Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Læringsmiljø og gruppeledelse (PPT)

Læringsmiljø og gruppeledelse (PPT)

Studielengde
1 år
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
30
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1589
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2016/2017
Tidligere års studieplaner
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
barnetegning_ill_colourbox_com_minibanner

Søknadsfristen er utgått

Studiet Læringsmiljø og gruppeledelse tilbys ansatte i PPT og er en del av Utdanningsdirektoratets strategi for etter- og videreutdanning for PPT – SEVU-PPT.

Studiet er skreddersydd for ansatte i PP-tjenesten, og består av to moduler på 15 stp som kan tas enkeltvis. Modul 2 bygger på modul 1.

Studiet legger vekt på samhandlingen mellom skole/barnehage og PPT, gjennom utprøving av nye og læringsfremmende måter å samhandle på. Studiet skal kvalifisere deltakerne til å være refleksjonspartnere og støttespillere for lærere/barnehagelærere i utvikling av gruppeledelse og læringsmiljø.


Gjennom tilbudet skal studentene tilegne seg teoretisk og forskningsbasert kunnskap om gruppeledelse og læringsmiljø i et systemperspektiv. I tillegg skal de utvikle en forståelse av sammenhengen mellom et utviklingsstøttende læringsmiljø og gruppeledelse. 

Blant temaer som tas opp er ulike teoretiske perspektiver og praktiske tilnærminger samt kjennetegn og standarder ved utviklings- og læringsstøttende gruppeledelse og læringsmiljø. Studiet omfatter sentrale områder som relasjonskompetanse, proaktive strategier med vekt på tilbakemeldinger, klare regler og forventninger, kommunikative ferdigheter og opplæring i bruk av verktøy og analysemodeller. Dessuten skal studentene tilegne seg økt handlingskompetanse knyttet til samspill og kommunikasjon.

Læringsmiljø og gruppeledelse - modul 1 gir en innføring i teoretisk og forskningsbasert kunnskap om læringsmiljø og gruppeledelse i et systemperspektiv. Emnet skal kvalifisere studentene til å bli en refleksjonspartner og støttespiller for lærere/ barnehagelærere i utvikling av inkluderende læringsmiljø og gruppeledelse. Emnet er praksisnært og handlingsrettet, med fokus på utvikling av egen praksis.

Læringsmiljø og gruppeledelse – modul 2 gir en fordypning i læringsmiljø og gruppeledelse med fokus på relasjonell forståelse og proaktive tilnærminger. Emnet skal kvalifisere studentene til å ha en analytisk tilnærming til lærere/barnehagelæreres utfordringer, så de kan identifisere utfordringer i læringsmiljøet, velge en hensiktsmessig tilnærming og etablere læringsfremmende samhandling for videre utvikling. Emnet kvalifiserer for arbeid med læringsmiljø og gruppeledelse i et forebyggende perspektiv.

Modulene er en videreutdanning og kan inngå som delemner i master i pedagogikk ved HIL.


Opptakskrav


For alle søkere gjelder det at de må være ansatt i PP-tjenesten. I tillegg må de ha minimum relevant utdanning på bachelornivå, med fordypning i pedagogikk eller tilsvarende.

Det er spesiell søknadsprosess for dette studiet. Søkere søker på Utdanningsdirektoratets nettsider Udir.no innen 15. april. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å fordele studieplasser.

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
 
LÆRGRU1/1 Læringsmiljø og gruppeledelse - emne 1 15 O 15
LÆRGRU2/1 Læringsmiljø og gruppeledelse - emne 2 15 O 15
Sum: 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Emnenavn/betegnelse:Læringsmiljø og gruppeledelse – modul 1 

Antall studiepoeng:15 studiepoeng.

FAGLIG INNHOLD

Emnebeskrivelse:

Denne studiemodulen gir ansatte i PP-tjenesten en innføring i teoretisk og forskningsbasert kunnskap om læringsmiljø og gruppeledelse i et systemperspektiv. Det legges vekt på sammenhengen mellom et utviklingsstøttende læringsmiljø og gruppeledelse. Emnet skal kvalifisere studentene til å bli en refleksjonspartner og støttespiller for lærere/barnehagelærere i utvikling av inkluderende læringsmiljø og gruppeledelse. Emnet er praksisnært og handlingsrettet, med fokus på utvikling av egen praksis.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:Studenten

 • har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om inkluderende og utviklingsstøttende læringsmiljø og gruppeledelse
 • har kunnskap om sentrale styringsdokumenter som legitimerer arbeidet med læringsmiljø og gruppeledelse
 • har innsikt i kommunikasjon som fundament for god samhandling mellom PPT og ansatte i skole og barnehage
 • har innsikt i samspills- og læringsprosesser i grupper og klasser

Ferdigheter:Studenten

 • reflekterer over innhold i pensumlitteraturen, formidler og deler sine refleksjoner med andre
 • kan bruke teoretisk kunnskap for å forstå og analysere utfordringer knyttet til læringsmiljø og gruppeledelse
 • kan kartlegge og identifisere utviklingsområder knyttet til læringsmiljø og gruppeledelse
 • etablerer læringsfremmende kommunikasjon med lærere/barnehagelærere.
 • avklarer egen profesjonsrolle og forventninger i samhandlingen for et best mulig læringsmiljø og utviklingsstøttende gruppeledelse

Generell kompetanse:Studenten

 • viser vilje til å støtte og veilede ansatte i skole og barnehage i utviklingen av gruppeledelse og læringsmiljø
 • ser verdien av sammenhengen mellom teori og praksis for utøving av yrkesrollen
 • viser selvinnsikt i kommunikasjonssituasjoner
 • viser selvstendighet, samarbeidsvilje, ansvarlighet og vilje til kritisk tenkning
 • er bevisst på og reflekterer over etikk i sin profesjonsutøvelse

Pedagogiske metoder/undervisnings- og læringsmetode:

Samlinger med forelesninger og kunnskapsdeling i grupper/plenum, arbeidskrav knyttet til egen praksis og veiledning og bruk av digitale læringsressurser mellom samlinger.

