Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Innovasjon

Innovasjon

Studielengde
2 år/ 4 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
120
Grad/ kompetanse
Master

Opptak

Lokalt opptak
Kode
3009
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016/2018
Kontaktinformasjon

Studiekoordinator: Prof. Sverre Herstad

Tidligere års studieplaner
2013/2015
2015/2017
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Med en master i innovasjon vil du videreutvikle dine kunnskaper til å forstå, utvikle og tilrettelegge for nyskaping i bedrifter. For ledere i bedrifter er denne kompetansen helt grunnleggende for å hevde seg i den stadig sterkere konkurransen med andre bedrifter både nasjonalt og internasjonalt.

Se film om Master i innovasjon

Ved å ta master i innovasjon får du muligheten til å velge en rekke emner ut fra ditt fagmessige interesseområde slik som f.eks. lederskap, strategi, finansiering, HRM, markedsføring, bærekraft og prosjektledelse. Studiet gir deg dessuten muligheten til praksis gjennom en internship-ordning i 3. semester. Her vil du sammen med en gruppe medstudenter få et konkret prosjekt i en ekstern organisasjon.

Muligheten til å kombinere emner, som alle er tett knyttet opp mot innovasjon som kjerneemne, gjør at du får en masterutdanning som både er fremtidsrettet, spennende og gir deg som student økt verdi når du skal ut å søke jobb etter endt utdanning. 

Studiet passer for kandidater med bachelor i økonomisk-administrative fag, reiselivsfag, markedsføringsfag, ledelsesfag og andre samfunnsfag med relevante fordypninger.Master i innovasjon - studiemodell med spesialiseringer

Opptakskrav


Opptakskravet er bachelorutdanning, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang.

Studenter med bachelorutdanning i økonomiske administrative fag, næringsrettede utdanninger (som reiselivsutdanning), organisasjons- og ledelsesutdanning er den primære rekrutteringsbasen for dette studiet.

Også studenter med annen realfaglig, samfunnsfaglig og kulturfaglig utdanning kan få opptak etter individuell vurdering. Dette gjelder for eksempel ingeniører som i sin treårige utdanning har tilstrekkelig innslag av økonomi og administrasjonsfag.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Beregningene skjer i samsvar med det som er bestemt i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangerte, jamfør Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer. Det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.

Emnestruktur (hovedmodell - Master i innovasjon uten spesialisering)

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
INN3019/1 Entreprenørskap i virksomheter 7,5 O 7,5      
INN3020/1 Perspektiver på innovasjon 7,5 O 7,5      
INN3017/1 Lederskap i moderne organisasjoner 7,5 V 7,5      
INN3016/01 Perspectives in Management Accounting
and Control
7,5 V 7,5      
INN3015/1 Financing Innovation and Entrepreneurial
Ventures
7,5 V 7,5      
INN3018/1 Human Resource Management 7,5 V 7,5      
INN3001/1 Vitenskapsteori og metode 15 O   15    
INN3024/1 Sustainable Business Model Innovation 7,5 O   7,5    
INN3027/1 Pricing and revenue management 7,5 V   7,5    
INN3026/1 Project Management in Innovation
Processes
7,5 V   7,5    
INN3028/1 Strategic management 7,5 V   7,5    
INN3021/1 Innovasjonsprosesser i organisasjoner 7,5 O     7,5  
INN3025/1 Forskningsdesign 7,5 O     7,5  
INN3022/1 Innovasjonspolitikk og
utviklingsaktører
7,5 V     7,5  
INN3034/1 Creative industries and innovation 7,5 V     7,5  
INN3030/1 Internship – oppdragsprosjekt i
praksis
15 V     15  
INN3031/1 Masteroppgaven 30 O       30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Ang. valgemner høst

3. semester kan man også velge blant emnene som var tilbudt 1. semester.

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten:

Kunnskaper

 • Kandidaten skal ha bred innsikt og forståelse innenfor masterstudiets ulike fagområder.
 • Kandidaten skal ha god forståelse av innovasjon både i offentlig og privat sektor.
 • Kandidaten skal ha generelle kunnskaper om innovasjon, samt dyp og spesialisert kunnskap innen selvvalgt fordypning, samt innen et avgrenset emne knyttet til valg av masteroppgave.

Ferdigheter

 • Kandidaten skal mestre relevante teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet i studiet.   
 • Kandidaten skal kunne arbeide selvstendig med både praktiske og vitenskapelig problemstillinger.  
 • Kandidaten skal kunne formidle/presentere forskningsbasert viten både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten skal ha ferdigheter til å gjennomføre et forskningsprosjekt knyttet til en avgrenset problemstilling.
 • Kandidaten skal lære å tilegne seg kunnskaper på egenhånd for å følge med i fagområdets utvikling etter endt utdannelse.  

Generell kompetanse

 • Kandidaten skal kunne vurdere behovet for, ta initiativet til og kunne være en pådriver til virksomheters innovasjonsprosesser.
 • Kandidaten skal ha kompetanse til å arbeide både selvstendig og til å samarbeide med andre om faglige spørsmål.
 • Kandidaten skal ha kompetanse til å håndtere etiske problemstillinger ved gjennomføring av forskningsprosjekter. 

