Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Vitenskapsteori og forskningsetikk

Vitenskapsteori og forskningsetikk

Heltid/ deltid
Heltid
Antall studiepoeng
10
Grad/ kompetanse
PhD/Forskerutdanning

Opptak

Kode
10001
Avdeling
Avdeling for pedagogikk- og sosialfag
Kull
2011/2012
Kontaktinformasjon

Steffan Snævarr

Tidligere års studieplaner
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000

Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske posisjoner som empirisme og positivisme, rasjonalisme, fenomenologi og hermeneutikk, kritisk teori samt poststrukturalisme og postmodernisme. Sentrale debatter som tas opp er: empirisme og positivisme og kritikken av disse posisjonene, vitenskapelige revolusjoner og relativisme, kjønn og vitenskap, feministisk epistemologi den språklige vendingen i samfunnsvitenskapen (Habermas), den ontologiske vendingen i samfunnsvitenskapen (Giddens, Bhaskar), kritisk realisme, poststrukturalisme og postmodernisme.
Disse debattene følges opp med en fordypning i kritisk realisme og i metaforer og narrativer i vitenskapen. Kritisk realisme er et forsøk på å forene eller overskride skillet mellom empiristiske, rasjonalistiske og fortolkende posisjoner. Dette er en vitenskapsteoretisk posisjon som har fått betydning både i sammenheng med forståelsen av naturvitenskap og spesielt i samfunnsvitenskapene i de senere år. Videre gis det en fordypning i hvilken betydning metaforer og narrativer har i vitenskap og i vitenskapelig arbeid. Fordypning i kritisk realisme og i metaforer og narrativer gir mulighet til en kritisk drøfting av ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og forholdet mellom ulike disipliner. Dette gir en kritisk tilgang til å drøfte multidisiplinaritet og interdisiplinaritet ut fra et vitenskapsteoretisk perspektiv. Kurset innholder også forskningsetisk refleksjon knyttet til de ulike vitenskapsteoretiske posisjonene.


Mer om innholdet se emnebeskrivelse


Opptakskrav


Kompetansekravet er at studenten/doktoranden er registrert på en forskerutdanning eller har minimum mastergrad eller tilsvarende.

Emnebeskrivelse

Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
BUK4001 Vitenskapsteori og forskningssetikk 10 O 10
Sum: 10
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Se hele studieplanen..

Forkunnskaper som kreves

Kompetansekravet er at studenten/doktoranden er registrert på en forskerutdanning eller har minimum mastergrad eller tilsvarende.

For mer om opptak til kurset se her

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L