges deltakelse på mange av samfunnets viktige praksisområder (for eksempel familie, fritid, skole og arbeidsliv) i stadig større grad preges av krav til å mestre nye former for kompleksitet. For det andre stiller barns og unges deltakelse innenfor disse praksisområder nye krav til de kompetanser som barn og unge må utvikle for å håndtere disse nye formene for kompleksitet. For det tredje: I takt med samfunnets utvikling og den økende graden av kompleksitet og spesialisering, ser vi en tendens til oppsplitting av kunnskapsutviklingen om barns og unges oppvekst. For det fjerde har flere profesjoner til oppgave å fremme barns og unges kompetanseutvikling, og det krever en mer helhetlig forståelse og et samarbeid med andre profesjoner.
 
Denne utviklingen tilsier en bred tilnærming når det gjelder kunnskap om barns og unges deltakelse i forskjellige praksiser og kontekster og om hva som setter dem i stand til å mestre endringer i praksisene og kontekstene. Det er denne brede tilnærmingen som dette interdisiplinære doktorgradsprogrammet fremmer.
 
PhD-utdanningens faglige kjerneområde og profil når det gjelder tilnærmingen til barns og unges utvikling knytter an til flere forskningstradisjoner innen psykologi, pedagogikk, mediepedagogikk, sosiologi, sosialantropologi og flere disipliner med tilsvarende tilnærming. De aspekter ved barn og unges utvikling som studiets kjerneområde og profil fokuserer på, er gjenstand for omfattende internasjonal forskning innen hver av disse disiplinene. Det særegne ved dette PhD-programmets faglige profil i dette forskningslandskapet, er en unik kombinasjon av interdisiplinaritet og en uttalt rendyrking av barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling som et strategisk fokus i forskningen om barns og unges utvikling. Den faglige kjernen i PhD-programmet har således en slags interdisiplinært syntetiserende rolle i det internasjonale forskningslandskapet på barne- og ungdomsområdet, samtidig som den adresserer et strategisk fokus i barns og unges utvikling: deres deltakelse og kompetanseutvikling.
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L