Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Informasjonsmøte

Alle interesserte inviteres til informasjonsmøte om førstelektorprogrammet og om kurs i høgskolepedagogikk tirsdag 8.11.16 kl. 1415-1500 i møterom Ø-201.

Opptaksprosedyrer

Opptak forutsetter at søker har fått frigjort FoU-tid.

Tidsplan:

  • Utlysning med søknadsfrist 1. februar 2017. Søknaden skal være godkjent og event. prioritert (ved flere søknader fra samme avdeling) fra dekan innen den leveres til utvalg for høgskolepedagogikk, ved leder Jens Uwe Korten eller sekretær Marita Hagen Stok. Vær obs på at avdelingen kan ha egen intern frist før utvalgets frist.
  • Registrering og behandling av mottatte søknader.
  • Innstilling og opptak av søkere i midten av februar
  • Tilbud om og aksept av kandidatplass
  • Avtale inngås

Skjema

Søknadsskjema  (word-fil).

Eventuelle spørsmål vedrørende førstelektorprogrammet kan rettes til leder av høgskolepedagogisk utvalg, Jens Uwe Korten.

Førstelektorprogram - opptak 2017

Høgskolen i Lillehammer lyser ut stipendiater til førstelektorkvalifisering med søknadsfrist 1. februar 2017, og med oppstart 1.8. 2017.
.

Førstelektorprogrammet skal bidra til

  • å styrke den institusjonelle kompetansen i utviklingsarbeid, med særlig vekt på utviklingsarbeid som er pedagogisk relevant i henhold til høgskolens studietilbud
  • bidra til individuell kompetanseutvikling som en alternativ karrierevei til doktorgradsprogram og tradisjonell akademisk merittering.

Målgruppe
Programmet er åpent for høgskolelektorer og andre medarbeidere med tilsvarende formell kompetanse (hovedfag, mastergrad) ved Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark. Det er en forutsetning for deltakelse at søkeren har gjennomført kurset i høgskolepedagogikk eller lignende. Ved ledige plasser vil Utvalg for høgskolepedagogikk vurdere eksterne søkere.

Programmets omfang og faglige krav
Programmet er normert til full tids arbeid over 2 ½ år. Normalt vil et programforløp innebære arbeid i halv stilling kombinert med stipendtildeling i halv stilling og gå over 5 år. Programmet består av en emne- og seminardel og en prosjektdel.

Ansvarsfordeling mellom stipendiat, avdeling og program
Emner og seminarer planlegges og tilbys av førstelektorutvalget, ev. i samarbeid med tilsvarende enheter ved andre høgskoler.

Deltakerne forventes å gjennomføre minst ett utviklingsprosjekt. Dette prosjektet skal være knyttet til faglig/undervisningsmessig utviklingsarbeid i egen utdanning eller innenfor egen avdelings praksisfelt. Som en hovedregel vil arbeidet med et prosjekt gå i dybden på ett eller to avgrensede områder. Som utviklingsarbeid vil det som hovedregel innebære å utforske mulighetene for – og iverksetting av - et nærmere definert tiltak innenfor et institusjonelt prioritert utviklingsområde.

Tiltakene må likevel kunne utfordre de samme institusjonelle rammene og erfaringene. Samlet sett skal emnet – og prosjektdelen representere både bredde og dybde. Deltakerne utvikler prosjektbeskrivelse for sitt utviklingsprosjekt, og viser hvordan sammenhengen mellom prosjekt, emnedel og eventuelle tidligere arbeider utgjør en samlet kompetanse. Det er deltakernes ansvar sammen med avdelingenes ledelse å bidra til sikring av institusjonell forankring. Flere stipendiater kan med fordel arbeide sammen om mer omfattende utviklingsprosjekt, men slik at de likevel kan dokumentere egeninnsats.

Det vil være en hovedregel at prosjektets tilknytning til avdelingenes faglige FoU-satsing ivaretas gjennom et samarbeid med FoU-ansvarlig/studieledelse og oppnevnt(e) veileder(e). Dette innebærer at avdelingene oppnevner et fast institusjonelt kontakt- og ansvarspunkt for tilknytning mellom stipendiat med prosjekt og avdeling. Avdelingsvis utformes en rammeavtale mellom avdeling, stipendiat og førstelektorutvalget som omfatter tilgang på og disponering av ressurser, for eksempel en driftsrammer og en avtale om tidsbruk/ veiledningsressurs.

Finansiering
Avdelingene dekker kostnader med redusert undervisningsandel (45-55). Førstelektorprogram ved HiL dekker kostnader for veiledning, emnegjennomføring og skolering av veilederne.

Eksterne søkere

Eksterne er velkomne til å søke stipendiatene såfremt det er ledige plasser. En forutsetning er at søkeren er tilknyttet UH-sektoren og kan skaffe veileder selv, fra egen institusjon eller finansiering av kjøp. ved eventuelt opptak forventes det at stipendiaten deltar på samlinger og event. obligatoriske kurs ved HiL. Stipendiatene må få dekket reise, opphold og den avgidt som gjelder fra egen institusjon.

Om førstelektorprogrammet (utskriftsvennlig versjon/pdf)

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 31.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L