Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Årsrapporter:

 Referater:

Utvalg for høgskolepedagogikk

Utvalg for høgskolepedagogikk ble oppnevnt av rektor 011015 (ssak 39/15) og erstatter tidligere førstelektorutvalg som har vært aktivt siden 151209 (ssak 84/09). Utvalg for høgskolepedagogikk er rektoratets fagorgan for pedagogisk utviklingsarbeid. Utvalget har det overordnede ansvaret for å drive frem et helhetlig, pedagogisk utviklingsarbeid ved HiL.

Mandat

Utvalget skal

 1. Utvikle strategi og helhetlige tiltak for den høgskolepedagogiske kompetansen blant høgskolens medarbeidere herunder
  1. ha faglig og organisatorisk ansvar for kurset i høgskolepedagogikk (15 stp.) og andre relevante seminarer
  2. ha ansvar for kompetanseutvikling innen pedagogisk bruk av digitale læringsformer
  3. utvikle og anbefale vurderingskriterier for pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk
 2. Gi råd om og være pådriver for
  1. pedagogiske veivalg i utdanningene som f.eks. studentaktive læringsformer og digital vurdering
  2. valg og tilpasning av pedagogiske støttesystemer til campus og off-campus undervisning som f.eks. LMS (learning managing systems)
  3. kompetanseutvikling innen utdanningsledelse.
 3. Utvikle og drifte førstelektorprogrammet, herunder
  1. innstille programbeskrivelse for førstelektorprogrammet og enkeltemner som skal inngå i førstelektorprogrammet til godkjenning i studienemda,
  2. innstille opptaksbestemmelser, inkludert innpassordninger, og endringer i opptaksbestemmelsene til førstelektorprogrammet, behandle søknader og fatte vedtak om opptak i tråd med de fastsatte opptaksbestemmelsene, 
  3. vurdere og godkjenne deltakernes progresjon (halvtidsvurdering), avgi anbefalinger til høgskolens avdelinger om forlenget stipend/stipendperiode ut over normert tid, oppnevne veileder(e) for den enkelte stipendiat etter forslag fra avdelingen.

Utvalgets sammensetning
I henhold til styrets vedtak skal utvalget bestå av

 • tre medlemmer rekruttert fra de vitenskapelige ansatte som representerer høgskolens fire satsingsområder, deriblant en dekan og en studieleder
 • en studentrepresentant oppnevnt av LiSt (velges årlig)
 • et medlem fra Senter for livslang læring (SELL)
 • prorektor for utdanning, leder for utvalget 

Følgende medlemmer og varamedlemmer ble oppnevnt til utvalg for høgskolepedagogikk for perioden 011015-300918:

 • Marit Roland Udnæs med vara Hege Michelsen
 • Trine Løvold Syversen med vara Erik Haugom 
 • Yngve Troye Nordkvelle med vara Anne-Marie Aubert
 • Brit Svoen med vara Mette Villand Reichelt
 • Jens Uwe Korten med vara Iben Kardel
 • Espen Hjertholm med vara Kristin Aldridge (studentrepr.)

PO-seksjonen, IT-avdelingen og ledelsens stab har i felleskap ansvar for sekretariatet:

 • Marita Hagen Stok (sekretariatsleder)
 • Randi Elisabeth Hagen (IKT)
 • Kristin Korsvold 
Sist oppdatert: Kristin Korsvold 09.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L