Arbeidskrav modul 1:

a) Individuelle refleksjonslogger etter hver dag under samlingene.

 b) Et utviklingsarbeid med utgangspunkt i egen praksis som omfatter kartlegging/observasjon og pedagogisk analyse. Relevant teori skal trekkes inn i arbeidskravet.

Eksamen modul 1

Hjemmeeksamen med innlevering av oppgave som bygger på arbeidskravet. Oppgaven skal ha maks. 5000 ord. Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått. 

Emnenavn/betegnelse:Læringsmiljø og gruppeledelse – modul 2

FAGLIG INNHOLD

Emnebeskrivelse:

Læringsmiljø og gruppeledelse – modul 2 gir en fordypning i læringsmiljø og gruppeledelse med fokus på relasjonell forståelse og proaktive tilnærminger. PP-rådgiverne skal få økt innsikt og forståelse av samspill og utviklingsstøttende relasjoner Emnet skal kvalifisere studentene til å ha en analytisk tilnærming til lærere/barnehagelæreres utfordringer, så de kan identifisere utfordringer i læringsmiljøet, og sammen med lærere/barnehagelærere velge en hensiktsmessig tilnærming for utvikling av læringsmiljøet. Emnet kvalifiserer for arbeid med læringsmiljø og gruppeledelse i et forebyggende perspektiv.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:Studenten

har teoretisk kunnskap om betydningen av forebygging og proaktive strategier i arbeidet med læringsmiljø og gruppeledelse

har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om relasjonens betydning i utviklingen av et støttende læringsmiljø og gruppeledelse

har kunnskaper om relevante tilnærminger for å fremme utviklingsstøttende relasjoner

har kunnskap om igangsettelse og gjennomføring av samhandlingsprosesser som fremme støttende læringsmiljø og gruppeledelse

har kunnskap om sentrale styringsdokumenter som vektlegger arbeidet med relasjonsorientert og proaktiv gruppeledelse

Ferdigheter:Studenten

 • reflekterer over innhold i pensumlitteraturen, formidler og deler sine refleksjoner med andre
 • kan bruke teoretisk kunnskap for å forstå og analysere samspillet  i læringsmiljøet og i gruppen/klassen
 • skal i samarbeide med ansatte i skole og barnehage kunne velge ut og anvende relevante tilnærminger i utviklingen av læringsmiljøet og gruppeledelse
 • avklarer egen profesjonsrolle og forventninger i samhandlingen for utviklingen av støttende læringsmiljø og gruppeledelse

Generell kompetanse:Studenten

 • viser vilje til å anvende sin kunnskap om samspill og læringsprosesser i grupper og klasser på en måte som fremmer utviklingsstøttende læringsmiljø og gruppeledelse
 • ser verdien av sammenhengen mellom teori og praksis for utøving av yrkesrollen
 • har forståelse for egen profesjons/yrkesrolle
 • skaper forutsetninger for god samhandling om inkluderende læringsmiljø og gruppeledelse 
 • viser selvstendighet, samarbeidsvilje, ansvarlighet og vilje til kritisk tenkning 
 • er bevisst på og reflekterer over etikk i sin profesjonsutøvelse

 

Arbeidskrav modul 2:

a) Individuelle refleksjonslogger etter hver dag under samlingene.

b) Utarbeide en presentasjon på et tema knyttet til læringsmiljø/gruppeledelse rettet mot egen praksis

Eksamen modul 2:

Muntlig eksamen med presentasjon av tema knyttet til læringsmiljø/gruppeledelse rettet mot egen praksis. Oppgaven vurderes etter karakterskala fra A-F

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet består av samlinger og arbeid mellom samlingene. Samlingene vil bestå av forelesninger og kunnskapsdeling i grupper og plenum. Mellom samlingene vil det bli arbeidskrav og veiledning knyttet til disse, samt tilgang til digitale læringsressurser. Studiet er praksisnært og med arbeidskrav knyttet til utvikling av egen praksis.

Modulene er en videreutdanning og kan inngå som delemner i master i pedagogikk ved HIL.

Pedagogiske metoder/undervisnings- og læringsmetode:

Samlinger med forelesninger og kunnskapsdeling i grupper/plenum, arbeidskrav knyttet til egen praksis og veiledning og bruk av digitale læringsressurser mellom samlinger.

Samlingsdatoer emne 1 høst 2016:

1. samling - 12. - 14. september

2. samling - 10. - 11. oktober

3. samling - 21. - 22. november

Samlingsdatoer emne 2 vår 2017:

Samling 1: 23.-25. januar

Samling 2:  6.-7.  mars

Samling 3: 24.-25. april

Eksamen: Onsdag 7. juni 

Evalueringsopplegg

Studiet evalueres både eksternt og internt

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L