Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Miljøpsykologi

Miljøpsykologi

Studielengde
4 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
120
Grad/ kompetanse
Master

Opptak

Lokalt opptak
Kode
3039
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2016/2018
Kontaktinformasjon

Svein Åge Johnsen

Reidulf Watten

Vedlegg
application/pdf Miljøpsykologi brosjyre 2016.pdf 972,64 kB
Tidligere års studieplaner
2015/2017
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Master i miljøpsykologi byplanlegging

Master i miljøpsykologi gir deg fordypning i hvordan mennesker påvirkes av sine omgivelser. Studiet fokuserer spesielt på hvordan fysiske og virtuelle omgivelser virker inn på menneskers adferd og mentale funksjonsevner.

Utdanningen representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap og vil dekke et behov på et område der det for øyeblikket ikke finnes dedikerte utdanningstilbud i Norge – verken på bachelor- eller mastergradsnivå. Særlig vektlegges kompetanse på samspill mellom mennesket og omgivelser/ miljø innenfor et bredt spekter av arbeids- og livsområder. Sentralt i studiet er også ulike aspekter ved universell utforming (UU). Kandidatene får en ny type framtidsrettet handlingskompetanse og ekspertise med høy relevans for arbeidsmarkedet både innenfor offentlig og privat sektor.

Naturlige samarbeidspartnere vil være arkitekter, by og regionplanleggere, designere, grafiske designere, utviklere av IT systemer, grupper som arbeider med organisasjonsutvikling, HR, personalarbeid, men også grupper som arbeider med forebyggende og helsefremmende virksomhet på systemnivå.

Målgruppen for studiet er personer med psykologibakgrunn som jobber eller tar sikte på å jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet.


Omgivelsene setter betingelsene 

Bruk av miljøpsykologisk ekspertise i planlegging kan blant annet sikre at fysiske omgivelser inne eller ute gis en slik utforming at de gir behagelige opplevelser, støtter menneskelig funksjonering og gir en god kontekst for informasjonsbearbeiding. Herunder hører kunnskap om betingelser for at fysiske omgivelser skal gi restituerende effekter, dvs bidra til gjenhenting fra stress og mental tretthet. Dette er en stadig viktigere problemstilling, ettersom de fleste mennesker i dag bor i byer eller tettbygde strøk med dårlig tilgang til natur og grøntarealer. Kunnskap om miljøpreferanser og om restituerende sider ved miljøet vil bidra til en bedre forståelse av hva slags miljøer som er gode for mennesker. Studentene vil få trening i å anvende slik kunnskap i arbeid med miljødesign som kan bidra til å bedre enkeltindividers, nabolags og lokalsamfunns sunnhet.

Masterstudentene deltar i prosjekter i næringslivet, blant annet i samarbeid med renovasjonsselskapene i regionen: Ser på fargevirvar i kildesortering

Utforming påvirker menneskelig atferd

Menneskelig atferd er en nøkkel til endring på miljøfeltet, og atferdsfaglig kunnskap må derfor utgjøre en viktig del av grunnlaget for fysisk planlegging spesielt og bærekraftig utvikling generelt. Det er et stort behov for kompetanse i forhold til utforming og sikring av fysiske miljøer som tilfredsstiller grunnleggende menneskelige behov, og som legger grunnlag trivsel og velferd i medisinsk og psykologisk forstand. Masterstudiet svarer på dette behovet ved å gi studentene en avansert teoretisk og praktisk skolering i miljøpsykologi. 

Universell utforming innebærer at alle våre omgivelser skal tilrettelegges for alle mennesker – begrepet inkluderer med andre ord både funksjonsfriske og alle typer av funksjonssvekkelser og funksjonshemninger. Dette omfatter ikke bare medisinske lidelser, bevegelseshemninger, sensoriske handicap osv. men også slike ting som leseferdighet, tallforståelse og problemløsningsevner. En del slike lesevansker kan lettes ved forbedringer i tekst og symbolutforming både for trykte og digitale medier. Metoder og verktøy for slike forbedringer er en del av kompetansekravene i universell utforming i HiLs mastergrad.

