Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Kommunikasjonsrådgivning

Kommunikasjonsrådgivning

Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2016 - 2018)
Studielengde
2 år
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
60
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1004
Avdeling
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Kull
2016/2018
Kontaktinformasjon

For mer informasjon kontakt Senter for livslang læring:

Adm. ansvarlig:
annelise.eng-overmo@hil.no

Faglig ansvarlig:
Anders Lindstad

Løpende opptak til 25. november

Studiekostnader
Studieavgift: kr 20.000,- pr. studieår og semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur og kostnader knyttet til reise og opphold på Lillehammer i forbindelse med studiesamlingene. Individuell nedbetalingsplan er mulig (se teksten).
Tidligere års studieplaner
2013/2015
2015/2017
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Det stilles stadig større krav til virksomheters interne og eksterne kommunikasjon. Alle organisasjoner, offentlige virksomheter og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper. Dette er viktig for å gjøre virksomheten i stand til å forvalte sitt omdømme. Stadig flere virksomheter legger vekt på dette, og det er et interessant arbeidsmarked for kandidater med kommunikasjonsfaglig kompetanse – gjerne i kombinasjon med kompetanse innen andre fagområder Studiet retter seg mot personer som allerede jobber innen kommunikasjon, eller som ønsker å arbeide med kommunikasjon i offentlig eller privat sektor.

Årsstudiet i kommunikasjonsrådgiverstudiet er et deltidsstudium på 60 studiepoeng som gjennomføres over to år. Det arrangeres fem samlinger over to dager hvert år på Høgskolen i Lillehammer

Opptakskravet er generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Det betales en studieavgift på kr 20.000 for studieåret 2016/2017. Vi fakturerer kr 2000,- i begynnelsen av august etter at du har takket ja til studieplass, og deretter kr 9.000,- i september 2016, og kr 9.000,- i januar 2017. Individuell betalingsplan er mulig. I tillegg til studieavgiften kommer kostnader til pensumlitteratur og studiemateriell, samt reise og opphold i forbindelse med studiesamlingene. Det betales også ordinær semesteravgift.

Samlingsdatoer ( med forbehold om små endringer)

 • 22.-23. september
 • 24.-25. november
 • 26.-27. januar
 • 23.-24. mars
 • 11.-12. mai

 Løpende opptak til 25. november 2016


Løpende opptak til 25. november 2016

Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere.

Det stilles stadig større krav til virksomheters interne og eksterne kommunikasjon. Alle organisasjoner, offentlige virksomheter og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper. Dette er viktig for å gjøre virksomheten i stand til å forvalte sitt omdømme. Stadig flere virksomheter legger vekt på dette, og det er et interessant arbeidsmarked for kandidater med kommunikasjonsfaglig kompetanse – gjerne i kombinasjon med kompetanse innen andre fagområder.

Studiet har følgende faglige fokusområder:

Emne 1: Kommunikasjon og samfunn (30 studiepoeng)

 • Medier, kommunikasjon og samfunn
 • Prosjektledelse og team
 • Samfunnsvitenskapelig metode og markedsanalyse
 • Lobbyvirksomhet og samfunnskontakt
 • Informasjonsberedskap og krisekommunikasjon

Emne 2: Kommunikasjon og organisasjon (30 studiepoeng)

 • Intern og ekstern informasjon og kommunikasjon i virksomheter
 • Kommunikasjon og ledelse
 • Kommunikasjon i en digital verden
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Organisasjon, endring og kommunikasjon

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Emner - Kommunikasjonsrådgiverstudiet

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
KOM1001/1 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 1:
Kommunikasjon og samfunn
30 O 15 15    
KOM1002/1 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 2:
Kommunikasjon og organisasjon
30 O     15 15
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Studiet består av to emner på til sammen 60 studiepoeng og går over fire semestre på deltid. Undervisninga er organisert i 5 samlinger à 2 dager, for hvert emne à 30 studiepoeng.

