Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Opptak høsten 2017 > Realkompetansevurdering

Bibliotek

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som er fylt 25 år, og ikke har generell studiekompetanse, kan søke høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet yrkesutøvelse, ulønnet organisasjonsarbeid eller tillitsverv på heltid.

Det foretas en helhetsvurdering av din kompetansebakgrunn i forhold til det studiet du søker på. Dette betyr at du kan ha godkjent realkompetanse til et studium, men ikke til et annet.

Egenerklæring, språkforståelse og dokumentasjon

Høgskolen i Lillehammer gjør en helhetsvurdering av din søknad med vekt på punktene under. Gjennom din egenerklæring ønsker vi at du selv beskriver din bakgrunn og motivasjon. Studiene våre har pensumlitteratur som forutsetter god språkforståelse både i norsk og engelsk. Tilsvarende forutsetter noen studier forkunnskaper i matematikk. Noen av studiene har minimumskrav til relevant arbeidspraksis.

Søknadsfrist: 1. mars for opptak til høstsemesteret, og 1. november for vårsemesteret.

For at din søknad skal bli vurdert må du laste opp fullstendig dokumentasjon og egenerklæring i SøknadsWeb for SO eller lokal Søknadsweb.

1. Dokumentasjon
Kopier av attester, vitnemål, kursbevis og annet som dokumenterer kunnskaper ervervet gjennom lønnet og ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonsarbeid eller på annen måte. Arbeidsattester må inneholde stillingsprosent, samt ansettelsesperiode angitt med dato.

2. Egenerklæring
Her gir du utfyllende beskrivelse av dine kunnskaper og kompetanse ut over det som kan framgå av dokumentasjonen, samt motivasjon for det studiet du søker på.

Vi ønsker at du bruker 1 A4-side til hvert av punktene A og B. .

A. Motivasjon for å søke høyere utdanning.

  1. Hva er motivasjonen din for å søke høyere utdanning, og hvorfor nettopp dette studiet?
  2. Hvis du ikke får opptak til dette studiet, ser du andre muligheter, og vil du prøve å forbedre din kompetanse på annen måte?

B. Egenvurdering av kompetanse og ferdigheter, inkludert språklige ferdigheter i norsk og engelsk.

  1. Hva slags kompetanse og ferdigheter tror du er viktig for å kunne jobbe selvstendig med praktisk og teoretisk stoff på det studiet du søker?
  2. Begrunn hvorfor du mener at du har tilstrekkelige kompetanse og ferdigheter, inkludert språklige ferdigheter i norsk og engelsk?

Her finner du fullstendig reglement for realkompetansevurdering ved HiL.

Sist oppdatert: Ane-Gunhild Amirnejad 03.01.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L