HiL > Norsk filmhistorie

Skriv ut Skriv ut

Norsk filmhistorie

Studielengde
1 semester på deltid
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
15
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
NORFILM
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2016
Kontaktinformasjon

Tore Helseth

Studiekostnader
Semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP).
Tidligere års studieplaner
2015
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Norsk filmhistorie er et nettbasert deltidsstudium på 15 studiepoeng, som går over ett semester. Det passer for alle med interesse for filmhistorie i sin allminnelighet og norsk film i særdeleshet. Det kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et av valgemnene i de ulike bachelorstudiene ved HiL. Opptakskravet er generell studiekompetanse/realkompetanse.

Studiet gir deg en mulighet til å fordype deg i norsk filmhistorie. Innfallsvinklene til studiet vil være flere. Utviklingen av norsk film belyses med utgangspunkt i filmenes estetikk slik denne kommer til uttrykk gjennom sentrale norske filmskapere og deres verk, men også i forhold til den generelle samfunnsutviklingen i Norge i det 20.århundret. Dette gir studiet både en estetisk og samfunnsmessig forankring.

Gjennom studiet vil du få:

  • God oversikt over utviklingen innen norsk filmproduksjon
  • Kjennskap til de viktigste filmene og aktørene i norsk filmhistorie
  • Bakgrunn for å kunne vurdere trender i norsk filmproduksjon i lys av (medie)politiske, kulturelle, teknologiske og økonomiske forhold i samtiden
  • Evne til gjennomføre en næranalyse av film

Studiet starter med en introduksjonssamling i begynnelsen av semesteret, og er ellers lagt opp som selvstudium av pensumtekster og filmer. Det er utarbeidet studieark som vil knytte pensum og oppgaver nærmere til den kronologien for norsk filmhistorie som dette kurset opererer med. Faglærer er tilgjengelig for veiledning på nett og telefon. Alle pensumfilmer er tilgjengelige gjennom internettportalen filmarkivet.no. Studentene anbefales også å etablere kollokviegrupper og nettbaserte diskusjonsgrupper.

Det skal leveres tre obligatoriske oppgaver i løpet av studiet knyttet til studiets læringsmål, hver på 3-5 sider. Disse må være levert og godkjent før man kan gå opp til eksamen. Studiet avsluttes med en skriftlig hjemme-eksamen over tre uker, med påfølgende muntlig eksamen.

Studiet har ingen studieavgift. Det betales kun ordinær semesteravgift samt utgifter til pensumlitteratur og skolemateriell.


Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
NORFILM/1 Norsk filmhistorie 15 O  
Sum: 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Undervisnings- og læringsmetode

Nettbasert selvstudium, nettbaserte diskusjonsgrupper, nettbaserte filmvisninger og veiledning.

Studiet tilbys hvert semester som et fleksibelt deltidsstudium på 15 studiepoeng. Normert studietid er ett semester, men kan etter avtale gjennomføres over lengre tid.

Studiet innledes med en samling i begynnelsen av semesteret. Samlingen vil gi en introduksjon til filmhistorie- og analyse. Her vil det dessuten bli gitt opplæring i bruk av Fronter, som er den digitale læringsplattformen for kurset. Studiet forutsetter bredbåndet internettilgang.

Utover dette er studiet lagt opp som selvstudium av pensumtekster- og filmer. Vi anbefaler imidlertid etablering av kollokviegrupper eller nettbaserte diskusjonsgrupper i forbindelse med gjennomføring av studiets arbeidskrav. Faglærer er tilgjengelig for veiledning på nett og telefon. Alle pensumfilmer (og en mengde andre nye og gamle norske filmer både spillefilmer, reklame- og dokumentarfilmer) er tilgjengelig gjennom internettportalen filmarkivet.no.

Kurset er basert på selvstudium av pensumtekster- og filmer. I tillegg er det utarbeidet "studieark" som vil knytte pensum og arbeidsoppgaver nærmere til den kronlogien for norsk filmhistorie som dette kurset opererer med.

Eksamen

Studentene må i løpet av studiet levere tre obligatoriske arbeidskrav. Her kan man velge mellom flere oppgitte oppgaver knyttet til studiets læringsmål. Disse tekstene, hver på 3-5 sider, skal være levert og godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Studiet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen over 3 uker (12-14 s.), supplert av muntlig eksamen (ev. via nett-/telefon). Hjemmeeksamen vurderes med bokstavkarakter A-F. Muntlig overprøving gir mulighet for justering av karakteren.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L