Studiet fokuserer også på praktiske metoder for optimalisering av produkters og tjenesters brukskvalitet og skal sette studentene i stand til å initiere, lede og utføre brukervennlighetsarbeid i prosjekt- og utviklingssammenheng.


Master i miljøpsykologi - studiets oppbygning Valgfrie emner

Valgemnet i 3. semester vil bygge opp under progresjonen og være nært knyttet til den enkelte students mastergradsoppgave. Disse emnene kan både være psykologiemner (se nedenfor), men også andre relevante emner både Høgskolen i Lillehammer og andre institusjoner.
Emner som tilbys på Høgskolen i Lillehammer innenfor psykologi er disse 3:

1) Anvendt gruppepsykologi – relasjonskompetanse, ledelse

2) Videregående analyse av kvalitative data

3) Psykologi, estetikk og arkitektur

Opptakskrav


Opptaksgrunnlaget er bachelorutdanning, Cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 180 studiepoeng, derav minst 90 studiepoeng med psykologiemner.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.

Emnebeskrivelser

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
MPSY3001 Miljøpsykologi - en innføring 10 O 10      
MPSY3002 Nevrovitenskap og persepsjon 10 O 10      
MPSY3003/1 Arbeidsmiljø: Human factors, stress og
helse
10 O 10      
MPSY3004 Miljøatferd 10 O   10    
MPSY3005 Forskningsmetode - videregående analyse
av kvantitative data
10 O   10    
MPSY3006 Virtuelt miljø, kognitiv design,
visuelle medier
10 O   10    
MPSY3007/1 Anvendt gruppepsykologi -
Endringsledelse og grønne endringer i
organisasjoner
10 V     10  
MPSY3008/1 Videregående analyse av kvalitative
data
10 V     10  
MPSY3009/1 Psykologi, estetikk, arkitektur 10 V     10  
MPSY3010/1 Masteroppgave - miljøpsykologi 40 O     10 30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Studiets oppbygging og progresjon

Mastergradsstudiet er et toårig heltidsstudium (120 stp). Studiet er sammensatt av emner på 10 studiepoeng samt en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng. Studiets oppbygging og progresjon ser slik ut.

 

4. semester

 

 

 

Masteroppgave   (40 stp: 30+10)

3. semester Valgfritt emne Valgfritt emne Praksis og forprosjekt masteroppgave
2. semester Miljøatferd Virtuelt miljø, kognitiv design, visuelle medier, Forskningsmetode – videregående analyse av   kvantitative data
1. semester Miljøpsykologi – en   innføring Nevrovitenskap og persepsjon   Arbeidsmiljø: Human   factors, stress og helse
 

10 stp

 

10 stp 10 stp

Læringsutbytte

Ved fullført studie vil kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Bevissthet på og kunnskaper om menneskelige faktorer og ulike brukeres behov og forutsetninger ved utforming av miljøer hvor mennesker ferdes. Dette kan være kontorlandskaper, skole og læringsmiljøer, trafikkmiljøer og andre offentlige rom.
 • Forskningsbasert kunnskap om miljøtilknyttede effekter på psykisk helse, trivsel, og effektiv fungering i ulike settinger fra innendørs til utendørs, i bymessige og naturomgivelser.
 • Kunnskapen vil knyttes til by og nærmiljøtiltak, bruk av natur som helsefremmende og trivselskapende tiltak, planlegging og design slik at studentene blir i stand til selv å planlegge slike tiltak.
 • Kunnskap om persepsjon og sansning. Kjennskap til grunnleggende perseptuelle fenomener, begreper og metoder innenfor området. Flere aspekter ved UU forutsetter grundig kunnskap om menneskets sanseapparat og reaksjoner.
 • Kunnskaper som omfatter arbeidslivets menneske-miljø tilpasninger, HMS, ergonomi og sikkerhet samt kjenne de viktigste ergonomiske problemstillingene og hvordan man tilnærmer seg slike problemstillinger ved hjelp av metodiske tilnærminger innenfor fagfeltet.
 • Kunnskap om stress (stressorer, reaksjoner, mestring og forebygging)
 • Kunnskap om gruppepsykologi og ledelse og prosjektstyring.
 • Kunnskap om forståelse og design av ulike sider ved menneske-IKT interaksjon, som brukergrensesnitt mot PC, instrumenter, display og andre trykte eller visuelle medier. Brukersentrerte metode.
 • Kunnskap om historisk utvikling, teoretiske perspektiver, forskning og anvendelse av positiv psykologi både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.
 • Kunnskap om miljøatferd og faktorer som påvirker slik atferd, og om gjennomføring av strategier for å fremme pro-miljø atferd.

