Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Internasjonal filmhistorie

Internasjonal filmhistorie

Studielengde
to semester
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
30
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
INTFILM
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2015/2016
Kontaktinformasjon

Jo Sondre Moseng

Tidligere års studieplaner
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Dette nettbaserte emnet gir en innføring i fiksjonsfilmens historiske utvikling, fra filmmediets introduksjon på underholdningsmarkedet og fram til dagens ulike filmatiske uttrykksformer. Hovedvekten vil ligge på europeiske og amerikanske forhold. Sentralt i emnet står spørsmålet om hvordan mediets form og innhold har endret seg i takt med skiftende teknologiske, estetiske, økonomiske, politiske og kulturhistoriske rammebetingelser. Med dette som utgangspunkt, tilbyr emnet en fordypning i sentrale filmhistoriske perioder, produksjonssystemer, stilretninger og verker.


Opptakskrav


Generell studiekompetanse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
INTFIL/1 Internasjonal filmhistorie 30 O 15 15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte
  • Studenten har kunnskap om den vestlige filmhistoriens sentrale epoker, filmskapere og verker
  • Studenten har innsikt i sammenhenger mellom filmens uttrykksformer og dens teknologiske, institusjonelle, sosialhistoriske og kulturelle rammebetingelser
  • Studenten kan beskrive og analysere filmers ulike fortellemåter og kan plassere dem i forhold til filmhistoriens stilistiske hovedstrømninger
  • Studenten kan analysere filmer og filmtrender i lys av politiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold i samtiden.
  • Studenten er fortrolig med de regler som gjelder for skriving av akademiske tekster.
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er basert på selvstudium av litteratur og filmeksempler over to semester. Ved studiestart arrangeres en oppstartsamling hvor emnets problemstillinger og arbeidsmetoder presenteres. I tillegg til studier av pensumtekster og –filmer, vil arbeidet  med seks obligatoriske arbeidskrav være et hovedelement. Her tilbys individuell veiledning og det vil bli gitt grundig tilbakemelding på studentenes innsats.  

Eksamen

Arbeidskrav: Seks individuelle, skriftlige arbeidskrav (4-6 sider).

Arbeidskravene vurderes som godkjent / ikke-godkjent. Alle må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamensform: Individuell hjemmeeksamen (12-14 s.) samt justerende muntlig eksamen.

 

Karakterregel: A-F

Yrkesmuligheter

Dette studiet kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L