Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnet eller studiet er i hovedsak tenkt som et tilbud for kandidater på førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark og andre høgskoletilsatte i faglige stillinger.

 

Opptakskrav: Bachelorgrad + være i undervisningsstilling ved HiL, HiG eller HiHm

Innovasjonsdidaktikk

Regjeringens mål med entreprenørskap i utdanningen går ut på å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet, jfr. Regjeringens Handlingsplan; Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høgere utdanning 2009-2014. Bakgrunnen for studiet er en målsetting om å arbeide for en helhetlig satsing på entreprenørskap og innovasjon i undervisningen i universitets- og høgskolesektoren. Studiet legger en vid forståelse av entreprenørskapsbegrepet til grunn for sin tilnærming, og fokuserer på hvordan vi kan legge til rette for gode læreprosesser som stimulerer til nyskapning. Framtidens samfunn vil kreve at vi legge til rette for læreprosesser hvor det handles kreativt, innovativt og skapende. StudietInnovasjonsdidaktikker et bidrag i et systematisk arbeid for å løfte fram en innovasjonsdidaktikk som kan bli en bevisst og gjennomgående formidlingspraksis i alle typer av høgere utdanning, og ikke kun studiemiljøer der forretningsplaner og bedriftsutvikling er en naturlig del av studieplanen.

Mål

Studiet skal fremme kompetanse og refleksjon om hva entreprenørskap og entreprenøriell læring er, demonstrere og utvikle innovative og entreprenørielle arbeidsformer og bidra til systematisk erfaringsdeling i forhold til undervisningsformer som fremmer anvendt kompetanse om innovasjon og nyskapning.

Vi forventer at deltakerne på studiet bidrar til å fremme og videreutvikle en undervisningspraksis basert på innovative entreprenørielle metoder i sine fagmiljø gjennom erfaringsdeling og diskusjoner om undervisningsformer og læringsutbytte.

Innhold og arbeidsmåter

Emnet legger vekt på formidling av didaktiske perspektiver på undervisning knyttet til handlingskompetanse og utprøvde eksempler på dette i høgere utdanning. Dette skal følges opp av seminarvirksomhet rettet mot erfaringsdeling og refleksjoner samt praktisk utprøving.

Hva man legger i begrepene ”innovasjon” og ”entreprenørskap” vil variere ut fra faglig ståsted, og dette vil også legge føringer på tilnærmingen til en undervisning som skal fremme slik kompetanse. Nettopp dette mangfoldet i både bakgrunn og tilnærming vil kunne gi grobunn for diskusjoner om hvordan entreprenørskap og innovasjon skal utvikles og forankres i undervisningen.

Bidragsytere til studiet vil ha erfaring fra forskning og undervisning på innovasjon og entreprenørskap i høgere utdanning i et nordisk perspektiv.

Organisering

Emnet er organisert i 3 samlinger. Oppstartsamlingen er på 2 dager og de øvrige samlingene på 1 dag hver. Mellom samlingene skal studentene praktisere innovasjonsdidaktikk på respektive studier.

 

Læringsutbytte:

  • Deltakerne skal ha kjennskap til entreprenørskap og innovasjon i utdanning innebærer for respektive fagfelt.
  • Deltakerne skal kunne planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg som legger til rette for å fremme kunnskap om og vilje til innovasjon og nyskapning hos studentene.
  • Deltakerne skal kunne reflektere over bruken av didaktiske verktøy i undervisningen og vurdere disse i forhold til å utvikle praksisrelevante undervisningsopplegg.

Pedagogiske metoder/undervisnings- og læringsmetode:

Forelesninger, seminar, praktiske øvelser

Arbeidskrav:

Det er et arbeidskrav knyttet til emnet.

Arbeidskravet er en praktisk undervisningsoppgave hvor studentene skal planlegge, gjennomføre og vurdere et innovativt eller entreprenørielt undervisningsopplegg.

Vurderingsformer:

Eksamen består av et refleksjonsnotat med utgangspunkt i arbeidskravet.

Omfang ca 3000 ord.

 

Karakterskala:

Bestått/ ikke bestått

 

Evalueringsformer

Studiet evalueres eksternt av Østlandsforskning.

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 28.04.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L