Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Rettsvitenskap

Rettsvitenskap

Bachelor i rettsvitenskap (kull 2017 - 2020)
Studielengde
3 år
Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
180
Grad/ kompetanse
Bachelor

Opptak

Samordna opptak
Kode
210526
Avdeling
Avdeling for samfunnsvitenskap
Kull
2017/2020
Kontaktinformasjon

Seksjonsleder:
 Professor dr. juris Geir Stenseth

Vedlegg
application/pdf Velkomstbrev Rettsvitenskap 2017.pdf 150,08 kB
Tidligere års studieplaner
2013/2016
2015/2018
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Er du interessert i lov og rett, og tolkning av lover og regler?

Studiet gir kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Studentene øves i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses.

Ved gjennomført Bachelor i rettsvitenskap skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som tilfredsstiller de krav som stilles i offentlig og privat virksomhet når det gjelder utøvelse av oppgaver som krever evne til å forstå og anvende regelverket innen nærmere avgrensede områder.

Yrkesmuligheter
Med en bachelorgrad i rettsvitenskap vil man kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten, helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og industri, bank og forsikring m.v) og i organisasjonslivet.

Videre utdanning

Videre masterstudier i rettsvitenskap:

Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Høgskolen i Innlandet - Lillehammer kvalifiserer til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen. For å kunne konkurrere om opptak der, må søker ha et karaktersnitt på C eller bedre i de karakterbelagte emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Se nærmere

Bachelorkandidater fra Høgskolen i Innlandet - Lillehammer som blir tatt opp på de ordinære masterprogrammene i rettsvitenskap, kan ifølge universitetsloven søke om fritak fra eksamener ved de juridiske fakultetene. Fakultetene har gitt forhåndsgodkjennelser som angitt nedenfor:

 a)      Bachelorgrad i rettsvitenskap godskrives som 1., 2. og 3. studieår i masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, se nærmere (kapittel 5).

b)      Enkeltemner i bachelorgraden i rettsvitenskap er forhåndsgodkjent ved Det juridiske fakultet i Oslo (se tabell i lenken nedenfor for enkeltvis fagoversikt). Det juridiske fakultet i Oslo vurderer for tiden innpasningsmuligheten for bachelorgraden i sin helhet, eventuelt med krav om tilleggsemner, se nærmere 

Slik godskriving som omhandles i dette punktet, krever opptak til de ordinære femårige masterprogrammene i rettsvitenskap, og alt opptak til disse programmene går via Samorda opptak.

Bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer også til opptak til Master in Public Administration (MPA) ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.


Studiet skal gi studentene grundige kunnskaper om sentrale juridiske begreper, metode og verdier. Det oppøver og stiller krav til en kritisk, objektiv og selvstendig tilnærmingsmåte ved behandlingen av rettslige problemer. Studiet omfatter således både emnene ex. phil. og ex. fac. for juss-studenter og særskilte emner om juridisk metode, både nasjonal og internasjonal.

Studiet skal gi en grundig innføring i de viktigste rettsområder innen både privat og offentlig rettslig virksomhet. Det omfatter privatrettslige emner som kontraktsrett, tingsrett, pengekrav, erstatningsrett, arve- og familierett og arbeidsrett. Det omfatter videre offentligrettslige regler om forvaltningens oppbygging, saksbehandling og kompetanse, derunder enkeltindividets rettigheter og plikter i forhold til forvaltningen.

Studiet skal videre gi studentene et internasjonalt perspektiv på jussen. Det gir således en innføring i norske og internasjonale rettslige institusjoner, i menneskerettigheter, og i de vestlige rettskulturene og deres historiske utvikling.

Det er et mål at studentene gjennom studiet skal utvikle evne til rettspolitisk tenkning, formidling av faglig innsikt og faglig samhandling med andre.


Studiemodell Bachelor i rettsvitenskap

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Innpass av høyere utdanning
Søkere med Årsstudium i rettsvitenskap kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår. 

Dersom du får opptak til studiet, og allerede har høyere utdanning, kan du søke om å få dette innpasset i graden din. Vi foretar en faglig vurdering om tidligere utdanningen kan innpasses. Søknad om innpassing sendes til studieadministrasjonen og må vedlegges attestert kopi av vitnemål/karakterutskrift, pensumliste og emnebeskrivelser fra studiet/emnene som det søkes innpass for.

