Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Rettsvitenskap

Rettsvitenskap

Bachelor i rettsvitenskap (kull 2016 - 2019)
Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor

Opptak

Samordna opptak
Kode
210526
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2016/2019
Kontaktinformasjon

Seksjonsleder:
 Professor dr. juris Geir Stenseth

Tidligere års studieplaner
2013/2016
2015/2018
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

 

Er du interessert i lov og rett, og tolkning av lover og regler?

Studiet gir kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Studentene øves i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses.

Ved gjennomført Bachelor i rettsvitenskap skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som tilfredsstiller de krav som stilles i offentlig og privat virksomhet når det gjelder utøvelse av oppgaver som krever evne til å forstå og anvende regelverket innen nærmere avgrensede områder.

Yrkesmuligheter
Med en bachelorgrad i rettsvitenskap vil man kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten, helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og industri, bank og forsikring m.v) og i organisasjonslivet.

Videre utdanning

Videre masterstudier i rettsvitenskap:

Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Høgskolen i Lillehammer kvalifiserer til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen. For å kunne konkurrere om opptak der, må søker ha et karaktersnitt på C eller bedre i de karakterbelagte emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Se nærmere

Bachelorkandidater fra Høgskolen i Lillehammer som blir tatt opp på de ordinære masterprogrammene i rettsvitenskap, kan ifølge universitetsloven søke om fritak fra eksamener ved de juridiske fakultetene. Fakultetene har gitt forhåndsgodkjennelser som angitt nedenfor:

 a)      Bachelorgrad i rettsvitenskap godskrives som 1., 2. og 3. studieår i masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, se nærmere (kapittel 5).

b)      Enkeltemner i bachelorgraden i rettsvitenskap er forhåndsgodkjent ved Det juridiske fakultet i Oslo (se tabell i lenken nedenfor for enkeltvis fagoversikt). Det juridiske fakultet i Oslo vurderer for tiden innpasningsmuligheten for bachelorgraden i sin helhet, eventuelt med krav om tilleggsemner, se nærmere 

Slik godskriving som omhandles i dette punktet, krever opptak til de ordinære femårige masterprogrammene i rettsvitenskap, og alt opptak til disse programmene går via Samorda opptak.

Bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer også til opptak til Master in Public Administration (MPA) ved HiL.Studiemodell Bachelor i rettsvitenskap

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Innpass av høyere utdanning
Søkere med Årsstudium i rettsvitenskap kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår. 

Dersom du får opptak til studiet, og allerede har høyere utdanning, kan du søke om å få dette innpasset i graden din. Vi foretar en faglig vurdering om tidligere utdanningen kan innpasses. Søknad om innpassing sendes til studieadministrasjonen og må vedlegges attestert kopi av vitnemål/karakterutskrift, pensumliste og emnebeskrivelser fra studiet/emnene som det søkes innpass for.

Følgende årsstudier fra andre institusjoner kan godkjennes som fritak fra første år Bachelor i rettsvitenskap:

  • Høgskulen i Sogn og Fjordane
  • Universitetet i Bergen

Øvrige studier og emner vurderes ut fra en faglig vurdering.

Emnestruktur Bachelor i rettsvitenskap

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
JUS1007/2 Examen Philosophicum for jurister 10 O 10          
JUS1002/1 Arve- og familierett 12 O 12          
JUS1001/1 Juridisk metode/rettskildelære 8 O 4 4        
JUS1003/1 Forvaltningsrett I 10 O 4 6        
JUS1005/2 Examen Facultatum for jurister 10 O   10        
JUS1004/1 Kontraktsrett I 10 O   10        
JUS2001/1 Kontraktsrett II 15 O     15      
JUS2003/2 Tingsrett 15 O     15      
JUS2002/1 Pengekravsrett 10 O       10    
JUS1006/1 Arbeidsrett 10 O       10    
JUS2004/1 Erstatningsrett 10 O       10    
JUS2007/2 Western Legal Culture – Comparative
History and Theory of Legal Methods
15 O         15  
JUS2006/1 Norske og internasjonale rettslige
institusjoner
16 O         13 3
JUS2008/1 Menneskerettigheter 12 O           12
JUS2005/2 Forvaltningsrett II 17 O           17
Sum: 30 30 30 30 28 32
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Tilleggsemne

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  Sommer
JUS1051/1 Dynamisk tingsrett 6 V 6
Sum: 6
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Bachelorstudiet i rettsvitenskap er et treårig studium i juridiske emner. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Gjennom BA-studium i juss øves studentene i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses.