Studieåret 2016 - 2017 undervises følgende emne (tilsvarende 30 studiepoeng):

 • Medier, kommunikasjon og samfunn
 • Prosjektledelse og team
 • Samfunnsvitenskapelig metode og markedsanalyse
 • Lobbyvirksomhet og samfunnskontakt
 • Informasjonsberedskap og krisekommunikasjon

Studieåret 2017 - 2018 undervises følgende emne (tilsvarende 30 studiepoeng):

 • Intern og ekstern informasjon- og kommunikasjon i virksomheter
 • Kommunikasjon og ledelse
 • Kommunikasjon i en digital verden
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Organisasjon, endring og kommunikasjon

 

Læringsutbytte for studiet:

Formålet med studiet er at kandidaten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør de kvalifisert til å jobbe med kommunikasjon- og informasjonsarbeid i virksomheter.

Etter gjennomført studium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskaper om fagområdene kommunikasjon, ledelse og organisasjon, og kan gjøre rede for hvordan disse henger sammen med kommunikasjonsarbeid i virksomheter
 • Har kunnskap om og kan gjøre rede for valg av budskap og kanal for å kommunisere med ulike målgrupper/interessenter
 • Har kunnskap om hvordan informasjonsberedskap og krisekommunikasjon er sentralt i kommunikasjonsarbeid
 • Har kunnskap om hvordan samfunnsvitenskapelig metode kan benyttes som verktøy for å finne svar på problemstillinger
 • Har kunnskap om etiske utfordringer man står overfor innen kommunikasjonsarbeid

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan foreta analyser av ulike kommunikasjonstiltak, formulere begrunnede løsninger på kommunikasjonsfaglige problemstillinger samt anvende disse som virkemiddel i virksomheter
 • kan reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet
 • kan bidra til vellykket kommunikasjon i ulike kanaler og gi faglig begrunnede råd  i arbeid med kommunikasjonsstrategier og –planer.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan gjennomføre selvstendige oppgaver informasjons- og kommunikasjonsoppgaver knyttet til ordinær drift, i strategiske prosesser og i endringsprosesser i virksomheter
 • kan reflektere over egen rolle som kommunikasjonsrådgiver
Undervisnings- og læringsmetode

Utdanningen har en kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, plenumsdrøftinger og samarbeid på nett. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og/eller i grupper med oppgaveløsninger med referanse til pensumlitteraturen.

I tillegg til høgskolens faste stab vil det også bli benyttet forelesere fra næringslivet og andre forskningsmiljøer.

Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i studentenes forståelse og arbeidsoppgaver, og har som mål å styrke handlingskompetansen deres knyttet til å oversette kunnskap til handling.

Deltakerne får gjennom studiet tilgang til et elektronisk nettbasert læringsplattform, for samhandling, dokumentasjon, oppgaveinnlevering og veiledning.

Samlingsdatoer ( med forbehold om små endringer)

 • 22.-23. september
 • 24.-25. november
 • 26.-27. januar
 • 23.-24. mars
 • 11.-12. mai
Eksamen

I studiets vurderingsformer er det lagt vekt på at studentene skal kunne gis mulighet for å vise en helhetlig faglig forståelse basert på de temaer som emnene omhandler.

Vurderingsformene består av arbeidskrav og eksamen som skal vise at studentene behersker kunnskap og anvendelse av grunnleggende begreper, perspektiver og vurderinger innen de ulike temaer som studiet omhandler, og skal også vise at kandidaten har en faglig forståelse for faget.

 

Arbeidskrav

For å gå opp til eksamen må kandidaten ha levert og fått godkjent to arbeidskrav som gjennomføres i løpet av studieåret.  

 

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmeeksamen på bakgrunn av en definert oppgavetekst for hvert emne. Eksamen går over 14 dager ved avslutningen av hvert studieår. Relevant teori skal anvendes. Eksamen kan gjennomføres i gruppe eller individuelt etter eget valg.

Yrkesmuligheter

Det yrkesmessige målet med studiet er at studentene etter gjennomført studium (2 år) skal kunne gå inn i virksomheters informasjonsstab.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L