Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Språk, lesing, skriving – utvikling og vansker

Språk, lesing, skriving – utvikling og vansker

Foto: Anne Mette Bjørgen
Studielengde
2 semestre
Heltid/ deltid
Deltid
Antall studiepoeng
30
Grad/ kompetanse
Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak
Kode
1577
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2016/2017
Kontaktinformasjon

Fagansvarlig
Synnøve Myklestad

Tidligere års studieplaner
2013/2014
2015/2016
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å disse områdene i sammenheng. Tidlig innsats her kan forebygge utvikling av vansker på flere områder senere, i utdanningsløp og i voksenlivet. Derfor tilbys studiet som etter- og videreutdanning, rettet mot personer som arbeider med barn og unge, fra førskolealder til voksen alder. Studiet passer for de som har pedagogiske oppgaver og veiledende og konsultative oppgaver, m.a. i pp-tjeneste og i veiledningstjenester. Det kan tas som kompetansegivende videreutdanning på masternivå og kan innpasses i masterstudiet i spesialpedagogikk. Studiet kan gjennomføres som frittstående emne, uten å være del av mastergrad. Fagfolk med bred kompetanse fra forskning og praksis deltar i undervisning og veiledning i gjennomføring av undervisningen.

Studiet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter læringsformen også to mindre feltarbeid for utprøving av kartleggingsverktøy. Første del av studiet tar opp språk og kommunikasjon, som sentralt kunnskapsgrunnlag for andre del, lesing og skriving. Gjennom hele studiet tar en opp både vanlig og uvanlig utviklings- og læringsforløp.Opptakskrav


Opptakskrav er bachelorutdanning, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. Krav til opptak er at utdanningen inneholder minimum 80 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Avlagt allmennlærer-eller førskolelærerutdanning gir grunnlag for opptak. Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie med tilleggsutdanning på minimum 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk gir også grunnlag for opptak.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom det gir et bedre snitt. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng

Emnebeskrivelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SPE3007/1 Språk, lesing og skriving 30 O 15 15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Forkunnskaper som kreves

Studenten må kunne lese engelsk faglitteratur.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet går over to semestre og er samlingsbasert.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L