Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
30
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1596
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2016/2017
Kontaktinformasjon

Jane Haugseth

jane.haugseth@hil.no

Tlf: 61288252

Tidligere års studieplaner
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
preview_COLOURBOX6184716

Ønsker du en styrket rolle som pedagogisk leder?

Studiet Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen er en profesjonsrettet videreutdanning på 30 studiepoeng som retter seg mot barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere i barnehagen som ønsker å videreutvikle sin lederkompetanse med fokus på læringsmiljø.

Det legges vekt på varierte læringsmetoder, både på samlingene på Lillehammer og mellom samlinger. Teori knyttes tett til praksis, og studentene gjennomfører utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

 Studiet er organisert som et deltidsstudium over ett år à to semester med studiestart i høstsemesteret 2016. 


Læringsmiljøet i barnehagen kan defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel.

Faglig innhold i studiet er knyttet opp mot fire hovedtema;

 1. Organisasjon og ledelse, 
 2. Pedagogisk ledelse, 
 3. Relasjoner 
 4. Samarbeid barnehage – hjem.

Her belyses barnehagens plass i samfunnet, det gitte samfunnsmandatet og det å være leder i barnehageorganisasjonen. Videre vektlegges ledelse av utviklingsarbeid og endringsprosesser i barnehagen, både fra et teoretisk perspektiv og gjennom et obligatorisk arbeid knyttet til pedagogisk praksis i barnehagen der studenten har sitt daglige virke. Relasjonens betydning i arbeidet med å etablere og utvikle barnehagen som arena for barns danning blir inngående behandlet, herunder også samarbeidet mellom barnehage og hjem. Det vil bli lagt vekt på hvordan utvikle gode strategier for analyse og vurdering av det pedagogiske miljøet, videre hvordan bygge et godt og inkluderende miljø for utvikling og læring. Mangfoldsperspektivet vil være gjennomgående. Undervisningen tar utgangspunkt i forskning og faglitteratur av nyere dato.


Opptakskrav


For å søke på studiet må du søke via Udir.no

Søkeportalen åpner 15.mars og søknadsfristen er 15.april

Søknaden vil bli sendt til Barnehageeiere som går inn og godkjenner søknader innen 1.mai

Utdanningsdirektoratet behandler søknadene innen 31. mai, da sendes søknadene til UH

Høgskolen sende rinformasjon til hver enkelt søker om hvordan de skal registrere seg på studiet. (dokumentasjon på opptakskrav må sendes inn.)

Studenter tas opp på grunnlag av utdanning som barnehagelærerutdanning eller tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte med en annen treårig pedagogisk utdanning som kvalifiserer for arbeid i barnehage. Søkere må også ha arbeid i barnehage gjennom studietiden.

Emnebeskrivelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
LÆPED1/1 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i
barnehagen
30 O 15 15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Studenten skal etter endt studium ha tilegnet og utviklet

 • Kunnskaper
  • om barnehagevirksomhetens rolle og betydning i samfunnet, herunder krav til barnehagevirksomheten og leders særlige ansvar
  • om rammeplanteori
  • om ledelse av lærings-, utviklings- og endringsarbeid i den pedagogiske virksomheten, herunder observasjon, vurdering og analyse, veiledning, teamledelse og profesjonsetikk
  • om faktorer av betydning for barns utvikling og et godt læringsmiljø, herunder kunnskap om nyere utviklingspsykologi, voksenrollens betydning, jevnaldringsrelasjonens betydning og prinsippene om tilpasset tilbud og inkludering
  • om betydning av og ansvar for samarbeid barnehage -hjem

 

 • Ferdigheter
  • i å tolke og vurdere grunnlagsdokumenter for barnehagevirksomheten, herunder å kunne forholde seg til ulike tolkninger av barnehagens samfunnsmandat
  • i å implementere en rammeplan
  • i å observere barns utvikling, læring og samspill i den pedagogiske virksomheten, og legge til rette for et inkluderende og utviklingsfremmende læringsmiljø
  • i å analysere og vurdere behovet for endrings- og utviklingsarbeid i egen virksomhet
  • i å initiere, legitimere, etablere, følge opp og gjennomføre et endrings- og utviklingsarbeid, herunder bruk av pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for veiledning i personalgruppa
  • i å etablere og vedlikeholde et godt samarbeid mellom barnehage og hjem

 

 • Generell kompetanse
  • til å forvalte barnehagens samfunnsmandat
  • til å organisere et pedagogisk miljø som ivaretar alle barns behov for og rett til omsorg, lek, læring og danning
  • til personalfaglig ledelse, herunder kompetanse til å lede et systematisk utviklings- og endringsarbeid
  • til å samarbeide med foresatte 
Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vil ha veksling mellom forelesninger, seminarer, diskusjoner, praktiske øvelser og oppgaveskriving. Studentene vil møte varierte uttrykksformer som vil gi muligheter for estetisk opplevelse og erkjennelse. Videre vil ulike medier inngå. Selvstendige arbeid med litteratur vil være sentralt.

Studiet er bygd opp med seks samlinger. Det er krav om 75 % oppmøte på samlinger. Studiet gjennomføres med varierte undervisningsformer og tillegg av nettressurser. Studentene skal gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass i løpet av studietiden. I forbindelse med dette skal det gjennomføres to arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Videre skal utviklingsarbeidet danne grunnlaget for en avsluttende eksamensrapport. Denne vurderes etter karaktersystemet A – F. Denne vurderingen utgjør også sluttkarakter for studiet.

Samlingene er lagt til følgende datoer for studieåret 2016/17:

 • 1. og 2. september 2016
 • 10. og 11. oktober 2016
 • 24. og 25. november 2016
 • 9. og 10. januar 2017
 • 23. og 24. februar 2017
 • 4. og 5. april 2017
Eksamen

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Videre vurderes sluttrapport i forbindelse med utviklingsarbeidet etter karaktersystemet A – F. Denne vurderingen utgjør også sluttkarakter for studiet.

Eksamensform:

Utviklingsarbeidet skal danne grunnlaget for en avsluttende eksamensrapport. Denne vurderes etter karaktersystemet A – F. 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L