Ferdigheter:

 • Skal tilegne seg et metodiske og faglig grunnlag for å utføre nødvendige målinger, registreringer og kartlegginger og å kunne iverksette forebyggende, atferdsrettede helse, produktivitets og trivselsmessige tiltak.
 • Kan håndtere ulike metodiske tilnærminger for kartlegging og vurdering av ulike tiltak i konkrete situasjoner.
 • Skal kunne velge hvilke metoder som skal benyttes for å evaluere målet for arbeidsaktiviteten og de krav arbeidsaktiviteten utsetter mennesket for.
 • Skal kunne evaluere avendelighetene til verktøy som benyttes og utformingen og anvendeligheten av informasjon som er til stede.
 • Skal utviklepraktisk kompetansei bruken av programpakker for multivariate analyser, som for eksempel R eller SPSS og Amos eller Mplus.
 • Ha tilegnet seg praktiske ferdigheter i samarbeid, ledelse og konflikthåndtering, bli klar over/utvikle egne roller i en samarbeidssituasjon.
 • Vil kunne utvikle løsninger for brukergrupper med funksjonshemninger og spesielle behov.

Generell kompetanse:

 • Skal kunne gjennomføre målrettet undervisnings og informasjonsarbeid, samt forsknings og utviklingsvirksomhet innenfor feltet både på faglig og tverrfaglig grunnlag.
 • Kunne arbeide som prosjektledere, premissleverandører eller som eksperter på brukskvalitet eller brukerorientert informasjonsarkitektur i utvikling av kommersiell programvare, pedagogisk programvare, multimedieapplikasjoner, elektroniske publikasjoner, e-læringsapplikasjoner, kommersielle og offentlige web-tjenester, brukerdialoger og brukergrensesnitt i interaktive systemer
 • Fullført studium gir studentene en ny type handlingskompetanse som har relevans både for privat næringsliv og offentlig forvaltning.
 • Kandidatene vil ha kompetanse på et område der det for øyeblikket ikke finnes dedikerte utdanningstilbud i Norge – verken på bachelor- eller mastergradsnivå.
 • Miljøpsykologi er utpreget tverrfaglig og kandidatene vil derfor få grundig opplæring i gruppepsykologi, organisasjonsutvikling og ledelse og få utviklet god, personlig relasjonskompetanse.
 • Skal kunne gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, forholde seg kritisk, konstruktivt og analytisk til vitenskapelig arbeid, skal kunne anvende relevant forskningsmetodikk og være forskningsetisk bevisst.
Undervisnings- og læringsmetode

Det vil anvendes flere og varierte undervisnings- og arbeidsformer: Forelesninger, seminarer, studentkollokvier, individuell og gruppeveiledning, samt ulike typer av prosjektarbeid. I tillegg vil det være aktiv bruk av nett-basert og interaktive undervisningsformer. Arbeidsformene vil variere med de enkelte emner.

Yrkesmuligheter

Målgruppen for studiet er personer med psykologibakgrunn som jobber eller tar sikte på å jobbe med miljøspørsmål, helsefremmende tiltak, produktivitet og livskvalitet innen næringsliv og offentlig virksomhet.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L