Studiets oppbygning og sammensetting

Studieprogrammet er bygd opp med en klar progresjon. I 1.semester vil Perspektiver på innovasjon og Entreprenørskap i virksomheter gi studentene den substansielle forståelse av innovasjon og entreprenørskap som fagområde. Disse to emnene legger derfor fundamentet for master i innovasjon. Ved søknad til studiet kan studentene søke om fordypning som innebærer to fordypningsemner allerede fra 1.semester. De som ikke velger en fordypning kan da velge blant disse fire emnene.

I 2.semester er det to obligatoriske emner: Strategic Management og Sustainable Business Model Innovation. Disse bygger videre på emnene i 1.semester. De som har valgt fordypning skal også ta et fordypningsemne dette semesteret. De som ikke har valgt fordypning kan velge mellom de to. Alle disse fire emnene undervises på engelsk. Dette er gir også studentene en «internationalisation at home».

I 2. semester skal metodeemnet også forberede studentene på å utvikle et design for eget forskningsprosjekt, som senere skal kunne være et godt grunnlag for masteroppgaven. Dette skal studentene utvikle videre i 3.semester gjennom emnet Forskningsdesign, hvor de helt konkret skal utforme sitt forskningsprosjekt slik at de er godt forberedt til å skrive masteroppgaven sin i 4.semester.

I 3.semester skal de fordype seg videre innen innovasjon gjennom emnet Innovasjonsprosesser i organisasjoner. Dette emnet er lagt i 3.semester for å trekke sammen elementer som er behandlet tidligere i studiet. Alle studentene skal velge mellom to valgemner i tillegg dette semesteret. Dette er også semesteret hvor det er lagt opp til utenlandsopphold for studenter som ønsker det. Disse studentene må kompensere for emnet Forskningsdesign, slik at de er forberedt på å starte med masteroppgaven i 4.semester.

I 4. semester er Masteroppgaven det eneste emnet. Masteroppgaven vil da bygge på resultatet som studenten har utviklet gjennom emnet Forskningsdesign i foregående semester. Dette gir student og veileder mulighet til å ha et 20%-seminar ved oppstarten av semesteret. Senere i semesteret vil det være 50%- og 80%-seminarer, hvor flere enn student og veileder er involvert.

Fordypning/spesialisering

Master i innovasjon har følgende spesialiseringer:

 • Master i innovasjon med spesialisering i økonomi og administrasjon
 • Master i innovasjon med spesialisering i ledelse og organisering

I tillegg kan man velge hovedmodellen, der en har noen faste emner og velger fra emnene i spesialiseringene

Undervisnings- og læringsmetode

Lærestoffet er både teori- og problemorientert med muligheter for å arbeide med praktiske eksempler. Forelesning og seminarer blir brukt i undervisningen. I tillegg vil studentene aktiviseres gjennom bruk av blant annet case og caseseminar, de vil presentere artikler og fagstoff for medstudenter og fagansatte, de vil bruke medstudentevaluering, og de vil kunne få mulighet til praksiserfaring gjennom oppdrag fra eksterne virksomheter.

Undervisningsspråket er i all hovedsak norsk, med unntak av emnene som tilbys i 2. semester hvor det åpnes for å ta imot utenlandske studenter. Da vil undervisning og annen kommunikasjon foregå på engelsk. Studentene skriver sine arbeider på norsk og engelsk.

Eksamen

Evalueringene på emner og masteroppgaven skal i størst mulig grad fange opp studentenes kunnskaper innen kjernefagområder på studiet, anvendelsen av disse for å løse praktiske problemstillinger samt evnen til å kunne jobbe selvstendig så vel som i felleskap med andre.

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformene varierer mellom skoleeksamener uten bruk av hjelpemiddel og hjemmeeksamener (se emnebeskrivelsene). Skoleeksamen vil kun benyttes unntaksvis, primært vil eksamen bestå av mappevurdering og hjemmeeksamen med relativt korte innleveringsfrister. Den skriftlige masteroppgaven avsluttes med en bedømming av en eksamenskommisjon på to medlemmer, bestående av den interne veilederen og en ekstern fagperson med høy kompetanse på området.

Yrkesmuligheter

Studiet gir kompetanse til stillinger som arbeider med entreprenørskap og innovasjon både i offentlig og privat sektor. Innen offentlig sektor vil det være stillinger i kommunene og fylkeskommunenes næringsavdelinger, i næringsdepartementene og i det offentlige virkemiddelapparatet (for eksempel Innovasjon Norge). Innen privat sektor vil du finne denne kompetansen i ulike bransjeorganer, i utviklingsfunksjoner i større bedrifter, i avisenes næringslivsredaksjoner osv. Vi har også flere eksempler på studenter som har brukt studiet som plattform for å starte egen bedrift.

Studiet gir også kompetanse til et bredt utvalg jobber som ikke direkte er knyttet til innovasjon. Dette gjelder både i privat, frivillig og offentlig sektor. Med en Master i Innovasjon, med en eventuell fordypning ledelse og organisering eller i økonomi, er du en aktuell og attraktiv kandidat for en lang rekke stillinger på ulike nivåer i nærings- og organisasjonsliv innenfor alle sektorer. Gjennom analytiske ferdigheter og solid kompetanse innen innovasjon, økonomi, ledelse- og organisasjoner vil du kunne arbeide i konsulent- og rådgiverstillinger innen HR og en rekke andre områder. Du vil kunne gå inn som prosjektleder eller -medarbeider med en grundig faglig kompetanse. Masterutdanningen gir også grunnlag for å kunne gå inn i lederstillinger på flere nivåer.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L