Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering

Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering

Studielengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
30
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1508
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2016/2017
Kontaktinformasjon

Emneansvarlig:
Lise Mette Lie

Vedlegg
application/msword Velkomstbrev til DESPEstudenter høst 2016.doc 43,50 kB
Tidligere års studieplaner
2013/2014
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Studiet vil være særlig egnet for personer som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avvikskproblemer og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Studiet er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid. Undervisningen på HIL er lagt til fredag ettermiddag/kveld og lørdag på dagtid med tre samlinger pr. semester. I tillegg vil undervisingen være nettbasert.

Det er krav om 75% deltagelse på undervisningen og godkjente arbeidskrav for å få rett til å gå opp til eksamen.Opptakskrav


60 studiepoeng pedagogikk/sosialpedagogikk. Søkere med bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid, bachelor i vernepleie, bachelor i psykologi, lærerutdanning og førskolelærerutdanning er kvalifisert for opptak. Ved oversøkning til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
DESP2001 Deltakelse og marginalisering del I og
II - videreutdanning
30 O 15 15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Faglig innhold/læringsutbytte

Studiet går over to semestre med temaet Deltagelse og marginalisering I i ett semester og temaet Deltagelse og marginalisering II neste semester. Hvert tema har et omfang på 15 stp.

Generell beskrivelse av studiet:   

Tema Ivil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken

Tema IIbygger på emne I. Studentene vil her få en innføring i spesialpedagogisk arbeid: Formulering av mål, utvikling av ulike spesialpedagogiske tiltak, analyser og vurdering av læreprosesser. Dialogens betydning og utfordring settes i fokus i forhold til etisk ansvar og samhandling på ulike nivå og med ulike instanser som angår den spesialpedagogiske praksis.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i hjelpeapparatets oppbygning og funksjon, strategier innen spesialpedagogisk arbeid, didaktiske overveielser og valg, strategier for inkludering, ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak

Læringsutbytte

Ved slutten av studiet skal studentene ha:

 • Ha kjennskap til ulike perspektiver på og tilnærminger til annerledeshet.
 • Kunne gjøre rede for lovverk og sentrale styrende ideologier for barnehage og skole.
 • Ha innsikt i spesialpedagogikkens historie, tradisjon, selvforståelse og plass i samfunnet
 • Evne til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger og valg.
 • Evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
 • Evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger
 • Innsikt i og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
 • Ferdigheter til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
 • Evne til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon.
 • Kunnskap om saksgang og opplæringens dokumentasjon ved enkeltvedtak
 • Kunnskap om årsaksforhold og praktisk pedagogiske utfordringer i møte med ulike funksjonsvansker og ulike strategier i arbeid med spesialpedagogiske tiltak.
 • Kunnskap om dialog og samarbeid.
 • Evne til å identifisere mangler i egen kunnskap og kompetanse, samt se grensene for det mandat som tillegges den stilling man innehar, som grunnlag for å søke hjelp og støtte i sitt arbeid.
 • Bevisst bruk av språk, muntlig og skriftlig, sett i lys av språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse.
Undervisnings- og læringsmetode

Pensumstoff og aktuelle faglige problemstillinger behandles i forelesninger, nettbasert forelesning, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, kollegaveiledning og diskusjoner.  

Studiet er tilrettelagt på deltid særskilt rettet mot personer som er i arbeid.

Eksamen

Tema I har fire arbeidskrav som må godkjennes før eksamen:

 • En gruppeoppgave på maksimalt 6000 ord med tilhørende evalueringsseminar
 • tre individuelle oppgaver på ca 500 ord.

Tema II har fire arbeidskrav som må godkjennes før eksamen:

 • En individuell oppgave på maksimalt 3000 ord
 • Tre individuelle oppgaver a ca 500 ord.  

Det kreves 75% frammøte på undervisning og seminar for å få gå opp til eksamen.

Eksamen: Muntlig presentasjon 

Det skal før muntlig eksamen skrives et refleksjonsnotat over arbeidskravene. Refleksjonsnotatet inngår i mappen sammen med en gruppeoppgave (fra emne I) og tre individuelle oppgaver (to oppgaver a 500 ord og en oppgave på maksimalt 3000 ord fra tema II). Mappen utgjør et grunnlag som sensorene har for å vurdere den muntlige prestasjonen som studentene gjennomfører. Det kreves godkjent mappe for å gå opp til eksamen.      

På eksamen gis det karakterer mellom A og F – hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. Det er den muntlige presentasjonen som er karaktergivende. Mappen skal ikke sensureres. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

  

Informasjonskompetanse

Studentene skal som del av studiet utvikle ferdigheter i å finne fram til og vurdere kilder av ulike slag og anvende disse som del av sitt arbeid med emnet.

Yrkesmuligheter

Studiet vil være særlig egnet for førskolelærere og lærere i grunn- og videregående skole, men vil også passe for andre yrkesgrupper som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblem og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L