Ved gjennomført bachelorstudium i rettsvitenskap skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som tilfredsstiller de krav som stilles i offentlig og privat virksomhet når det gjelder utøvelse av oppgaver som krever evne til å forstå og anvende regelverket innen nærmere avgrensede områder. Dette inkluderer kunnskap om sentrale deler av norsk rett og om utvalgte deler av internasjonal rett, og evne til å skaffe seg ny juridisk kunnskap. Gjennom studiet skal studentene videre utvikle evnen til faglig samhandling med andre, til rettspolitisk tenkning og til formidling av faglig innsikt.

Bachelorstudiet i rettsvitenskap består av i alt 180 studiepoeng. Det er sammensatt av en rekke emner som undervises fortløpende og hvor det også arrangeres eksamen fortløpende.

Den faglige utviklingen i bachelorstudiet i rettsvitenskap, går dels i bredden. Gjennom studiet blir stadig nye felter av samfunnet og privatlivet belyses juridisk. Dette må imidlertid også forstås som en type fordypning etter som det i sum gir en bedre helhetsforståelse av rettssystemet og sammenhengen mellom reglene.

Studiet bygger i dybden også på en mer direkte måte i det at to fag undervises i to bolker (to emner). Det er faget forvaltningsrett og faget kontraktsrett. Disse fagene undervises begge i første år, og tas opp igjen i henholdsvis andre og tredje studieår. Andre gang disse fagene settes på studieplanen, vil fagene bli mer utdypende belyst og undervisningen vil forutsette og ta utgangspunkt i det som ble lagt fram første gang fagene ble undervist.

Den mest grunnleggende måten bachelorstudiet fungerer utdypende på, er imidlertid med hensyn til juridisk metode. Det skjer for det første gjennom at faget juridisk metode undervises i første studieår og tas opp igjen på tredje studieår hvor problemstillingene utdypes i forhold til første studieår. På tredje studieår vil studentene ha nødvendig forutsetning for en fordypning gjennom de kunnskapene de i løpet av studiet har fått om praktiske juridiske eksempler. Ut over dette vil metoden være implisitt i den undervisningen som gis i de praktiske fagene, slik at studentene gradvis utvikler en mer bevisst og fortrolig holdning til metodespørsmål.

Emnene som undervises første år, gir en grunnleggende innføring i juridisk metode og innholder emner både fra det privatrettslige og offentligrettslige området. Emnene i løpet av andre undervisningsår, er konsentrert rundt emner innen det privatrettslige området, mens tredje studieår inneholder emner fra det offentligrettslige området.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene på hvert emne i studiet vil være slik:

  • Selvstudium av kildetekster og lærebøker
  • Forelesning
  • Gruppearbeid med besøk av lærer
  • Kollokviearbeid
  • Oppgaveløsning

Normalt vil hvert emne inneholde slike arbeidskrav:

  • deltakelse i emne- og skriveseminar, eller undervisning og oppgaveløsning i storgrupper
  • skrive, innlevere og få godkjent individuell besvarelse
Eksamen

Evalueringsformer er beskrevet i emnebeskrivelsene. I de fleste emner dreier det seg om skriftlig skoleeksamen. For alle emner gjelder det at eksamensbesvarelsene sensureres av to sensorer, hvorav minst 1 skal være ekstern. Ordinær eksamen avholdes i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes. Ny og utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres normalt senest i løpet av påfølgende semester.

Det inngår ikke bacheloroppgave i bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Utenlandsopphold

Det er foreløpig ikke tilbud om utenlandsopphold i bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Yrkesmuligheter

En kandidat med 3-årig Bachelor i rettsvitenskap vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og industri, bank og forsikring, utredere og assistenter for advokater m.v) og i organisasjonslivet. Kandidatene får grunnlag for å utvikle en kompetanse som er fullt ut tilfredsstillende for det meste av den juridiske/administrative virksomhet som foregår utenfor rettsapparatet.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L