Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > NY GIV - Regning

NY GIV - Regning

Studielengde
Et semester
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
7,5
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1588
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2015
Kontaktinformasjon

Marianne Sveen

Tidligere års studieplaner
2013/2014
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Ny GIV var regjeringens satsning for å øke gjennomføring i videregående opplæring 2010-2013, og fokuserte på lavtpresterende elever. Opplæringsprinsipper og fokus i satsningen harmonerer godt med andre satsninger i norsk skole, og kan overføres til å gjelde på alle trinn og med alle elevgrupper. Ny GIV-koordinatorer og "Oppvekstprogrammet" i Nord-Trøndelag har gitt Høgskolen i Lillehammer i oppdrag å gjennomføre studietilbud i Ny GIV regneopplæring for lærere på mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn i Nord-Trøndelag, og studiet kan foreløpig kun gjennomføres for denne målgruppa.Opptakskrav


Bachelorutdanning, cand.mag eller tilsvarende utdanning med minimum 180 studiepoeng og PPU. Alle former for lærerutdanning gir grunnlag for opptak.

Studiet er kun åpent for lærere fra Nord-Trøndelag.

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Ved sluttført studie skal studentene ha:

 • Kunnskaper - studentene har kunnskap om
  • prinsipper for god vurderingspraksis og læringsledelse, relasjonsarbeid og bruk av læringsstrategier
  • prinsipper og gode metoder for regneopplæring
  • svakt presterende elevers motivasjon, vilje og læring
 • Ferdigheter - studentene kan ut fra prinsipper og kunnskap
  • planlegge og gjennomføre gode læringsforløp med vekt på grunnleggende ferdigheter innen regning, i korte, mellomlange og lange tidsspenn.
 • Generell kompetanse - studentene
  • viser bevissthet om kompleksitet i undervisning og læring
  • reflekterer kritisk over egen praksis

 Studiet har 50% overlapp med Ny GIV - Lese-og skriveopplæring, da halvparten er generell praktisk pedagogikk.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiets mål skal nås gjennom undervisning på samlinger og aktiv egenaktivitet på samlinger og mellom samlingene, blant annet utprøving i egen praksis, refleksjonsoppgaver og lesing av litteratur. Det arrangeres to samlinger a to dager. Egenaktivitet mellom samlinger styres gjennom formulerte arbeidskrav, som må være fullført før man går opp til eksamen. Det legges opp til stor grad av erfaringsdeling og hverandrevurdering i studiet, men det blir også noe veiledning fra undervisningspersonellet.

Studentene gjennomfører en praksisutprøving og dokumenterer refleksjoner knyttet til dette i skriftlig form. I tillegg legges det ut nettbaserte diskusjoner der deltakerne poster innlegg som arbeidskrav. Det kreves også deltakelse i hverandrevurdering.

Eksamen

Det gjennomføres en 24 timers hjemmeeksamen på slutten av emnet som vurderes med karakter A-F

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L