Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Barnehagepedagogikk

Barnehagepedagogikk

Studielengde
2 år
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
60
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1584
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2015/2017
Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller behov for mer informasjon kontakt:
Jane.Haugseth@hil.no
61 28 82 52

Tidligere års studieplaner
2013/2015
2015/2017
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Studiet i Barnehagepedagogikk er en profesjonsrettet videreutdanning på totalt 60 studiepoeng som gir den definerte målgruppen kompetanse for arbeid som pedagogisk leder og styrer i barnehagen. Studiet består av to emner: Barnehagepedagogikk (30 stp) og Småbarnspedagogikk (30 stp). Emnene kan tas i vilkårlig rekkefølge. Videreutdanningen kan gi personer med annen godkjent treårig pedagogisk utdannelse en kompetanse som er likeverdig med førskolelærerutdanning.

Navnet Barnehagepedagogikk brukes som betegnelse både for hele studieprogrammet (60 stp) og for det ene emnet Barnehagepedagogikk (30 stp) som inngår i programmet.

 

Marianne er student på barnehagepedagogikk. Hør hennes refleksjoner rundt studiet og mulighetene etterpå

 

  


Studiet består av to emner, Barnehagepedagogikk (30 stp.) og Småbarnspedagogikk (30 stp.). Studiet er bygd opp med samlinger og med arbeid i nettverksgrupper og via nett i mellomperiodene.

Hovedtemaene er:

 • Omsorg, lek, læring og danning
 • Barns medvirkning, deltakelse og utvikling
 • Ledelse og veiledning
 • Didaktiske perspektiver i barnehagen
 • Utviklings- og endringsarbeid
 • De yngste barna i barnehagen og i samfunnet
 • Relasjoner, ansvar og etikk
 • Hverdagen og samspillet/balansen mellom å gjøre og å være
 • Danning, utforsking og kultur
 • Organisasjonsformer, rammesetting og improvisasjon

Spørsmål omkring miljø, likestilling og oppvekst i det flerkulturelle samfunnet vil belyses innenfor de ulike emnene.


Opptakskrav


Alle søkere bes om å sende inn dokumentasjon av opptaks-og rangeringsgrunnlag.

Studenter kan tas opp på grunnlag av:

 • Utdanning som allmennlærer
 • Utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.klassetrinn)
 • Utdanning som spesialpedagog
  • 3-årig utdanning i spesialpedagogikk eller pedagogikk med emner i spesialpedagogikk
 • Utdanning som barnevernspedagog

Studenter som tas opp på dette grunnlaget har utdanning som er godkjent som likeverdig med førskolelærerutdanning, jfr. Rundskriv F-08/2006. Videreutdanningen vil ikke automatisk kvalifisere som pedagogisk leder i barnehagen, men må selv søke om formell godkjenning hos aktuelle arbeidsgivere.

Studenter med bachelor i pedagogikk med emner i spesialpedagogikk kan tas opp på studiet under «utdanning som spesialpedagog», men utdanningen er ikke presisert som likeverdig med førskolelærerutdanning i lovverket. Se for øvrig presisering fra Utdanningsdirektoratet av 17.10. 2013

Hvis det er for mange søkere i forhold til antall studieplasser vil kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av fire hovedkriterier:

Rangeringsgrunnlag:

 1. Kvalifiserte søkere som arbeider på dispensasjon som pedagogiske ledere i barnehager i Oppland og Hedmark
 2. Kvalifiserte søkere fra Oppland
 3. Kvalifiserte søkere fra Hedmark
 4. Kvalifiserte søkere fra andre fylker 

NB! Det tas forbehold om oppstart, da finansieringen ikke er bekreftet fra Utdanningsdirektoratet.

 . . .

Emneoversikt Barnehagepedagogikk

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1 (Høst) S2 (Vår) S3 (Høst) S4(Vår)
BARNE2001/1 Barnehagepedaogikk 30 O 15 15    
BARNE2002/1 Småbarnspedagogikk 30 O     15 15
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Læringsmålene for studiet er knyttet til ansvarsområdet pedagogisk ledelse i barnehager og relaterer til kompetanseområdene som er definert i Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003; faglig, didaktisk og sosial kompetanse samt endrings- og utviklingskompetanse og yrkesetisk kompetanse.

Studentene skal etter endt studium ha tilegnet og utviklet
Kunnskaper om:

 • barns liv og utvikling
 • barnehagens røtter/grunnlag, innhold og rammer
 • relevant forskning og utviklingsarbeid
 • ledelse, veiledning, medvirkning og prosesser
 • yrkesetiske krav

Ferdigheter i å:

 • analyse og refleksjon over praksisfeltets innhold, intensjoner, forutsetninger, rammer og prosesser
 • samarbeide med ulike parter internt og eksternt
 • veilede kollegaer og å gi og motta tilbakemeldinger
 • planlegge, gjennomføre og evaluere didaktiske arbeid i barnehagen, for ulike barn og grupper
 • reflektere over egen og andres praksis, begrunnelser og etiske overveielser
 • videreutvikle egen kompetanse i samspill med andre

Generell kompetanse i forhold til:

 • barnehagens ansvar overfor det enkelte barn, deltakelse og utvikling og dets individuelle og universelle behov
 • økt oppmerksomhet mot og kritisk blikk på barnehagens samfunnsmandat, oppgaver og utfordringer
 • deltakelse i faglige og samfunnspolitiske samtaler om barnehagespørsmål
 • egen danningsprosess og personlige utvikling
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vil ha veksling mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og oppgaveskriving i tillegg til praksis, deltakelse i diskusjoner og samarbeid i nettverksgrupper. Studentene vil møte ulike uttrykksformer som gir mulighet for estetisk opplevelse, erkjennelse og opplevelse. Ulike medier vil inngå. Studentene vil inviteres til å bidra aktivt i gjennomføringen og valg av arbeidsmåter og å komme med innspill og vurderinger underveis.

Anvendelse av forskning vil ivaretas ved at de vitenskapelig ansatte med ansvar for studiet vil ha pedagogisk utviklingsarbeid rettet mot barnehage som del av sitt forsknings- og utviklingsfelt. Studiet vil benytte fagpersoner fra UH-sektoren og praksisfeltet som vil anvende forskning i forelesninger og i fagstoff som presenteres studentene. Pensum vil også reflektere forskning i feltet.

Studentene skal gjennomføre praksisperioder i begge emnene.

Det er varierende arbeidskrav i studieprogrammet; obligatorisk deltakelse på samlinger (minimum 75%), gjennomføring av praksis og oppgaver knyttet til dette, ulike fagoppgaver og muntlig framlegg. Krav til obligatorisk deltakelse er begrunnet i læringsmålene og at arbeidet med å nå disse krever samspill med andre studenter og aktiv deltakelse i øvelser og annet faglig arbeid på samlingene.

Det vil bli benyttet ulike vurderingsformer som understøtter læringsmålene.

Samlingsdatoer emne 1 - Barnehagepedagogikk

Samling 1: 27.-28. august

Samling 2: 23.-25. september

Samling 3: 4.-6. november

Samling 4: 9. desember

Samling 5: 28.-29. januar 2016

Samling 6: 9.-11. mars 2016

Eksamen: Muntlig eksamen 2. og 3. mai 2016

Spesielle reglement/lover

Søkere til studiet må legge fram politiattest i forbindelse med opptak.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L