HiL > Læringsledelse og vurdering

Skriv ut Skriv ut

Læringsledelse og vurdering

Studielengde
2 semestre
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
30
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
99999_01
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2016/2017
Kontaktinformasjon

Egil Weider Hartberg
mob: 950 85 616

Studiekostnader
Studieavgiften er på kr 40.000,-.
Tidligere års studieplaner
2013/2014
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
rulletrapp

Studiet er ikke søkbart

Tilbudet i Læringsledelse og vurdering fokuserer på faktorer ved undervisningspraksis som har stor innvirkning på elevers læring. Studiet er tilrettelagt for lærere i grunnskole og videregående skole som ønsker å komme et steg lenger i sin egen undervisnings- og vurderingspraksis, og i tillegg sikter mot en ressursrolle på egen skole eller egen faggruppe. Det forutsettes derfor at studentens skoleledelse legger til rette for en slik rolle i organisasjonen. Studenter vil utvikle kompetanse som også kan utnyttes av skoleeier på tvers av skoler.

Et viktig spørsmål i studiet er: Hvordan kan vi best mulig tilrettelegge for at elevene utvikler den kompetansen de trenger videre i livet? Studiet har blant annet fokus på langsiktig kompetansebygging, dybdelæring og selvregulert læring.


Dersom du kommer med i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning, betaler de studieavgiften. Du må søke om dette innen 1. mars på udir.no, og føre opp Læringsledelse og vurdering som "Annet studie". Du kan delta i studiet selv om du ikke prioriteres av Udir. Da kan skoleeier betale studieavgiften.


Opptakskrav


Opptakskrav er godkjent lærerutdanning eller annen bachelor med PPU. Søkere som har blitt tatt opp på PPU med alternativ kompetanse, oppfyller også opptakskravene dersom PPU er fullført og bestått. 

Emnebeskrivelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
LÆRINGSLED/1 Læringsledelse og vurdering 30 O 15 15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Ved sluttført studie skal studentene ha:

 • Kunnskaper - studentene har kunnskap om
  • relasjoner og kommunikasjon mellom lærer og elev
  • undervisningsstruktur
  • læringstrykk og motivasjon
  • innhold, tidspunkt og roller i feedback
  • organisasjonsutvikling
 • Ferdighetsmål - studentene kan
  • beskrive og tolke egen og andres praksis opp mot teoretiske prinsipper
  • anvende prinsipper for læringsledelse, læringsfremmende vurdering og kommunikasjon i egen undervisningspraksis
  • veilede kolleger i læringsledelse, læringsfremmende vurdering og læreplanarbeid
  • lede organisasjonsutvikling knyttet til læringsledelse, læringsfremmende vurdering og læreplanarbeid
 • Generell kompetanse - studentene har
  • bevissthet om kompleksitet i undervisning og læring
  • evne til å vurdere egen rolle og kompetanse

Det kan komme mindre endringer i studieplanen.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet går over to semester, og har seks todagers samlinger. Torsdag og fredag benyttes som faste ukedager for samling og eksamen, og det oppfordres til en fag- og timefordeling på skolen som legger studiepermisjonen til disse dagene.

I 2016/2017 ligger samlingene slik:

Høst 2016

1. og 2. september

13. og 14. oktober

17. og 18. november

Vår 2017

12. og 13. januar

9. og 10. februar

06. og 07. april

Samlingene benyttes til arbeid med teori og erfaringsutveksling i større og mindre grupper. Mellom samlingene gjennomfører studentene utprøvinger og erfaringsinnsamlinger i egen praksis. Utprøvingene og erfaringene kobles mot teori og gir grunnlag for refleksjoner. Refleksjoner gjennomføres og rapporteres både individuelt og i læringsgrupper, som arbeidskrav. Definerte arbeidskrav må gjennomføres før man kan gå opp til eksamen. Studentene skal lese teori, men skal i like stor grad lære gjennom utprøving og refleksjon.

Studentenes ledere inviteres til deltakelse på utvalgte samlinger. Skoleeier oppfordres om å forplikte skoleledelsen til aktiv deltakelse og engasjement.

Eksamen

Studiet avsluttes med hjemmeksamen over 48 timer. Studieåret 2016/2017 blir eksamen gjennomført 31. mai til 2. juni.

Siden målene i studiet i stor grad er knyttet opp mot konkret handlingskompetanse, vil eksamen i hver modul måle i hvilken grad studentene kan anvende teori i direkte tilknytning til praksis.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L