Følgende årsstudier fra andre institusjoner kan godkjennes som fritak fra første år Bachelor i rettsvitenskap:

 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Universitetet i Bergen

Øvrige studier og emner vurderes ut fra en faglig vurdering.

Emnestruktur Bachelor i rettsvitenskap

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
JUS1007/2 Examen Philosophicum for jurister 10 O 10          
JUS1002/1 Arve- og familierett 12 O 12          
JUS1001/1 Juridisk metode/rettskildelære 8 O 4 4        
JUS1003/1 Forvaltningsrett I 10 O 4 6        
JUS1005/2 Examen Facultatum for jurister 10 O   10        
JUS1004/1 Kontraktsrett I 10 O   10        
JUS2001/1 Kontraktsrett II 15 O     15      
JUS2003/2 Tingsrett 15 O     15      
JUS2002/1 Pengekravsrett 10 O       10    
JUS1006/1 Arbeidsrett 10 O       10    
JUS2004/1 Erstatningsrett 10 O       10    
JUS2007/2 Western Legal Culture – Comparative
History and Theory of Legal Methods
15 O         15  
JUS2006/1 Norske og internasjonale rettslige
institusjoner
16 O         13 3
JUS2008/1 Menneskerettigheter 12 O           12
JUS2005/2 Forvaltningsrett II 17 O           17
Sum: 30 30 30 30 28 32
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Tilleggsemne

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  Sommer
JUS1051/1 Dynamisk tingsrett 6 V 6
Sum: 6
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om juridiske begreper, metode og verdier
 • Ha kunnskap om sentrale privatrettslige rettsområder
 • Ha kunnskap om sentrale offentligrettslige rettsområder
 • Ha grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom internasjonal og nasjonal rett og om retten i et historisk perspektiv

Ferdigheter

 • Kunne anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger på en selvstendig måte
 • Kunne identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold
 • Kunne argumentere tydelig og presist for et rettslig standpunkt
 • Kunne tilegne seg ny juridisk kunnskap

Generell kompetanse

Ved gjennomført bachelorstudium i juss skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å mestre spesialiserte juridiske arbeidsoppgaver, derunder å finne frem til rettskilder og å anvende regelverket for å løse nye rettslige problemer.  Dette inkluderer i tillegg til kunnskap om sentrale deler av norsk rett også kunnskap om utvalgte deler av internasjonal rett og evne til å skaffe seg ny juridisk kunnskap. Kandidatene skal også ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å forstå sammenhenger mellom retten og samfunnet og å reflektere over jussens samfunnsmessige betydning. 

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene på hvert emne i studiet vil være slik:

 • Selvstudium av kildetekster og lærebøker
 • Forelesning
 • Gruppearbeid med besøk av lærer
 • Kollokviearbeid
 • Oppgaveløsning

Normalt vil hvert emne inneholde slike arbeidskrav:

 • deltakelse i emne- og skriveseminar, eller undervisning og oppgaveløsning i storgrupper
 • skrive, innlevere og få godkjent individuell besvarelse
Eksamen

Evalueringsformer er beskrevet i emnebeskrivelsene. I de fleste emner dreier det seg om skriftlig skoleeksamen. For alle emner gjelder det at eksamensbesvarelsene sensureres av to sensorer, hvorav minst 1 skal være ekstern. Ordinær eksamen avholdes i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes. Ny og utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres normalt senest i løpet av påfølgende semester.

Det inngår ikke bacheloroppgave i bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Informasjonskompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Utenlandsopphold

Det er foreløpig ikke tilbud om utenlandsopphold i bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Yrkesmuligheter

En kandidat med 3-årig Bachelor i rettsvitenskap vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og industri, bank og forsikring, utredere og assistenter for advokater m.v) og i organisasjonslivet. Kandidatene får grunnlag for å utvikle en kompetanse som er fullt ut tilfredsstillende for det meste av den juridiske/administrative virksomhet som foregår utenfor rettsapparatet.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L