Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

Studielengde
Et semester
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
15
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1MAFOREB/1
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2015
Kontaktinformasjon

Halvor Fauske

Studiekostnader
Semesteravgift
Tidligere års studieplaner
2013/2014
2015
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Forebygging dreier seg om å redusere risikofaktorer i barn og unges liv, samt å styrke familien og de unges ressurser og kompetanse. Studentene skal opparbeide seg innsikt og kunnskap om marginaliserende prosesser som har uheldige konsekvenser for barn og unges velferd. Videre skal studentene utvikle forståelse for at forebygging dreier seg om å støtte prosesser i retning av at barn, unge og deres familie får økt makt over egen livssituasjon og derved settes i stand til finne løsninger på sine problemer. En sentral målsetting er at studentene skal tilegne seg forståelse for at forebyggende arbeid forutsetter tidlig, sammenhengende og selvstøttende innsats.

Det vil bli lagt vekt på at studentene skal tilegne seg oversikt over og kunnskap om universalforebygging som betegner prosesser som tar sikte på å hindre at problemer oppstår og som gjelder alle barn, unge og deres familier. Videre vil det bli lagt vekt på selektiv forebygging, som tar sikte på at studentene tilegner seg kunnskap og forståelse for hvordan de tidlig kan identifisere spesielle behov og forhindre at problemer utvikler seg. Forebyggende innsats krever langsiktig tverrfaglig og ofte tverretatlig innsats og samarbeid. I denne modulen vil det derfor være et viktig siktemål at studentene får erfaring med tverrfaglig samarbeid rettet mot forebyggende tenkning og tiltaksarbeid.


Opptakskrav


Opptakskravet er 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Detaljert emnebeskrivelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
1MAFOREB/1 Forebyggende arbeid med utsatte barn,
unge og deres familier
15 O   15
Sum: 0 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Eksamen

Se detaljert studiebeskrivelse

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L