Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studiekvalitet

Høgskolen i Lillehammer - utdanning i utvikling

HiL har som mål å tilby utdanning av høy kvalitet, basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid samt erfaringskunnskap.

Alle studiene ved HiL er gjenstand for systematiske evalueringer. Disse skal bidra til at studiekvaliteten er i utvikling basert på gode data og relevante indikatorer. Kvalitetsarbeidet skal være slik innrettet at læringsmålene settes opp etter de krav studentene møter i arbeidslivet og slik reflekterer utviklingstrendene i samfunnet.

Kvalitetsarbeidet skal særlig være konsentrert om tre forhold som er spesielt viktige for studentenes læring og læringsutbytte:

  • innholdet i studieprogrammene
  • undervisningen
  • læringsmiljøet

Fagavdelingene stiller opp mål og tiltak for god studiekvalitet. Målene for studiekvalitet og læringsutbytte på det enkelte studium skal fremgå av studieplanene. Målene skal være realistiske og målbare, og de skal reflektere faglig standard innenfor fagfeltene.

Les mer om de overordnete prinsippene for kvalitetssystemet og retningslinjene for kvalitetsarbeidet:
 

PRINSIPPDOKUMENT   RETNINGSLINJER
Prinsippdokumentet sier noe om de overordnete føringene for hvordan kvaliteten ved høgskolens utdanningsvirksomhet skal sikres og utvikles.   Retningslinjene gir en mer utfyllende beskrivelse av hvordan kvalitet skal sikres og utvikles i tråd med de overordnete prinsippene.
     
KVALITETSSIRKELEN   SYSTEMSTRUKTUR
     

"Meld avvik - si fra"

Opplever du avvik i forhold til det vi har beskrevet som vår standard, eller har konstruktive forslag til forbedringer ved HiL, vil vi gjerne vite dette.

Denne funksjonen erstatter ikke den løpende dialogen mellom studenter og ansatte. Er det forhold du ikke er fornøyd med, er det viktig at du først tar dette opp direkte med den det gjelder. Dersom dette ikke hjelper, eller du opplever at du ikke blir hørt, send en melding til "Meld avvik - si fra". Vi lover til gjengjeld å gi deg tilbakemelding, og vi skal bestrebe oss på å finne gode løsninger.

 

Prosedyrene for avviksmeldinger og eksamen finner du her. Se også nettsiden for eksamen.

Takk for hjelpen!

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L